| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/120/2016 Rady Gminy Zakroczym

z dnia 18 lutego 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.[1])), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.[2])) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.[3])) Rada Gminy Zakroczym, co następuje:

§ 1. Zmianie ulega uchwała nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu, zwanej dalej "Uchwałą", w ten sposób, iż:

1) Zmianie ulega § 4 załącznika do Uchwały, tj. statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu w ten sposób, iż dodaje się ust. 7 o treści:

Ośrodek może tworzyć i prowadzić na terenie gminy Zakroczym filie oraz świetlice wiejskie";

2) Zmianie ulega § 4 załącznika do Uchwały, tj. statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu w ten sposób, iż dodaje się ust. 8 o treści:

W skład Ośrodka wchodzi świetlica wiejska w Janowie".

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Zakroczymiu pozostają bez zmian.

§ 3. Rada Gminy Zakroczym ustala jednolity tekst statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/120/2016
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 18 lutego 2016 r.

Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu

Rozdział 1.
Forma organizacyjno - prawna i teren działania Ośrodka.

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[4]))

2. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. - o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.[5]))

3. Uchwały Nr XX/141/2013 Rady Gminy Zakroczym z dnia 28 marca 2013 r. - Akt o utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 4918).

4. Niniejszego statutu.

§ 3. Podstawowym celem statutowym Ośrodka jest upowszechnianie kultury i edukacji kulturalnej oraz tworzenie warunków i rozwój aktywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców.

§ 4. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Zakroczym, a terenem działania obszar Gminy Zakroczym.

2. Ośrodek działa pod adresem: ulica Ojca Honorata Koźmińskiego 11, 05-170 Zakroczym.

3. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Zakroczym, zwana dalej Organizatorem.

4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Zakroczym.

5. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

6. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

7. Ośrodek może tworzyć i prowadzić na terenie gminy Zakroczym filie oraz świetlice wiejskie.

8. W skład Ośrodka wchodzi świetlica wiejska w Janowie.

Rozdział 2.
Zakres działania Ośrodka.

§ 5. 1. Podstawowym celem działalności jest organizowanie zadań własnych Gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie kultury, które są podstawowymi zadaniami statutowymi Ośrodka.

2. Ośrodek upowszechnia kulturę poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

3. Działalność Ośrodka nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiągnięcie zysku.

§ 6. 1. Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:

1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,

2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmowych,

3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,

4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,

5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych.

6) promocję kultury Gminy i lokalnych twórców kultury,

7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,

8) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

9) sprawowanie opieki nad zabytkami,

10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką,

11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

13) upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym kulturze regionalnej,

14) organizowanie festynów, spektakli, koncertów i wystaw,

15) prowadzenie kursów tańca, śpiewu i nauki gry na instrumentach,

16) unowocześnianie bazy materiałowo - technicznej służącej do prowadzenia działalności statutowej.

2. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną w kraju i za granicą.

3. Ośrodek opracowuje program działalności kulturalnej, uwzględniając kierunki działalności kulturalnej określone przez Organizatora oraz prowadzi działalność zgodnie z tym programem.

Rozdział 3.
Organy zarządzające.

§ 7. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy.

3. Kandydata na Dyrektora Ośrodka wyłania się w drodze konkursu.

4. Organizację i tryb przeprowadzenia konkursu określają odrębne przepisy.

5. Burmistrz Gminy wykonuje wobec Dyrektora czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

§ 8. 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą Ośrodka, przedstawia Organizatorowi plany, sprawozdania, analizy związane z zakresem działalności Ośrodka.

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Ośrodka i dokonuje za pracodawcą czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

4. Dyrektor składa za Ośrodek oświadczenia woli.

Rozdział 4.
Organy nadzorujące i doradcze.

§ 9. 1. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Gminy.

2. W Ośrodku mogą działać komisje i zespoły jako organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze Dyrektora.

3. Komisje i zespoły powołuje Dyrektor Ośrodka.

Rozdział 5.
Organizacja wewnętrzna Ośrodka.

§ 10. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora i po zasięgnięciu opinii Organizatora.

§ 11. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby:

Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu

ul. O.H. Koźmińskiego 11

05 - 170 Zakroczym

§ 12. Ośrodek może również używać pieczęci z pełną nazwą Ośrodka, zawierającą herb Gminy Zakroczym.

Rozdział 6.
Zasady gospodarki finansowej.

§ 13. 1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się zasadami efektywności ich wydatkowania.

2. Ośrodek otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.

3. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z:

1) wpływów z własnej działalności,

2) dotacji z budżetu państwa,

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

5) innych źródeł.

4. Ośrodek pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.

§ 14. Podstawą działalności Ośrodka jest roczny plan działalności Ośrodka, ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Organizatora.

§ 15. Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z działalności Ośrodka w poprzednim roku kalendarzowym.

Rozdział 7.
Zasady prowadzenia działalności innej niż kulturalna.

§ 16. 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka.

§ 17. Ośrodek może realizować, jako dodatkową działalność gospodarczą między innymi poprzez:

1. Świadczenie usług w zakresie działalności promocyjnej, marketingowej i konsultingowej obejmującej informację, edukację i reklamę.

2. Świadczenie usług oraz pomoc w organizowaniu imprez.

3. Aukcję i pośrednictwo w sprzedaży dzieł sztuki eksponowanej na wystawach Ośrodka.

4. Działalność wydawniczą.

5. Wynajmowanie pomieszczeń i sal.

6. Organizowanie imprez okolicznościowych, rodzinnych, obrzędowych i innych.

7. Inne usługi.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe.

§ 18. Przekształcenia i likwidacji Ośrodka może dokonać Organizator, na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§ 19. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


[1]) Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.

[2]) Dz.U. z 2014 r., poz. 423; Dz.U. z 2015 r., poz. 337; Dz.U. z 2015 r., poz. 1505.

[3]) Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 676; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1224; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890.

[4]) Dz. U. z 2015 r., poz. 1045, Dz. U. z 2015 r., poz. 1890.

[5]) Dz.U. z 2014 r., poz. 423; Dz.U. z 2015 r., poz. 337; Dz.U. z 2015 r., poz. 1505.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »