| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/112/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

z dnia 15 stycznia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w łącznej kwocie29.855.849,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie29.467.349,00 zł,

b) majątkowe w kwocie388.500,00 zł.

2) Wydatki w łącznej kwocie28.850.249,00 zł, z tego :

a) bieżące w kwocie26.202.649,00 zł,

b) majątkowe w kwocie2.647.600,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości 1.005.600 zł z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 829.200 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.834.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na 2016 rok, które po zmianach wynoszą 2.647.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/112/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 stycznia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

628 000,00

245 000,00

873 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

628 000,00

245 000,00

873 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

245 000,00

595 000,00

750

Administracja publiczna

3 931 364,00

72 000,00

4 003 364,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 491 578,00

72 000,00

3 563 578,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

72 000,00

72 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

120 000,00

0,00

120 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

2 000,00

2 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

500,00

500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20 000,00

- 2 500,00

17 500,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

227 109,00

8 000,00

235 109,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

0,00

8 000,00

8 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 600,00

3 600,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 600,00

2 600,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 800,00

1 800,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 603 348,00

50 000,00

2 653 348,00

90095

Pozostała działalność

503 948,00

50 000,00

553 948,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

305 000,00

50 000,00

355 000,00

926

Kultura fizyczna

434 429,00

3 600,00

438 029,00

92695

Pozostała działalność

0,00

3 600,00

3 600,00

3250

Stypendia różne

0,00

3 600,00

3 600,00

Razem:

28 471 649,00

378 600,00

28 850 249,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/112/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 stycznia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

829 200,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

409 200,00

2.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

951

300 000,00

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

120 000,00

Rozchody ogółem:

1 834 800,00

1.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

1 834 800,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/112/2016
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim
z dnia 15 stycznia 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 r.

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

147 600,00

0,00

147 600,00

40003

Dostarczanie energii elektrycznej

147 600,00

0,00

147 600,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

147 600,00

0,00

147 600,00

Odbudowa progu piętrzącego w celu wykorzystania hydroenergetycznego

147 600,00

0,00

147 600,00

600

Transport i łączność

380 000,00

245 000,00

625 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

380 000,00

245 000,00

625 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

245 000,00

595 000,00

Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim

100 000,00

0,00

100 000,00

Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej

0,00

230 000,00

230 000,00

Przebudowa ulicy Przemysłowej

0,00

15 000,00

15 000,00

Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu

250 000,00

0,00

250 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

30 000,00

0,00

30 000,00

Dotacja celowa - Odbudowa mostu drogowego

30 000,00

0,00

30 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

800 000,00

0,00

800 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

50 000,00

0,00

50 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

0,00

50 000,00

Wykup gruntów

50 000,00

0,00

50 000,00

70095

Pozostała działalność

750 000,00

0,00

750 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

750 000,00

0,00

750 000,00

Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28

750 000,00

0,00

750 000,00

750

Administracja publiczna

0,00

72 000,00

72 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0,00

72 000,00

72 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

72 000,00

72 000,00

Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego

0,00

72 000,00

72 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

0,00

20 000,00

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

20 000,00

0,00

20 000,00

6170

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

20 000,00

0,00

20 000,00

Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim

20 000,00

0,00

20 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

845 000,00

50 000,00

895 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

190 000,00

0,00

190 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

190 000,00

0,00

190 000,00

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem

190 000,00

0,00

190 000,00

90002

Gospodarka odpadami

350 000,00

0,00

350 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

350 000,00

0,00

350 000,00

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

350 000,00

0,00

350 000,00

90095

Pozostała działalność

305 000,00

50 000,00

355 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

305 000,00

50 000,00

355 000,00

Budowa Targowiska Miejskiego

25 000,00

50 000,00

75 000,00

Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast

210 000,00

0,00

210 000,00

Zagospodarowanie Zalewu

70 000,00

0,00

70 000,00

926

Kultura fizyczna

88 000,00

0,00

88 000,00

92601

Obiekty sportowe

88 000,00

0,00

88 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

88 000,00

0,00

88 000,00

Modernizacja Stadionu Miejskiego

88 000,00

0,00

88 000,00

Razem

2 280 600,00

367 000,00

2 647 600,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »