| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie dbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie odebrana każda wytworzona na nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

§ 3. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel nieruchomości dokonuje pisemnego zgłoszenia o tym fakcie w Referacie Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Miedznie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

§ 4. 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miedzna świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych: 1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 2) papier; 3) szkło; 4) tworzywa sztuczne; 5) opakowania wielomateriałowe; 6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone; 7) metale; 8) przeterminowane leki; 9) chemikalia; 10) zużyte baterie i akumulatory; 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 13) zużyte opony; 14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac remontowo-budowlanych niewymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej; 15) popiół. 2. Opłata, o której mowa w ust.1 obejmuje również koszt usługi wyposażenia nieruchomości w worki służące do zbierania odpadów komunalnych. Opłata nie obejmuje kosztów transportu odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa w § 5.

§ 5. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 1) odpady niesegregowane (zmieszane) - raz w miesiącu, według ustalonego harmonogramu; 2) odpady segregowane o których mowa w § 4 ust.1 pkt 2-7, w tym ulegające biodegradacji i odpady zielone- raz w miesiącu, według ustalonego harmonogramu, z zastrzeżeniem pkt 3-5; 3) meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony i akumulatory - dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym (miesiąc kwiecień i październik); 4) odpady budowlane i rozbiórkowe- raz w kwartale, po uprzednim zgłoszeniu; 5) popiół - w okresie grzewczym od października do kwietnia- raz w miesiącu. 2. Odpady ulegające biodegradacji mogą być gromadzone bezpośrednio na nieruchomości, na której powstały w przydomowych kompostowniach.

§ 6. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Miedzna przy ul. Węgrowskiej 5, czynny jest w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8:00 do 15:00, a w przypadku świąt wypadających w tym dniu w następny dzień roboczy. 2. Zakres świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obejmuje odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, określonych w § 4 ust. 1 pkt 8-14 oraz odpadów zielonych. 3. Odpady komunalne należy osobiście rozładować w obecności pracownika Urzędu Gminy i umieścić je we wskazanych pojemnikach lub miejscach, zgodnie z zasadą segregacji. 4. Odpady komunalne określone w § 4 ust. 1 pkt 8-14 przyjmowane będą nieodpłatnie w każdej ilości.

§ 7. Odpady gromadzone w sposób selektywny, o których mowa w § 4 pkt 8 i 10 mogą być przekazywane do następujących punktów zbiórki: 1) przeterminowane leki- Apteka w Miedznie, Plac Wolności 8 2) zużyte baterie- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Miedznie.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/123/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5263).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87). Nowelizacja wprowadziła m.in. zmienione zapisy art. 6r ust. 3-3d wprowadzające między innymi konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Gminy Miedzna określiła szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miedzna i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »