| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/217/16 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 21 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pomocy rzeczowej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. 2015 poz. 163 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i pomocy rzeczowej oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania.

§ 2. Zakres i wymiar pomocy rzeczowej i usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres ich świadczenia uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków w budżecie ośrodka pomocy społecznej na ten cel i możliwości zabezpieczenia usług przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

§ 3. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych oraz pomocy rzeczowej następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, innej osoby - za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu.

§ 4. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz pomocy rzeczowej ponoszą odpłatność za w/w usługi, jeżeli dochód osoby samotnej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku i w zależności od posiadanego dochodu na osobę wysokość opłaty ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie (art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015, poz. 163)

Wysokość odpłatności w % ustalona od kosztu 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla:

Osoby samotnie gospodarującej

Osoby w rodzinie

do 100 % kryterium osoby samotnie gospodarującej

bezpłatnie

bezpłatnie

powyżej 100 % - 120 %

5%

7%

powyżej 120 % - 160 %

20%

25%

powyżej 160 % - 200 %

25%

30%

powyżej 200% - 250 %

30%

35%

powyżej 250 % - 300 %

50%

60%

powyżej 300 % - 400 %

70%

80%

powyżej 400 %

100%

100%

§ 5. Na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pomoc rzeczową, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze lub na wniosek członka rodziny tej osoby i za jej zgodą albo z urzędu osoba zobowiązana do odpłatności może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności ze względu na:

1) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodka wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych,

2) konieczność ponoszenia znacznych wydatków z powodu długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby wymagającej zakupu leków lub sprzętu rehabilitacyjnego albo znacznych nakładów na artykuły higieniczne,

3) ponoszenie innych wydatków, mających bezpośredni związek z niepełnosprawnością,

4) więcej niż jedną osobę w rodzinie wymagającej pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

5) zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

6) utratę dochodu lub części dochodu,

7) śmierć członka rodziny,

8) trudną sytuację życiową i rodzinną.

§ 6. Podstawę wnoszenia opłat za pomoc rzeczową i usługi stanowią; decyzja administracyjna i miesięczne rozliczenie kart pracy opiekunek ośrodka pomocy społecznej świadczących usługi, potwierdzone podpisem przez świadczeniobiorcę, jej opiekuna prawnego lub członka rodziny.

§ 7. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pomoc rzeczową wnoszona jest przez osoby korzystające z pomocy lub przez ich opiekunów, osoby zobowiązane do alimentacji, raz w m-cu w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim lub bezpośrednio na rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim w terminie do dnia 10 każdego m-ca następującego po m-cu, w którym wykonano usługę.

§ 8. Nie podlegają zwrotowi wydatki na pomoc rzeczową, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za miesiąc, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

§ 9. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim Nr XXIX/282/05 z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie: zasad zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w zakresie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych, zasiłków celowych.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Bisialski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »