| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/238/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), Rada Miejska w Wyszkowie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wyszków i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, świadczone będą przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych należy udostępnić właścicielom nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

§ 3. Ustala się, że od właściciela nieruchomości należy odebrać każdą zebraną przez niego ilość odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie, odpadów ulegających biodegradacji i zielonych oraz zużytych opon z samochodów osobowych.

§ 4. Ustala się ograniczenia w ilości odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie, odpadów ulegających biodegradacji i zielonych oraz zużytych opon z samochodów osobowych, przekazywanych w ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Wprowadza się następujące limity ilości odpadów przekazywanych w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie - 1 m3 rocznie na osobę,

- odpadów zielonych - 1 m3 rocznie na osobę,

- zużytych opon z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie do 3,5 tony w ilości 4 sztuk rocznie na osobę.

§ 6. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, Gmina Wyszków świadczy usługę odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych:

- odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów wraz z pozostałymi bioodpadami (frakcja mokra),

- papieru i tektury,

- szkła,

- tworzyw sztucznych,

- metalu,

- wielomateriałowych,

- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych niemieszczących się w pojemnikach,

- zużytych baterii i akumulatorów,

- zużytych opon z samochodów osobowych,

- przeterminowanych leków,

- odpadów zielonych,

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- chemikaliów,

- odzieży,

- odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

- pozostałych odpadów komunalnych.

§ 7. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1. Odpady niesegregowane mają być odbierane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Miasta Wyszków nie rzadziej niż raz na tydzień i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność,

b) dla zabudowy jednorodzinnej na obszarze wiejskim Gminy Wyszków nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność,

c) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność,

d) dla terenów zabudowy rekreacyjnej w okresie od 01 IV do 31 X nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność, w okresie od 01 XI do 31 III w każdym czasie, kiedy zaistnieje taka konieczność.

2. Odpady segregowane mają być odbierane:

a) dla zabudowy jednorodzinnej na terenie Miasta Wyszków, zabudowy jednorodzinnej na obszarze wiejskim Gminy Wyszków nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) dla zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

3. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy odbierane będą:

a) dla zabudowy jednorodzinnej dwa razy w roku,

b) dla zabudowy wielorodzinnej co miesiąc,

c) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynnym od wtorku do soboty włącznie, w określonych godzinach pracy.

Szczegółowe informację w sprawie odbioru dostępne będą na stronie internetowej: www.wyszkow.pl oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

4. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z samodzielnie prowadzonych prac mogą zostać odebrane przez prowadzącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z nieruchomości poprzez podstawienie odpowiedniego pojemnika na gruz betonowy i ceglany:

a) właściciel nieruchomości bądź dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej (7 dni) zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy,

b) istnieje również możliwość bezpłatnego oddania tego typu odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyszków.

§ 8. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków z tworzywa sztucznego przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, o pojemności co najmniej:

1. przy zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie rekreacyjnej:

a) odpady zmieszane - pojemniki lub worki o pojemności 120 l lub 240 l,

b) odpady segregowane - pojemniki o pojemności 120 lub 240 l z odpowiednim opisem lub worki od 60 l w odpowiednich kolorach:

- żółty - tworzywa sztuczne

- niebieski - papier

- zielony - szkło

W przypadku obiektywnych trudności z zakupem worków w odpowiednim kolorze dopuszcza się zastosowanie worków w innym kolorze, których struktura (grubość, kolor) umożliwiają kontrolę zawartości, z odpowiednim opisem,

c) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone - kompostownik lub pojemnik o pojemności 120 l lub 240 l z odpowiednim opisem.

2. przy zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - pojemniki o pojemności co najmniej 120 l,

b) odpady segregowane - pojemniki o pojemności co najmniej 120 l z odpowiednim opisem,

c) odpady zielone należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyszków. Odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić wspólnie z odpadami zmieszanymi.

3. przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Wyszków lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

4. zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach, sklepach i w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

5. odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających ich pylenie z podziałem uwzględniającym ich skład materiałowy (gruz, drewno, tworzywa sztuczne itp.).

§ 9. 1. Świadczenie usług przez utworzony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się według następujących zasad:

a) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbiera odpady od wtorku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00;

b) dokładna lokalizacja (adres) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wyszków będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.wyszkow.pl, a także w harmonogramie wywozu odpadów z posesji, dostarczonym mieszkańcom oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Wyszkowie;

c) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony będzie przez podmiot wyłoniony przez Burmistrza Wyszkowa w drodze przetargu. Istnieje również możliwość powierzenia prowadzenia i utrzymywania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych operatorowi świadczącemu usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, jeżeli ten podejmie się tego zadania.

2. Ustala się, że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy odbierać między innymi odpady wymienione w § 4.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, którzy przygotowali odpady komunalne do odbioru zgodnie z zaleceniami określonymi w niniejszej uchwale oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyszków oraz przekazali je do odbioru w terminie określonym harmonogramem zgłaszają reklamacje dotyczące odbioru telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa pod numerem telefonu 29 743 77 04 w następnym dniu pracującym przypadającym po terminie odbioru.

2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy zgłaszać telefonicznie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkalnictwa i Rolnictwa pod numerem telefonu 29 743 77 04 bezpośrednio w chwili wystąpienia utrudnień lub w następnym dniu pracującym po zaistnieniu zdarzenia.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XLIII/446/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Elżbieta Piórkowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »