| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/107/2016 Rady Gminy w Sarnakach

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art.12 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1286 ze zm.) Rada Gminy w Sarnakach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Sarnaki liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - w ilości 30 punktów,

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - w ilości 23 punktów.

§ 2. Ustala się na terenie Gminy Sarnaki zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży:

1) punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 30 m, a punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w odległości mniejszej niż 35 m od: · przedszkola, szkół podstawowych, gimnazjum, · b) boisk i placów szkolnych oraz placów zabaw, · c) obiektów sportowych, · d) kościołów i cmentarzy, · e) obiektów administracji publicznej, · f) obiektów służby zdrowia;

2) pomiaru odległości dokonuje się:

a) najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od drzwi wejściowych miejsc określonych w pkt 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych,

b) w przypadku, gdy obiekty wymienione w pkt 1są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji tych obiektów do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 3. 1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydane na podstawie dotychczasowych zasad wynikających z uchwały Rady Gminy w Sarnakach, o której mowa w § 5, zachowują ważność do czasu ich wygaśnięcia.

2. Przepisy uchwały mają zastosowanie do wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie postępowań o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sarnaki.

§ 5. Tracą moc Uchwały Nr XXXI/150/2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych i Uchwała Nr XXXIII/171/ 2006 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 29 września 2006 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Sławomir Maciejuk


Uzasadnienie

Działania zmierzające do rozwiązywania problemów alkoholowych w Polsce prowadzone są opierając się na zapisach ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustawa ta nakłada na gminy obowiązek podejmowania działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób dotkniętych problemem alkoholizmu. Wychodząc naprzeciw tym wymogom Rada Gminy w Sarnakach podejmuje co roku w drodze uchwały programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których głównym celem jest ograniczanie dostępności alkoholu.

Osiągnięciu powyższego celu sprzyja określenie liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy, do których ustalenia zobowiązuje art.12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podjęcie nowej uchwały w/w sprawie w miejsce dotychczas obowiązujących jest konieczne z uwagi na zmiany przepisów prawnych, które spowodowały, że wiele jej zapisów stało się nieaktualnych bądź wręcz sprzecznych z tymi przepisami.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Sławomir Maciejuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »