| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Wierzbica

z dnia 10 maja 2016r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2016 r. poz. 446 ). art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390) Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy Wierzbica w drodze zarządzenia.

2. Wójt powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

3. Zespół liczy do 10 osób.

§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy Wierzbica odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego :

1) z własnej inicjatywy;

2) w przypadku rezygnacji członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu Interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 5. Do zadań Zespołu należy:

1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) ) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania Grup Roboczych;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

7) ocena i weryfikacja prowadzonych działań;

8) omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu;

9) prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoły, sprawozdania, z realizacji działań, wnioski.

§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Wierzbica, a kolejne zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7. Obsługę organizacyjno- techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

§ 8. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 9. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/308/2010 z dnia 29 października 2010 r. Rady Gminy Wierzbica w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Kwiatkowski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »