| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/107/16 Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - dz. Nr ewid. 99

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/295/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 31 października 2014r., Rada Gminy Brudzeń Duży stwierdza : Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - dz. Nr ewid. 99 nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brudzeń Duży. W studium obszary objęte planem określone w ramach kierunków urbanizacji są jako:

- tereny wielofunkcyjne związane z mieszkalnictwem. oraz uchwala, co następuje :

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - działka Nr ewid. 99 zwany dalej "planem", obejmujący południową część obszaru działki o Nr ewid. 99 o powierzchni ok. 2 ha położonej w obrębie geodezyjnym Murzynowo.

2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały - Zał. Nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - Zał. Nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - Zał. Nr 3;

§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów;

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji,

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy,

9) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów;

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

11) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,

12) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.

2. Plan nie określa:

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ze względu na ich brak,

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak obiektów.

3. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego ustaleniami planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przeznaczenie terenu określone symbolem literowym,

5) zasięg obszaru zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych,

6) klasy techniczne dróg.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszej Uchwały wraz z załącznikiem graficznym,

2) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu (funkcjach) i różnych zasadach zagospodarowania terenu,

3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno być dominujące na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych) lub przepisami normatywnymi branżowymi;

5) urządzeniach i obiektach towarzyszących - należy przez to rozumieć urządzenia ściśle związane z prawidłowym funkcjonowaniem terenu określonego liniami rozgraniczającymi;

6) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów odrębnych,

7) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć usługi, których funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych substancji w środowisku w rozumieniu przepisów ochrony środowiska, poza zajmowanym terenem inwestycji,

8) usługi podstawowe - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do usług nieuciążliwych związanych z zaspakajaniem codziennych i powszechnych potrzeb mieszkańców, takich jak:

a) handel detaliczny, gastronomia,

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzętów i urządzeń konsumentów,

c) wyrób przedmiotów na indywidualne zamówienie,

d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku,

e) usługi bankowe, doradztwa gospodarczego,

f) niepubliczne komercyjne usługi oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury.

§ 4. 1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu wydzielonym liniami rozgraniczającymi:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN,

2) tereny lasów oznaczone symbolem ZL,

3) tereny rolne oznaczone symbolem R,

4) tereny dróg publicznych w klasach:

- pas terenu na poszerzenie i realizację dróg dojazdowych KDD.Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Obowiązuje:

1) przekształcanie wskazanych w planie terenów w kierunku zgodnym z ich przeznaczeniem;

2) zapewnienie dostępu do drogi publicznej ukształtowane w sposób zgodny z przepisami odrębnymi;

3) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób zgodny z ustaleniami planu - ograniczenie wysokości budynków do 2 kondygnacji;

4) sytuowanie ogrodzeń w liniach rozgraniczających dróg lub w granicy działek, zakaz ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych;

5) zachowanie ustalonych planem wskaźników i powierzchni zabudowy oraz stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej;

6) zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych;

2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy określone w Rozdziale III.

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. Teren objęty planem położony jest w granicach Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

2. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych i drogowych celu publicznego,

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegowej rzeki Wisły,

3) zakaz lokalizacji budynków w pasie o szerokości 12 m od granicy lasu,

4) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych - ochrona i maksymalne utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej;

5) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

6) zakaz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,

7) zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt - zakaz budowy ciągłych cokołów, ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,6m,

8) przywrócenie powierzchni terenu (w tym wierzchniej warstwy gleby) zajętego tymczasowo pod prace budowlane do stanu umożliwiającego kontynuację dotychczasowego użytkowania,

9) działka w większej części zlokalizowana jest na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych (nr identyfikacyjny terenu 1944 zgodny z bazą danych SOPO - System Ochrony Przeciwosuwiskowej). W granicach zasięgu obszaru zagrożonego osuwaniem się mas ziemnych:

a) posadowienie obiektów musi uwzględniać złożone warunki gruntowe związane z niekontrolowanymi osuwiskami,

b) budownictwo na terenie działki powinno być ograniczone i dopuszczone na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących geotechnicznych warunków posada wiania obiektów budowlanych,

c) na terenie gdzie nachylenie zbocza przekracza 8o dopuszcza się tylko wykorzystanie rolnicze lub leśne.

3. Ustala się warunki zagospodarowania wynikające z lokalnych potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

1) nakaz zagospodarowania terenu zielenią towarzyszącą wg wartości określonej dla każdego przeznaczenia - powierzchnia biologicznie czynnej.

2) kształtowanie zieleni urządzonej i wiejskiej (śródpolnej, przydrożnej) w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi (dominujący udział drzew liściastych);

3) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub odnawialne źródła energii;

4) wyposażanie obiektów w urządzenia zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem

5) uporządkowaną gospodarkę odpadami - unieszkodliwianie odpadów zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska,

6) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,

7) zabezpieczenie standardów jakości środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ustala się ochronę krajobrazu kulturowego skarpy wiślanej - zabezpieczenie właściwej ekspozycji poprzez określenie nieprzekraczalnych gabarytów zabudowy:

1) realizacja zabudowy w formie zharmonizowanej z istniejącymi obiektami poprzez zachowanie przepisów §9 ust. 3,

2) ochrona krajobrazu kulturowego wymaga:

- ochrony form i sposobów użytkowania terenów (tereny leśne, zadrzewienia, ekstensywna zabudowa mieszkaniowa, obudowa biologiczna budynków).

§ 7. Tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.

1. Terenami rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym są:

1) drogi w liniach rozgraniczających oznaczone symbolem KDD. Na terenach wymienionych w ust.1 pkt 1 dopuszcza się sytuowanie budowli, urządzeń technicznych i zieleni zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji. Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

1) wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg lub w przestrzeni między linią zabudowy a liniami rozgraniczającymi dróg w sposób nieograniczający zagospodarowania terenu, przy zachowaniu przepisów szczególnych;

2) dopuszcza się sytuowanie i przebudowę urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) sieć obsługująca zabudowę na działkach, powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu wzdłuż granic własności i istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu;

4) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu;

5) dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni niezbędnej do funkcjonowania obiektu lub urządzenia.

2. Utrzymanie istniejących urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej z możliwością ich przebudowy i rozbudowy wynikającą z potrzeb utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zastosowania nowych technologii.

3. Dopuszcza się możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem.

4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej istniejącej w drodze gminnej, minimalna średnica przewodów rozbiorczych O 90mm.

5. Uporządkowana gospodarka ściekowa w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków. Dopuszcza się włączenie terenu do zbiorczego systemu utylizacji ścieków.

6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów drogowych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające. Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska,

1) maksymalne zagospodarowanie wód opadowych w granicach działek na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę w formie kablowej lub napowietrznej istniejącej wzdłuż drogi gminnej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia z zachowaniem następujących warunków:

1) przyłącza energetyczne nN wykonać jako napowietrzne lub kablowe, układy pomiaru energii zlokalizować w szafkach pomiarowych usytuowanych w ogrodzeniu (planowanej linii rozgraniczającej drogi) lub w granicach działki, dopuszcza się inne usytuowanie zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) budowę i przebudowę sieci oraz rozbudowę urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić na warunkach określonych w przepisach odrębnych,

3) dopuszcza się sytuowanie stacji transformatorowych stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej, stacje lokalizować w liniach rozgraniczających dróg, dopuszcza się sytuowanie obiektów poza liniami rozgraniczającymi dróg - z możliwością wydzielenia odrębnej działki, zgodnie z przepisami szczególnymi, konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

8. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych źródeł ciepła

1) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,

2) dopuszcza się lokalizacje zbiorników na gaz płynny.

9. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z dostępnych sieci telekomunikacyjnych.

1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie;

2) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne;

10. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko wg regulacji gminnych.

11. W obszarze objętym planem nie występują urządzenia melioracyjne.

1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

12. Obsługa komunikacyjna terenu.

1) obsługę zapewniają drogi publiczne: gminne (w klasie drogi dojazdowej KDD) poprzez drogi wewnętrzne lub dojazdy wydzielone w trakcie podziałów.

2) rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:

a) 1KDD - tereny komunikacji kołowej, poszerzenie drogi dojazdowej:

- szerokość pasa na poszerzenie drogi 1KDD - 3,5m, 2,5m wg oznaczenia na rysunku planu,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

b) 2KDD - tereny komunikacji kołowej, droga dojazdowa:

- szerokość w liniach rozgraniczających - 8m,

- bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

- dopuszcza się realizację drogi jako ciągu pieszo - jezdnego,

13. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych wymienionych w ust. 12.

1) zgodnie z przepisami odrębnymi,

2) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających drogi 1KDD,

3) ogrodzenie od strony drogi należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających drogi lub w granicach działek.

4) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, ścieki).

14. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie rysunkiem planu w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami odrębnymi.

15. Ustala się następujące zasady parkowania:

1) ustala się następujące wskaźniki parkingowe dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej lub 1,5 miejsca na mieszkanie,

2) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 1) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki,

3) nie wyznacza się miejsc do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN, 2MN ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;

2) funkcję uzupełniającą - usługowa z zakresu usług podstawowych, urządzenia i obiekty związane z funkcją podstawową, mała architektura, zieleń urządzona.

2. Zasady zagospodarowania terenu :

1) linie zabudowy określa się jako nieprzekraczalną zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i §8 ust. 14,

2) obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;

3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60% powierzchni działki budowlanej,

4) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy (wraz z dojściami i dojazdami) nie może przekraczać 40%,

5) intensywność zabudowy w granicach 0,1-0,4,

6) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

7) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oprócz przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu,

8) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych przy granicy działki,

9) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

10) na terenie zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych dopuszcza się realizację zabudowy na warunkach określonych w przepisach odrębnych dotyczących geotechnicznych warunków posadawiania obiektów zgodnie §6 ust. 2 pkt 9.

3. Zasady kształtowania zabudowy:

1) maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 2 kondygnacje (do 9 m)

2) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych do 18 m,

3) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 6 m,

4) szerokość elewacji frontowej budynków gospodarczych do 8 m,

5) geometria dachów budynków mieszkalnych - kąt nachylenia połaci 25-45o,

6) geometria dachów budynków gospodarczych - kąt nachylenia połaci 10-45o.

4. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości :

1) minimalna powierzchnia działki - 1200 m2,

2) minimalna szerokość frontu działki - 25 m,

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - 60-90o,

4) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych (działek drogowych) min. 6 m.

5. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych - 1200 m2.

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

1) funkcję podstawową - tereny lasów , funkcja ekologiczna zapewniająca zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego;

2. zasady zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń służących gospodarce leśnej,

2) zakaz zabudowy kubaturowej,

3) linie zabudowy wyznacza się w odległości 12 m od granicy użytku leśnego.

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się:

1) funkcję podstawową - tereny rolne;

2) zakaz realizacji innych funkcji.

2. zasady zagospodarowania :

1) zakaz wszelkiej zabudowy kubaturowej, 2 dopuszcza się regulację stosunków wodnych w celu poprawy jakości gleb,

3) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny nie podlegają ochronie akustycznej.

3. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości :

1) zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1. Dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót.

2. Do czasu zabudowy i zagospodarowania zgodnie z określonym w planie przeznaczeniem tereny pozostają w dotychczasowym użytkowaniu. Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości 30 %.

§ 14. W obszarze objętym planem, tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Siecień i Murzynowo", zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/27/07 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 08 marca 2007r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Nowak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/107/16
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/107/16
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 10 czerwca 2016 r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
dla terenu w miejscowości Murzynowo - działka Nr ewid. 99
Lp.Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi


Oznaczenie
nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie
Wójta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
Załącznik do
Uchwały nr...................
z dnia............................

Uwagi

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

NIE WNIESIONO


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/107/16
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 10 czerwca 2016 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Murzynowo - działka Nr ewid. 99" inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu należy przebudowa i budowa dróg publicznych: dojazdowych KDD, sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, oświetlenia ulic. Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala się następująco:

1. wykup gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej dojazdowej do wymaganych parametrów i realizacji drogi dojazdowej - obciążenie gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne ceny w wysokości ok. 14 350,- zł.

2. budowa i urządzenie dróg oraz budowa oświetlenia - koszt kształtuje się na poziomie ok. 199 000,-zł. Realizacja według potrzeb.

3. budowa sieci wodociągowej (rozbudowa istniejących systemów). Koszt kształtuje się na poziomie ok. 18 500,-zł. Realizacja według potrzeb

Powyższe zadania będą realizowane stosownie do potrzeb i posiadanych środków.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »