| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/122/2016 Rady Gminy Wierzbica

z dnia 10 maja 2016r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2016 r. poz. 446 ). art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz.1390) Rada Gminy Wierzbica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół powoływany jest przez Wójta Gminy Wierzbica w drodze zarządzenia.

2. Wójt powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

3. Zespół liczy do 10 osób.

§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy Wierzbica odwołuje członka Zespołu Interdyscyplinarnego :

1) z własnej inicjatywy;

2) w przypadku rezygnacji członka Zespołu Interdyscyplinarnego;

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka Zespołu Interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 5. Do zadań Zespołu należy:

1) integracja i koordynacja działań wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

2) ) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

3) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

4) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez działania Grup Roboczych;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

7) ocena i weryfikacja prowadzonych działań;

8) omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia Zespołu;

9) prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu: protokoły, sprawozdania, z realizacji działań, wnioski.

§ 6. 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Wierzbica, a kolejne zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7. Obsługę organizacyjno- techniczną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

§ 8. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.

§ 9. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XLVIII/308/2010 z dnia 29 października 2010 r. Rady Gminy Wierzbica w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Kwiatkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »