| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 116/XXIV/2016 Rady Gminy w Załuskach

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) na lata 2016 - 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz art.5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.239) Rada Gminy Załuski uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Wieloletni Program Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) na lata 2016 - 2020 w brzmieniu załącznika Nr l do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Załuski Nr 104/XXIII/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na lata 2016 - 2020.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Aleksandrowski


Załącznik do Uchwały Nr 116/XXIV/2016
Rady Gminy w Załuskach
z dnia 24 maja 2016 r.

Wieloletni Program Współpracy Gminy Załuski
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. 2016 r. poz. 239.)
na lata 2016 - 2020

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) Gminie - należy rozumieć przez to Gminę Załuski;

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Załuski;

3) Wójcie- należy rozumieć przez to Wójta Gminy Załuski;

4) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239.);

6) dotacji- należy przez to rozumieć dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art.

221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz.195);

7) konkursie- należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2

i art. 13 ustawy;

8) Programie - należy przez to rozumieć Wieloletni Program Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2020;

9) NGO ( http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielskinon-governmental organization) - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe.

§ 2. Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Celem głównym programu jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie

stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych gminy wynikających z przepisów prawa poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych;

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje;

3) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej;

4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej;

5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

6) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb społecznych.

§ 3.

Zasady współpracy

Wieloletni Program Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:

1) pomocniczości, zgodnie z którą samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron, która zapewnia, że samorząd szanuje instytucjonalną niezależność organizacji pozarządowej i innych podmiotów w realizacji zadań publicznych;

3) partnerstwa, która opiera się na współpracy władz samorządowych i organizacji pozarządowych przynosząc obopólne korzyści, oraz woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;

4) efektywności, w ramach której samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji, która zapewnia równe szanse dla organizacji pozarządowych w ubieganiu się o wsparcie gminy i stosowanie przejrzystych procedur przyznawania dotacji;

6) jawności, w myśl której - procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania organizacjom przez gminę informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada ta obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

§ 4. Zakres przedmiotowy

Współpraca z podmiotami programu obejmuję sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będących zadaniami własnymi gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).

§ 5. Formy współpracy

1. W ramach programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym są:

1) zlecanie podmiotom programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie;

2) powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji;

3) konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych;

4) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie .

2. Inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:

1) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne;

2) bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych;

3) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć gminy i organizacji pozarządowych polegającej na umieszczeniu informacji na stronie internetowej UG i NGO oraz na ulotkach i plakatach informacyjnych dostępnych dla wszystkich mieszkańców Gminy.

4) merytoryczną pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu Gminy Załuski.

5) pomoc merytoryczną przy uzyskiwaniu pozwoleń i zgód oraz pozwoleń (np. dotyczących organizacji i zabezpieczenia imprez plenerowych), licencji na odtwarzanie muzyki, filmów, oraz pomoc przy współpraca z Policją przy zabezpieczaniu organizowanych imprez i zawodów.

§ 6. Priorytetowe zadania publiczne

1. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i

tradycji należą :

1) ochrona zabytków, renowacja, konserwacja zabytków i innych obiektów oraz innych dóbr

kultury materialnej;

2) wspieranie działalności wydawniczej promującej gminę;

3) organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy (m. in. pikników i festynów );

2. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania należy organizacja konkursów, turniejów, przeglądów i olimpiad;

3. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej należą:

1) organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży szkolnej, dorosłych;

2) organizacja współzawodnictwa sportowego o zasięgu lokalnym oraz ponadregionalnym;

3) organizacja innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego, a w szczególności: biwaków, obozów, rajdów,zlotów, turniejów, festynów i zawodów amatorskich;

4) upowszechnianie sportu, turystyki wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych;

5) tworzenie warunków ekonomicznych dla działalności klubów sportowych;

6) rozwój sportu masowego dzieci i dorosłych.

4. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i

młodzieży należą:

1) organizowanie wypoczynku wakacyjnego i zimowego dla dzieci i młodzieży;

2) promocja aktywnej turystyki.

5. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej należą:

1) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i niedostosowanych społecznie;

2) integracja osób niepełnosprawnych;

3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w kierunku przeciwdziałania ubóstwu i społecznej marginalizacji;

4) wspieranie nowych form pomocy społecznej kierowanych do osób i rodzin znajdujących

się w trudnej sytuacji życiowej, grup wykluczonych społecznie.

6. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym należą;

1) realizacja programów dotyczących: poprawy bezpieczeństwa, zdrowotnych, profilaktycznych (narkomanii i antyalkoholowych) i innych;

2) działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej dzieci i młodzieży na temat bezpieczeństwa na drogach;

3) wspieranie działań służących przeciwdziałaniu patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży;

7. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia należą:

1) wspieranie działań dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi mieszkańcami;

2) wspieranie działań w zakresie rehabilitacji zdrowotnej;

3) promocja zdrowia;

4) prowadzenie poradnictwa medycznego.

8. Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych należą;

1) wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych;

2) wspomaganie działalności stowarzyszeń w organizacji działań na rzecz lokalnej społeczności.

§ 7. Okres realizacji programu

Wieloletni Program współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będzie realizowany w latach 2016- 2020.

§ 8. Sposób realizacji i oceny programu

1. Program będzie realizowany poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych;

a) w ramach otwartych konkursów ofert;

b) z pominięciem otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w art. 19 a ustawy.

2) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności

statutowej organizacji;

3) udzielanie wsparcia merytorycznego przez pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;

4) promowanie działalności organizacji pozarządowych i podmiotów realizujących zadania

publiczne;

5) Urząd Gminy Załuski sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadań powierzonych organizacjom pozarządowym, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych.

§ 9. Wysokość środków przeznaczonych na realizacje programu

Samorząd Gminy Załuski przeznacza corocznie na realizację Programu środki budżetowe w wysokości 15 000 zł.

§ 10. Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

1. W celu realizacji programu zostaną podjęte następujące działania:

1) przygotowanie projektu programu przez Wójta Gminy Załuski,

2) przeprowadzenie konsultacji programu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Załuski Nr 31/VI/2011 z dnia 21.03.2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

3) Przyjęcie przez Radę Gminy Załuski uchwały uchwalającej niniejszy Program.

§ 11. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w

otwartych konkursach ofert.

1. Do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacja zadań gminy w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie powołane zostaną komisje konkursowe.

2. Wójt Gminy Załuski powołuje oddzielnie dla każdego ogłoszonego konkursu ofert komisję konkursową.

3. W skład komisji konkursowej powołanej przez organ jednostki samorządu terytorialnego wchodzą:

1) przedstawiciele organu wykonawczego tej jednostki,

2) przedstawiciel organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie,

4. Komisja dokonuje oceny złożonych ofert w ciągu 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert. O wyznaczonym terminie i miejscu otwarcia ofert członkowie komisji konkursowej zostają powiadomieni co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem.

5. Komisja dokonuje w pierwszej kolejności oceny formalnej ofert i sprawdza czy oferta została złożona przez uprawniony podmiot, w terminie, czy jest zgodna z obowiązującym wzorem ofert, czy zawiera wszystkie wymagane dokumenty i została podpisana przez osoby uprawnione.

6. Komisja w przypadkach stwierdzenia braków formalnych oferty, wzywa oferenta do uzupełnienia ofert w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

7. Komisja dokonuje oceny uzupełnionych ofert w ciągu 7 dni od dnia upływu termin złożenia uzupełnień.

8. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej.

9. Z przebiegu prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »