| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/231/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Wyszków oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na której zamieszkują mieszkańcy, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wyszków, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały składa się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07 - 200 Wyszków, z zastrzeżeniem § 4.

§ 3. 1. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 4. 1. Określa się format elektroniczny deklaracji, o której mowa w § 1, w formacie danych XML oraz układ informacji i powiązań między nimi, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracje, w formacie określonym w ust. 1 muszą być przesyłane z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

3. Deklaracje, w formacie określonym w ust. 1 muszą być opatrzone:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.), lub

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).

§ 5. 1. Fakt doręczenia deklaracji w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez automatyczne wygenerowanie urzędowego poświadczenia, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXI/283/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/231/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/231/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 21 czerwca 2016 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/styl.xsl"?>

<wyr:Dokument xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2008/05/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2008/05/09/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2008/05/09/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2008/05/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2008/05/09/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<wyr:OpisDokumentu>

<meta:RodzajDokumentu>

<meta:Kategoria>tekst</meta:Kategoria>

</meta:RodzajDokumentu>

</wyr:OpisDokumentu>

<wyr:DaneDokumentu>

<str:Naglowek>

<str:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy</str:NazwaDokumentu>

</str:Naglowek>

<str:Nadawcy>

<meta:Podmiot typPodmiotu="TworcaWyroznika">

<inst:Instytucja>

<inst:IdInstytucji></inst:IdInstytucji>

<inst:NazwaInstytucji>URZĄD MIEJSKI W WYSZKOWIE</inst:NazwaInstytucji>

<adr:Adres>

<adr:Miejscowosc>WYSZKÓW</adr:Miejscowosc>

<adr:Wojewodztwo>MAZOWIECKIE</adr:Wojewodztwo>

<adr:Kraj>WYSZKOWSKI</adr:Kraj>

<adr:Budynek>2</adr:Budynek>

<adr:Ulica>AL. RÓŻ</adr:Ulica>

</adr:Adres>

</inst:Instytucja>

</meta:Podmiot>

</str:Nadawcy>

</wyr:DaneDokumentu>

<wyr:TrescDokumentu format="text/xml" kodowanie="XML">

<wyr:Wartosc>

<wyr:NazwaDokumentu>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy </wyr:NazwaDokumentu>

<wyr:RodzajDokumentu>Deklaracja</wyr:RodzajDokumentu>

<wyr:PodstawaPrawna>

<wyr:NazwaPodstawy>Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)</wyr:NazwaPodstawy>

<wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>URI://Dziennik_Ustaw/2016/250/6n/1/2/a</wyr:JednolityIdentyfikatorPodstawy>

</wyr:PodstawaPrawna>

<wyr:WaznoscWzoru typDaty="waznosci">

<meta:Od>2016-06-13</meta:Od>

<meta:Do>2018-12-31</meta:Do>

</wyr:WaznoscWzoru>

<wyr:OpisWzoru>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy </wyr:OpisWzoru>

</wyr:Wartosc>

</wyr:TrescDokumentu>

</wyr:Dokument>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/5f95b8iqqn/Odpady/" attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/5f95b8iqqn/Odpady/">

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_ulica_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_czyzmieszane_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_kraj_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_wojewodztwo_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_powiat_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_gmina_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_ulica_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_dom_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_lokal_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_miejscowosc_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_kod_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_poczta_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p36_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p37_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p38_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p39_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_data4_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="czyzmieszane" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_czyzmieszane_type"></xs:element>

<xs:element name="kraj" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_kraj_type"></xs:element>

<xs:element name="wojewodztwo" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_wojewodztwo_type"></xs:element>

<xs:element name="powiat" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_powiat_type"></xs:element>

<xs:element name="gmina" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_gmina_type"></xs:element>

<xs:element name="ulica" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_ulica_type"></xs:element>

<xs:element name="dom" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_dom_type"></xs:element>

<xs:element name="lokal" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_lokal_type"></xs:element>

<xs:element name="miejscowosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_miejscowosc_type"></xs:element>

<xs:element name="kod" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_kod_type"></xs:element>

<xs:element name="poczta" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_poczta_type"></xs:element>

<xs:element name="p36" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p36_type"></xs:element>

<xs:element name="p37" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p37_type"></xs:element>

<xs:element name="p38" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p38_type"></xs:element>

<xs:element name="p39" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_p39_type"></xs:element>

<xs:element name="data4" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_wnio_data4_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_rodzajpodmiotu_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

<xs:enumeration value="3" />

<xs:enumeration value="4" />

<xs:enumeration value="5" />

<xs:enumeration value="6" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_dom_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_lokal_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_kod_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_poczta_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_miejscowosc_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pesel_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_nazwisko_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_nazwa_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_krs_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_pkd_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_email_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_telefon_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sposob_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_podstawa_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="sposob" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sposob_type"></xs:element>

<xs:element name="podstawa" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_podstawa_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="pozostale" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Odpady" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_wnio_TrescDokumentu_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="nazwisko" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_nazwisko_type"></xs:element>

<xs:element name="nazwa" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_nazwa_type"></xs:element>

<xs:element name="krs" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_krs_type"></xs:element>

<xs:element name="pkd" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_pkd_type"></xs:element>

<xs:element name="email" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_email_type"></xs:element>

<xs:element name="telefon" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_telefon_type"></xs:element>

<xs:element name="sekcja2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_wnio_sekcja2_type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_data1_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_cel_type">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="1" />

<xs:enumeration value="2" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_data2_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="data2" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_data2_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Odpady" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_wnio_TrescDokumentu_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_nazwisko_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_imie_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_data3_type">

<xs:restriction base="xs:date"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_imieojca_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_imiematki_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_telefon_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_email_type">

<xs:restriction base="xs:string"></xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="ulica" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_ulica_type"></xs:element>

<xs:element name="korens" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_korens_type"></xs:element>

<xs:element name="rodzajpodmiotu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_rodzajpodmiotu_type"></xs:element>

<xs:element name="dom" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_dom_type"></xs:element>

<xs:element name="lokal" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_lokal_type"></xs:element>

<xs:element name="kod" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_kod_type"></xs:element>

<xs:element name="poczta" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_poczta_type"></xs:element>

<xs:element name="miejscowosc" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_miejscowosc_type"></xs:element>

<xs:element name="pesel" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pesel_type"></xs:element>

<xs:element name="pozostale" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_pozostale_type"></xs:element>

<xs:element name="data1" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_data1_type"></xs:element>

<xs:element name="cel" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_cel_type"></xs:element>

<xs:element name="sekcja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_sekcja_type" minOccurs="0" maxOccurs="1"></xs:element>

<xs:element name="nazwisko" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_nazwisko_type"></xs:element>

<xs:element name="imie" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_imie_type"></xs:element>

<xs:element name="data3" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_data3_type"></xs:element>

<xs:element name="imieojca" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_imieojca_type"></xs:element>

<xs:element name="imiematki" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_imiematki_type"></xs:element>

<xs:element name="telefon" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_telefon_type"></xs:element>

<xs:element name="email" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_wnio_email_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Odpady" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_wnio_Odpady_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrformat_type">

<xs:restriction base="xs:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_atrkodowanie_type">

<xs:restriction base="xs:string" />

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_wnio_Deklaracja_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_wnio_Dokument_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" minOccurs="0"></xs:element>

<xs:element name="DaneDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_DaneDokumentu_type"></xs:element>

<xs:element name="TrescDokumentu" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_wnio_TrescDokumentu_type"></xs:element>

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="documentSchema_type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"></xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:element name="Dokument" type="wnio:documentSchema_wnio_Dokument_type"></xs:element>

</xs:schema>

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »