| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/XIII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów

z dnia 15 kwietnia 2016r.

w sprawie zasad i trybu przeprowdzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Nowy Duninów w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Nowy Duninów

Na podstawie art. 5a i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2015.1515 j.t.) Rada Gminy Nowy Duninów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie nadania statutów sołectwom: Brwilno, Popłacin, Dzierzązna, Brwilno Dolne - Soczewka, Wola Brwileńska, Stary Duninów, Nowy Duninów, Karolewo - Nowa Wieś, Kamion - Grodziska, Środoń - Brzezinna Góra, Trzcianno - Jeżewo, Duninów Duży, Lipianki, położonym na terenie gminy Nowy Duninów.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii ww. sołectw na temat zapisów projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom.

§ 2. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1:

1. Konsultacje polegają na zasięgnięciu opinii mieszkańców sołectwa poprzez udzielenie przez mieszkańców odpowiedzi na pytanie : "Czy jest Pan/Pani za zaopiniowaniem treści projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Sołectwa .........", w głosowaniu jawnym.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów gminy Nowy Duninów.

3. Projekty statutów wyłożone zostaną u sołtysów w sołectwach, celem udostępnienia ich mieszkańcom.

4. Uprawnieni do udziału w konsultacjach, o których mowa w § 1 są mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na terenie sołectwa i posiadający czynne prawo wyborcze.

5. Konsultacje zostaną przeprowadzone na zebraniu wiejskim mieszkańców sołectwa w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

6. Miejsce i datę przeprowadzenia konsultacji określa Wójt Gminy w zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji.

7. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 6 podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej 14 dni przed terminem konsultacji, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu gminy.

8. Dokumentację z przeprowadzonych konsultacji oraz protokół przedstawiający wyniki konsultacji przekazuje się Wójtowi Gminy.

9. Wójt Gminy przedstawi wyniki konsultacji radzie gminy na najbliższej sesji i poda do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu gminy, oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw.

10. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę osób biorących udział w konsultacjach.

11. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem konsultacji pokryte zostaną ze środków budżetu gminy Nowy Duninów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Pietrzak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »