| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-40(31)/2015/2016/434/IX/MGę Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 23 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r., poz. 23),

po rozpatrzeniu wniosku
Przedsiębiorstwa energetycznego
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MŁAWIE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Mławie, ul. Powstańców Styczniowych 3
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z dnia 21 września 2015 r. (pismo znak: L.dz. 205/15), uzupełnionego pismami z dnia: 30 września 2015 r. (znak: L.dz. PEC/223/2015), 26 listopada 2016 r. (znak: L.dz. 254/2015), 22 grudnia 2015 r. (znak: L.dz. PEC/279/2015), 5 lutego 2016 r. (znak: L.dz. PEC/31/2016), 16 marca 2016 r. (znak: L.dz. PEC/62/2016), 8 kwietnia 2016 r. (znak: L.dz. PEC/81/2016), 10 maja 2016 r. (znak: L.dz. PEC/97/2016), 8 czerwca 2016 r. (znak: L.dz. PEC/108/2016) oraz 20 czerwca 2016 r. (znak: L.dz. PEC/125/2016), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.


Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 23 września 2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfy dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów Prowadzenia działalności koncesjonowanej.


Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 30 września 2015 r. na rachunek nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Otrzymują:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W MŁAWIE Sp. z o.o.

06-500 Mława, ul. Powstańców Styczniowych 3

2. Wojewoda Mazowiecki

3. a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »