| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/16 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 17 maja 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwany dalej deklaracją, o której mowa w art. 6m ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

3. Deklaracja określa wymagane dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz.1863 ze zm.).

4. Warunki zwolnienia dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny określa odrębna uchwała.

§ 2.

Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w §1,za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1. format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formie danych XML stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który odpowiada wzorowi wersji papierowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje poprzez zarejestrowanie się na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej http://www.epuap.gov.pl i wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3. deklaracja przesyłana w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.z 2013r. poz.262 ze m.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XIX/119/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r. poz. 1380).

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawluczak


Załączniki do uchwały Nr XIV/78/16
Rady Gminy Sterdyń
z dnia 17 maja 2016 r.

Załącznik nr 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający: Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy Sterdyń

Miejsce składania: Urząd Gminy Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń

A. ORGAN WŁAŚCIWY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

WÓJT GMINY STERDYŃ

ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznacz właściwy kwadrat):

?

Pierwsza deklaracja (.....................................................................)

(dzień- miesiąc- rok)

?

Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

(data zaistnienia zmiany (.........................................................................)

(dzień- miesiąc- rok)

?

Korekta deklaracji (okres, którego dotyczy korekta (........................................................................................ )

C. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ (zaznacz właściwy kwadrat):

? ? ? ?

Właściciel / Użytkownik Zarządca Inny podmiot

Współwłaściciel wieczysty, Użytkownik władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Imię i nazwisko.................................................................................

PESEL ....................................................

Imię ojca ..................................................................... Imię matki...........................................................

ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Tel. kontaktowy e-mail

(fakultatywnie) (fakultatywnie)

DANE MAŁŻONKA

Imię i nazwisko...............................................................................

PESEL ....................................................

Imię ojca ..................................................................... Imię matki ...........................................................

ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

F. RODZAJ ODBIERANYCH ODPADÓW

Odpady komunalne gromadzone są w sposób : selektywny ? nieselektywny ?

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

G. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość...........................

2. Dla rodzin wielodzietnych, posiadających Kartę Dużej Rodziny, przysługuje zwolnienie z opłaty na trzecie i kolejne dziecko **

Osoby, na które przysługuje zwolnienie * ............................

(----------------------------------- - ----------------------------) x ............................... = --------------------- zł/miesięcznie

liczba osób zamieszkujących liczba dzieci na które stawka opłaty za

przysługuje zwolnienie jedną osobę

3. Wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi :.................................zł.

słownie złotych:..................................................................................................................................................................

Opłatę należy uiszczać bez wezwania za 2 miesiące do dnia 10 każdego drugiego miesiąca gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Sterdyń Nr 45 9221 0000 0020 0716 2000 0010 tj. do: 10 lutego, 10 kwietnia, 10 czerwca,10 sierpnia, 10 października i 10 grudnia.

H. INFORMACJE NA TEMAT KOMPOSTOWNIKA

Czy na nieruchomości znajduje się kompostownik TAK NIE

(podkreślić właściwe)

I. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGODEKLARACJĘ

................................................................ ..................................................................

(miejscowość i data) (czytelny podpis składającego deklarację )

................................................................

(czytelny podpis małżonka)

J. ADNOTACJE ORGANU

* zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863 ze m.)

** na potwierdzenie prawa do zwolnienia z opłaty, należy dołączyć do składanej deklaracji kserokopię Kart Dużej Rodziny

Pouczenie:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisamiustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.,poz. 1619 ze zm.).

Objaśnienia:

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sterdyń deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sterdyń w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Załącznik nr 2

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

Składający

Formularz przeznaczony dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy Sterdyń

Miejsce składania

Urząd Gminy Sterdyń, ul. Tadeusza Kościuszki 6, 08-320 Sterdyń

A. Organ właściwy do złożenia deklaracji

B. Obowiązek złożenia deklaracji

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji

Data lub okres

C. Składający deklarację

D. Dane składającego deklarację

Nazwisko

Imię

Imię ojca

Imię matki

Identyfikator PESEL

Adres zamieszkania

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu
/

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy(fakultatywnie) e-mail(fakultatywnie)

Dane małżonka

Nazwisko

Imię

Imię ojca

Imię matki

Identyfikator PESEL

Adres zamieszkania małżonka

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu / Nr lokalu
/

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon(fakultatywnie) e-mail(fakultatywnie)

E. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Kod pocztowy

F. Rodzaj odbieranych odpadów

Odpady komunalne gromadzone są w sposób

G. Obliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość

Osoby, na które przysługuje zwolnienie

Zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r. poz. 1863 z późn. zm.)

Na potwierdzenie prawa do zwolnienia z opłaty, należy dołączyć do składanej deklaracji kserokopię Kart Dużej Rodziny

Stawka

Miesięczna opłata

Miesięczna opłata słownie

H. Informacje na temat kompostownika

Czy na terenie nieruchomości znajduje się kompostownik

I. Oświadczenie właściciela nieruchomości/osoby reprezentującej właściciela nieruchomości

Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Pouczenie

Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.).

Objaśnienia

1) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Sterdyń deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

2) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do Wójta Gminy Sterdyń w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


Załącznik nr cd2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

< xs:schemaxmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UGMIRZEC/DeklaracjaNaPodatekLesny/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/UGSTERDYN/DeklaracjaOWysokosciOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi/" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/"/><xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/"/><xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/"/><xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/"/><xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/"/><xs:import schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/"/><xs:import schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"/> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_Pesel_type"> <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_Nazwisko_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_ImieOjca_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_ImieMatki_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_Imie_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_type"> < xs:sequence> <xs:element name="Pesel" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_Pesel_type"/><xs:element name="Nazwisko" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_Nazwisko_type"/><xs:element name="ImieOjca" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_ImieOjca_type"/><xs:element name="ImieMatki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_ImieMatki_type"/><xs:element name="Imie" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_wnio_Imie_type"/></xs:sequence></xs:complexType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_JestKompostownik_type"> < xs:restrictionbase="xs:string"> <xs:enumeration value="tak"/><xs:enumeration value="nie"/></xs:restriction></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SposobGromadzenia_type"> < xs:restrictionbase="xs:string"> <xs:enumeration value="selektywny"/><xs:enumeration value="nieselektywny"/></xs:restriction></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaOsob_type"> <xs:restriction base="xsd:int"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaZwolnionych_type"> <xs:restriction base="xsd:int"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiesiecznaOplataSlownie_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiesiecznaOplata_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Telefon_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Email_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Kraj_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Wojewodztwo_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Powiat_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Gmina_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Ulica_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_NrDomu_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_NrLokalu_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Miejscowosc_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_KodPocztowy_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Poczta_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_type"> < xs:sequence> <xs:element name="Telefon" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Telefon_type"/><xs:element name="Email" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Email_type"/><xs:element name="Kraj" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Kraj_type"/><xs:element name="Wojewodztwo" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Wojewodztwo_type"/><xs:element name="Powiat" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Powiat_type"/><xs:element name="Gmina" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Gmina_type"/><xs:element name="Ulica" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Ulica_type"/><xs:element name="NrDomu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_NrDomu_type"/><xs:element name="NrLokalu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_NrLokalu_type"/><xs:element name="Miejscowosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Miejscowosc_type"/><xs:element name="KodPocztowy" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_KodPocztowy_type"/><xs:element name="Poczta" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_wnio_Poczta_type"/></xs:sequence></xs:complexType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_UlicaNieruchomosci_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NumerDomuNieruchomosci_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NumerLokaluNieruchomosci_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KodPocztowyNieruchomosci_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_RodzajPodatnika_type"> < xs:restrictionbase="xs:string"> <xs:enumeration value="Właściciel/Współwłaściciel"/><xs:enumeration value="Użytkownik wieczysty"/><xs:enumeration value="Zarządca Użytkownik"/><xs:enumeration value="Inny podmiot władający nieruchomością"/></xs:restriction></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Okolicznosci_type"> < xs:restrictionbase="xs:string"> <xs:enumeration value="1"/><xs:enumeration value="2"/><xs:enumeration value="3"/></xs:restriction></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataOkresDeklaracji_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwaPelnaNazwisko_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwaSkroconaImiona_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pesel_type"> <xs:restriction base="oso:PESELTyp"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieOjca_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieMatki_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Kraj_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Wojewodztwo_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Powiat_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Gmina_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Ulica_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_NrDomu_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_NrLokalu_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Miejscowosc_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_KodPocztowy_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Poczta_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Telefon_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Email_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_type"> < xs:sequence> <xs:element name="Kraj" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Kraj_type"/><xs:element name="Wojewodztwo" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Wojewodztwo_type"/><xs:element name="Powiat" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Powiat_type"/><xs:element name="Gmina" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Gmina_type"/><xs:element name="Ulica" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Ulica_type"/><xs:element name="NrDomu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_NrDomu_type"/><xs:element name="NrLokalu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_NrLokalu_type"/><xs:element name="Miejscowosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Miejscowosc_type"/><xs:element name="KodPocztowy" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_KodPocztowy_type"/><xs:element name="Poczta" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Poczta_type"/><xs:element name="Telefon" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Telefon_type"/><xs:element name="Email" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_wnio_Email_type"/></xs:sequence></xs:complexType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieSkladajacego_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoSkladajacego_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OrganPodatkowy_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataZlozenia_type"> <xs:restriction base="xs:date"/></xs:simpleType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"> < xs:sequence> <xs:element name="Malzonek" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Malzonek_type"/><xs:element name="JestKompostownik" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_JestKompostownik_type"/><xs:element name="SposobGromadzenia" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_SposobGromadzenia_type"/><xs:element name="LiczbaOsob" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaOsob_type"/><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="str:Zalacznik"/><xs:element name="LiczbaZwolnionych" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_LiczbaZwolnionych_type"/><xs:element name="Stawka" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Stawka_type"/><xs:element name="MiesiecznaOplataSlownie" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiesiecznaOplataSlownie_type"/><xs:element name="MiesiecznaOplata" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_MiesiecznaOplata_type"/><xs:element name="AdresSiedzibyZamieszkania" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresSiedzibyZamieszkania_type"/><xs:element name="UlicaNieruchomosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_UlicaNieruchomosci_type"/><xs:element name="NumerDomuNieruchomosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NumerDomuNieruchomosci_type"/><xs:element name="NumerLokaluNieruchomosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NumerLokaluNieruchomosci_type"/><xs:element name="KodPocztowyNieruchomosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_KodPocztowyNieruchomosci_type"/><xs:element name="RodzajPodatnika" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_RodzajPodatnika_type"/><xs:element name="Okolicznosci" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Okolicznosci_type"/><xs:element name="DataOkresDeklaracji" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataOkresDeklaracji_type"/><xs:element name="NazwaPelnaNazwisko" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwaPelnaNazwisko_type"/><xs:element name="NazwaSkroconaImiona" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwaSkroconaImiona_type"/><xs:element name="Pesel" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_Pesel_type"/><xs:element name="ImieOjca" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieOjca_type"/><xs:element name="ImieMatki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieMatki_type"/><xs:element name="AdresZamieszkaniaMalzonka" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_AdresZamieszkaniaMalzonka_type"/><xs:element name="ImieSkladajacego" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_ImieSkladajacego_type"/><xs:element name="NazwiskoSkladajacego" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_NazwiskoSkladajacego_type"/><xs:element name="OrganPodatkowy" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_OrganPodatkowy_type"/><xs:element name="DataZlozenia" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_wnio_DataZlozenia_type"/></xs:sequence></xs:complexType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:simpleTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type"> <xs:restriction base="xs:string"/></xs:simpleType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"> < xs:sequence> <xs:element name="Wartosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Wartosc_type"/></xs:sequence><xs:attribute name="format" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type" use="required"/><xs:attribute name="kodowanie" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type" use="required"/></xs:complexType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_OpisDokumentu_type"> < xs:sequence> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="meta:Data"/><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="meta:RodzajDokumentu"/></xs:sequence></xs:complexType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type"> < xs:sequence> <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="str:Adresaci"/><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="meta:Tworcy"/></xs:sequence></xs:complexType> < xs:complexTypename="documentSchema_wnio_Dokument_type"> < xs:sequence> <xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"/><xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"/><xs:element name="OpisDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_OpisDokumentu_type"/><xs:element name="DaneDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type"/><xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" ref="ds:Signature"/></xs:sequence></xs:complexType> < xs:complexTypename="documentSchema_type"> < xs:sequence> <xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/></xs:sequence></xs:complexType><xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"/></xs:schema>

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Janusz

Asesor Komorniczy, specjalista z zakresu postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »