| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/109/2016 Rady Gminy Repki

z dnia 9 czerwca 2016r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) - Rada Gminy Repki uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Repki stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/23/2003 z dnia 22 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24 maja 2003 r. nr 139, poz. 3441, z 2004 Nr 80 poz. 2011, z 2010 Nr 44 poz. 632) - dokonuje się następujących zmian:

1. W rozdziale IV Władze Gminy - § 59 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 5 członków, w tym po 1 przedstawicielu klubów radnych wskazanych przez kluby radnych.".

2. Po rozdziale VIII Dostęp do informacji publicznej dodaje się rozdział VIIIa - Zasady działania klubów radnych- w brzmieniu:

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Warunkiem utworzenia klubu jest deklaracja udziału w nim przez co najmniej 3 radnych.

3. Utworzenie klubu radni zgłaszają Przewodniczącemu Rady podając: nazwę klubu, listę członków i Przewodniczącego klubu.

4. Przewodniczący Rady powiadamia radnych na najbliższej sesji o powstaniu klubu i podaje listę członków oraz imię i nazwisko Przewodniczącego klubu.

5. W przypadku zmian w składzie klubu stosuje się zasady określone w ust. 4.

6. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

7. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji jest równoznaczny z rozwiązaniemdziałania klubów.

8. Kluby mogą ulec rozwiązaniu na podstawie uchwał ich członków, podejmowanych
w obecności co najmniej połowy składu członków klubu zwykłą większością głosów.

9. Klub ulega rozwiązaniu gdy liczba jego członków spadnie poniżej liczby określonej w ust. 2.

10. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

11. Uchwalone regulaminy klubów winny być przedstawione Przewodniczącemu Rady w tym także zmiany tych regulaminów.

12. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania Rady.

13. Kluby zajmują swoje stanowiska przez Przewodniczącego klubu lub członka klubu wskazanego przez klub.".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Wójt Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Czarnocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »