| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/170/16 Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 9 maja 2016r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. , poz.2156 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Błonie w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 30 maja 2014r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2014r. poz. 803) są realizowane bezpłatnie.

2. Podstawa programowa, o której mowa w ust. 1 jest realizowana w wymiarze 5 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 - 1300.

§ 2. 1. Za świadczenia w publicznych przedszkolach, wykraczające poza podstawę programową, mające charakter usług opiekuńczo - wychowawczych ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,00 zł.

2. Zajęcia o charakterze usług opiekuńczo - bytowym, za które ustala się opłatę podaną w ust. 1, obejmują : a. gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy i fizyczny dziecka, b. zajęcia umożliwiające dzieciom rozwijanie ich indywidualnych zdolnościi zainteresowań, c. przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych i środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych, d. działania opiekuńcze dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2. Wysokość miesięcznej opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

3. W przypadku odpłatnego korzystania przez więcej niż jedno dziecko z tej samej rodziny z przedszkoli gminnych, ustala się dla każdego dziecka miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń, o której mowa w ust.1 z 20% zniżką.

4. Zniżki, o której mowa w ust.3, nie stosuje się do opłat za wyżywienie.

§ 4. 1. W przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego, ustala się opłatę za korzystanie ze świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 z 30 % zniżką.

2. Podstawą obniżenia opłat, o których mowa w ust. 1 , jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji lub zaświadczenia o otrzymanym zasiłku, wydanym na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz., 114).

§ 5. Zakres świadczeń udzielanych przez przedszkola oraz wysokość opłat określa umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2015/2016 i Uchwała Nr X/79/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 września 2015r. w sprawie zmian w uchwale Nr IX/69/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 8 czerwca 2015r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2015/2016.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wiśniewski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIX/170/16 Rady Miejskiej w Błoniuz dnia 9 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Błonie, w roku szkolnym 2016/2017.

Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z dnia 18 lipca 2013r. poz.827), która zmienia przepisy związane z wychowaniem przedszkolnym, a w szczególności z ustaleniem odpłatności. Ustawa ogranicza (obniża) do 1,00 zł wysokość opłat pobieranych od rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu za każdą godzinę, powyżej 5 bezpłatnych godzin.

Przewodniczący Rady


Tomasz Wiśniewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »