| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/86/2016 Rady Gminy Karniewo

z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Karniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej w formie papierowej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Karniewo, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Karniewo w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) w którym nastąpiły zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonych w deklaracji.

2. Deklarację, o której mowa w § 1 należy składać:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Karniewie, pokój nr 9, lub

2) listownie na adres Urzędu Gminy, ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewo, lub

3) elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: ugkarniewo/skrytka.

§ 3. Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostaną określone odrębną uchwałą Rady Gminy Karniewo.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karniewo.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXIV/131/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska


Załącznik do Uchwały Nr XVII/86/2016
Rady Gminy Karniewo
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »