| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/85/2016 Rady Gminy Miedzna

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy w Miedznie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach: 1) Za I kwartał za miesiące I, II, III do 15 marca danego roku; 2) Za II kwartał za miesiące IV, V, VI do 15 maja danego roku; 3) Za III kwartał za miesiące VII, VIII, IX do 15 września danego roku; 4) Za IV kwartał za miesiące X, XI, XII do 15 listopada danego roku. 2. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące: 1) styczeń, luty, kwiecień, lipiec, sierpień, październik- właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z dołu; 2) marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad, grudzień- właściciele nieruchomości zobowiązani są wnosić z góry.

§ 3. Opłatę o której mowa w § 1 uiszcza się u inkasenta w poszczególnej miejscowości, wpłatą do kasy Urzędu Gminy w Miedznie lub przelewem na rachunek bankowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/121/2013 Rady Gminy w Miedznie z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 5267).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedzna.

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski


Uzasadnienie

Stosowanie do art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym do wskazania czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane raz w kwartale, do 15 dnia marca, maja, września i listopada danego roku. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy. Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Wzór deklaracji, na podstawie którego opłata będzie naliczana, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości. Wypełniając dyspozycję ustawową Rada Gminy Miedzna określiła termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest wypełnieniem obowiązku wynikającego z przepisu art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), gdzie ustawodawca określił, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Napolski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »