| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/140/2016 Rady Gminy Zakroczym

z dnia 26 kwietnia 2016r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), po zasięgnięciu opinii powiatowego lekarza weterynarii, zarządców obwodów łowieckich działających na obszarze Gminy oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/31/2015 Rady Gminy Zakroczym z dnia 12 marca 2015 r. - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2015 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik do Uchwały Nr XXVI/140/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym w 2016 roku.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Zakroczym Uchwały w sprawie " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o ochronie zwierząt (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 856).

2. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Cele i zadania programu.

§ 2. 1. Celem programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zakroczym oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania Programu obejmują:

1) odławianie bezdomnych zwierząt,

2) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom,

3) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

4) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

6) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt w szczególności psów i kotów,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla porzuconych lub odebranych zwierząt gospodarskich,

8) edukację mieszkańców Gminy w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3.
Odławianie bezdomnych zwierząt.

§ 3. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku realizowane będzie przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska w ramach podpisanej umowy.

2. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy będą wyłapywane po uprzednim zgłoszeniu przez pracownika Urzędu Gminy w Zakroczymiu.

3. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeństwem ludzi, bezdomne zwierzęta będą wyłapywane poza godzinami pracy Urzędu na podstawie zgłoszenia do dyżurnego Komisariatu Policji w Zakroczymiu.

4. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie odbywało się przy użyciu specjalistycznego sprzętu do wyłapywania zwierząt, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz dla zdrowia i życia zwierząt ani zadawał im cierpienia w ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

5. Zwierzęta będą transportowane odpowiednim środkiem transportu, zgodnie z przepisami prawa, w tym wynikającymi z ustawy z dnia27 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

6. W przypadku stwierdzenia ślepych miotów lekarz może przeprowadzić zabieg usypiania.

7. Zwierzę bezdomne, które skaleczyło człowieka, zostanie odłowione i przekazane na obserwację weterynaryjną, zgodnie z decyzją powiatowego lekarza weterynarii do lecznicy dla zwierząt, która ma możliwość przeprowadzenia obowiązkowej obserwacji, w celu stwierdzenia wścieklizny lub jej wykluczenia.

Rozdział 4.
Opieka w schronisku dla zwierząt.

§ 4. 1. Bezdomne zwierzęta będą przyjmowane z terenu Gminy i utrzymane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt, Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska.

2. Schronisko, do którego będą umieszczane zwierzęta z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, zapewnia zwierzętom właściwe warunki bytowania.

3. Schronisko poszukuje nowych domów i przekazuje zwierzęta do adopcji osobom zainteresowanym ich posiadaniem, zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

4. Schronisko prowadzi ewidencję zwierząt odrębną dla Gminy.

Rozdział 5.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami.

§ 5. 1. Koty wolno żyjące nie są narażone na bezdomność. Koty te nie podlegają wyłapywaniu. Gmina stwarza kotom wolno żyjącym warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

2. Wolno żyjące koty z terenu Gminy będą dokarmiane karmą wydawaną na podstawie pisemnych zgłoszeń mieszkańców (karmicieli), którzy mają pod opieką co najmniej 5 kotów. Dokarmianie będzie się odbywało cały rok, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.

3. W Urzędzie Gminy w Zakroczymiu prowadzony będzie rejestr dokarmianych wolno żyjących kotów przez ich opiekunów.

4. Opiekunom kotów wolno żyjących (karmicielom), na ich pisemne zgłoszenia wydawane będą skierowania na zabiegi sterylizacji lub kastracji w gabinecie weterynaryjnym w Zakroczymiu przy ul.Rynek 6a, 05-170 Zakroczym z którym Gmina zawarła stosowną umowę. Sterylizacja lub kastracja odbywać się będzie przez cały rok, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy z dofinansowaniem przez Gminę w wysokości 50%.

Rozdział 6.
Opieka nad zwierzętami gospodarskimi

§ 6. Zabłąkane lub porzucone zwierzęta gospodarskie będą wyłapywane i przetransportowane do gospodarstwa Izabeli Szmurło zlokalizowanego w miejscowości Błędowo 14a 05-180 Pomiechówek, gdzie zapewniona zostanie im opieka i właściwe warunki bytowania. Opieką nad zwierzętami zajmie się właściciel gospodarstwa.

Rozdział 7.
Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzenia drogowego.

§ 7. W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt opiekę weterynaryjną realizuje Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska w ramach podpisanej umowy.

Rozdział 8.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

§ 8. 1. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski, Radysy 13, 12-230 Biała Piska prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania.

2. Urzęd Gminy w Zakroczymiu prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, między innymi poprzez umieszczanie ogłoszeń o poszukiwaniu nowych opiekunów na stronie internetowej Urzędu i w prasie lokalnej oraz poprzez stworzenie bazy informacyjnej o osobach zainteresowanych przyjęciem bezdomnego zwierzęcia do adopcji.

Rozdział 9.
Działania o charakterze edukacyjno - informacyjnym.

§ 9. W ramach realizacji Programu, Gmina prowadzi działania edukacyjne, między innymi w zakresie odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych w formie informacji na stronie internetowej Urzędu. Edukację prowadzi się również w placówkach oświatowych poprzez uświadamianie dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposób zapobiegania ich bezdomności.

Rozdział 10.
Finansowanie programu.

§ 10. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wynosi: 75.500,00 zł.

2. Sposób wydatkowania środków:

1) wyłapywanie, transport i umieszczenia w schronisku - 70.000,00 zł.

2) zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom - 3.000,00 zł.

3) dokarmianie i opieka nad wolno żyjącymi kotami - 2.500,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »