| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/136/2016 Rady Gminy Zakroczym

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 446) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 250) oraz na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. 2012 r. poz. 299) Rada Gminy Zakroczym uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do niniejszej uchwały określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 11/07 Burmistrza Gminy Zakroczym z dnia 1 kwietnia 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia lub zmianę posiadanego zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/136/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie GminyZakroczym.

§ 1. 1. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym powinien posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny przystosowany do świadczenia usługi.

2. Pojazd asenizacyjny stosowany do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

1) spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w tym posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu;

3) być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie nazwy, adresu i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;

4) być wyposażony w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadku ich zanieczyszczania podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników.

3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów musi zapewnić ciągłość i nieprzerwalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w ramach zawartych umów z właścicielami nieruchomości.

§ 2. 1. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym, powinien posiadać udokumentowane możliwości korzystania z bazy transportowej, gwarantującej realizację wymagań dotyczących przechowywania oraz prowadzenia obsług eksploatacyjnych użytkowanych pojazdów w sposób określony w ich instrukcjach.

2. Teren bazy powinien być ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

3. Miejsca postojowe pojazdów muszą znajdować się na powierzchni utwardzonej w taki sposób aby ewentualne wycieki olejów, smarów, benzyny lub innych zanieczyszczeń nie przedostawały się do gruntu.

4. Na terenie bazy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania zapasu sorbentów do likwidacji ewentualnych wycieków.

5. Teren bazy transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

§ 3. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym powinien spełniać następujące wymagania obejmujące zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte i dezynfekowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);

2) w przypadku braku możliwości wykonania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać dokument potwierdzający możliwość wykonywania tego typu zabiegów sanitarnych w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów;

3) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców Gminy Zakroczym oraz zanieczyszczenia tras transportu;

4) miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłoczne uporządkowane i zdezynfekowane;

5) odpady powstałe podczas wykonywania prac związanych z myciem, dezynfekcją, naprawą, konserwacją i remontami pojazdów asenizacyjnych wykonywanymi we własnym zakresie należy zagospodarować, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21z późn. zm.);

6) przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług w ramach zawartych umów z właścicielami nieruchomości;

7) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem przedsiębiorca powinien wykonać następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:

a) przywrócić teren, na którym prowadzona była działalność do stanu pierwotnego,

b) umyć oraz dezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia, wyposażenie oraz pomieszczenia służące do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. 1. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

2. Świadczenie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości i na warunkach w niej określonych.

3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny.

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wykonanych usług, w tym zawartych, rozwiązanych, wygasłych umów, dowodów wykonania usługi oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

5. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zakroczym, powinien prowadzić odpowiednią dokumentację objętą zezwoleniem, w szczególności zobowiązany jest do przekazywania Burmistrzowi Gminy Zakroczym następujących danych:

1) sprawozdań dotyczących ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy Zakroczym;

2) informacji o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

3) liczby właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane nieczystości ciekłe;

4) wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem przedsiębiorca zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

5) wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem umowy na opróżnianie bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych uległy rozwiązaniu lub wygasły.

§ 5. Spełnienie wymagań określonych w § 1-4 powinno zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »