| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-19(12)/2016/341/XI/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 20 czerwca 2016r.

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SOCHACZEW

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Sochaczewie

zwanego dalej Przedsiębiorstwem

zawartego w piśmie z dnia 8 kwietnia 2016 r. (L.dz. 378/16), uzupełnionego pismami z dnia 13 kwietnia 2016 r. (L.dz. 419/16) oraz z dnia 6 czerwca 2016 r. (L.dz. 634/16) oraz z dnia 14 czerwca 2016 r. (L.dz. 680/16) oraz z dnia 17 czerwca 2016 r. (L.dz. 698/16) w sprawie zatwierdzenia I zmiany XI taryfy dla ciepła,

zatwierdzam

I zmianę XI taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik
do niniejszej decyzji, pozostawiając okres obowiązywania taryfy bez zmian.


Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 20 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pierwszej zmiany jedenastej taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO-4210-46(16)/2015/2016/341/XI/DSS z dnia 25 stycznia 2016 r.

Przedmiotowy wniosek, o zatwierdzenie I zmiany XI taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo energetyczne uzasadniło zmianą cen paliwa gazowego i uwzględnieniem w taryfie kosztów związanych
z opłatą zastępczą zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.).

W dniu 15 marca 2016 r. decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRG-4212-9(5)/2016/8054/VI/PD została zatwierdzona taryfa Nr 6 dla gazu ziemnego wysokometanowego dla SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, który jest dostawcą paliwa gazowego dla Przedsiębiorstwa. Dodatkowo, SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie udzieliło Przedsiębiorstwu rabatu na paliwo gazowe. W związku z powyższym, koszty jakie ponosi Przedsiębiorstwo kupując od ww. podmiotu gospodarczego paliwo technologiczne, a tym samym ceny i stawki opłat ustalone w taryfie uległy zmianie.

Ponadto, w związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2015 r. zmiany ustawy o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 poz. 2359), zgodnie z przepisami której do wykonania i rozliczenia wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 12 ust. 1 oraz art. 23 ust. 3 ustawy zmienianej w art.1, za okres do dnia 31 grudnia 2016 r., stosuje się przepisy tej ustawy oraz na potrzeby obliczenia ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które są obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, ustalono wskaźnik procentowy za rok 2016, Przedsiębiorstwo uwzględniło w taryfie koszty związane z opłatą zastępczą, które nie zostały uwzględnione w XI taryfie dla ciepła.

Na podstawie art. 155 k.p.a. decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo może być
w każdym czasie, za zgodą strony, uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Niniejszej zmianie taryfy nie sprzeciwiają się przepisy szczególne i za tą zmianą przemawia interes społeczny oraz słuszny interes Strony.

Pozostałe ustalenia taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Nr OŁO-4210-46(16)/2015/2016/341/XI/DSS z dnia 25 stycznia 2016 r. pozostają bez zmian.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt. 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

(Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.)

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53)

Otrzymuje:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SOCHACZEW

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

2. Wojewoda Mazowiecki

3. a/a

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »