| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 1 Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 8 czerwca 2016r.

w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

zawarte pomiędzy:

Gminą Miasta Radomia reprezentowaną przez:

Pana Radosława Witkowskiego - Prezydenta Radomia

zwanym dalej "Przekazującym"

przy kontrasygnacie Sławomira Szlachetki - Skarbnika Miasta Radomia

a

Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu

reprezentowanym przez:

bryg. Pawła Frysztaka - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Komendy Miejskiej PSP w Radomiu

Pani Renaty Rapczyńskiej,

zwanym dalej "Przyjmującym" o treści następującej:

§ 1. 1. Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej art. 19e. (j.t Dz. U. 2016r. poz. 603) został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej Funduszem, którego środki finansowe mogą być przeznaczane na: pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, pokrywanie wydatków na potrzeby służby w zakresie czasu służby strażaków.

2. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu uzgodnił projekt niniejszego Porozumienia z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie sprawującym nad nim nadzór i nad środkami finansowymi Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP w zakresie funduszu wojewódzkiego i zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych otrzymanych na podstawie Porozumienia wyłącznie na cel w nim określony.

§ 2. Przekazujący, działając na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t Dz. U. 2016r. poz. 603) w związku z art.4 ust.1 pkt.16 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015r. , poz. 1445, ze zm.) w celu realizacji zadania powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, oświadcza, że:

1) przeznacza kwotę: do 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych) na zadanie: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wyposażonego w system piany sprężonej dla potrzeb Komendy Miejskiej PSP w Radomiu".

2) wpłaci na rachunek bankowy Funduszu o numerze 90 1130 1017 0020 1237 1620 0001 wskazaną w punkcie 1), kwotę niezwłocznie po rozstrzygnięciu procedury w sprawie zamówienia publicznego, najpóźniej do dnia podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą na podstawie noty księgowej wystawionej przez Przejmującego wraz z prawomocnym dokumentem o rozstrzygnięciu przetargu na w/w zakup. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Przekazujący obciąży swój rachunek bankowy;

3) zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków finansowych przekazanych na cel określony w punkcie 1),

Źródło finansowania: środki własne Gminy: - Komendy Wojewódzkie PSP - dz.754, rozdz. 75410, § 6170, Nr BE 73p.

§ 3. Przyjmujący oświadcza, że :

1) wyda środki finansowe Przekazującego zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym w Porozumieniu, z należytą starannością w celu uzyskania najlepszych efektów z otrzymanych nakładów finansowych;

2) przy wydatkowaniu środków finansowych pochodzących od Przekazującego zastosuje przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U.2015, poz. 2164 z późn. zm.);

3) Przyjmujący złoży szczegółowe rozliczenie otrzymanych środków finansowych, w tym udostępni kopie dokumentacji potwierdzającej termin i sposób ich wydatkowania do dnia 30.12.2016 r.;

4) w przypadku kiedy koszt realizacji celu o którym mowa w § 2 punkt: 1), będzie mniejszy niż kwota przekazana na rachunek Funduszu nadwyżka zostanie zwrócona Przekazującemu w terminie do dnia 30 grudnia 2016r. Na konto nr 53 1240 3259 1111 0000 2989 2389

§ 4. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji Porozumienia ze strony Gminy Miasta Radomia prowadzić będzie Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Urzędu Miejskiego.

§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego na podstawie art.13 pkt 6 lit. b. ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.296 ze zm.).

§ 8. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla "Przekazującego", po jednym egzemplarzu: dla "Przyjmującego" oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

PREZYDENT MIASTA


Radosław Witkowski

KOMENDANT MIEJSKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


bryg. mgr inż. Paweł Frysztak


SKARBNIK MIASTA GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU


mgr Sławomir Szlachetka

z up. GŁÓWNY KSIĘGOWYRenata Rapczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »