| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Rady Gminy Ciechanów

z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Ciechanów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

1) rodzaj i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) częstotliwość ich odbierania.

§ 2.

1. W ramach opłaty za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

1) odpady komunalne zmieszane;

2) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe);

3) szkło;

4) odpady wielkogabarytowe;

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót do 270 kg rocznie, a jednorazowo do 10 kg;

6) zużyte opony od samochodów osobowych;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) - w pojemnikach szczelnie zamkniętych;

9) odpady ulegające biodegradacji (zielone).

2. Od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanymi przez właścicieli nieruchomości.

3. Wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i ich dezynfekcję, co najmniej raz w roku zapewnia gmina.

§ 3.

1. Odpady komunalne zmieszane, gromadzone w pojemnikach, odbierane będą od właścicieli nieruchomości co dwa tygodnie.

2. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne w workach z folii oznaczonych odpowiednimi kolorami oddzielnie dla każdej frakcji odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości raz na dwa miesiące.

3. Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, metal, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) wystawione w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych odbierane będą dwa razy w roku (przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym) w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.

4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki w aptekach i placówkach służby zdrowia.

5. Odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą:

1) w okresie od 1 kwietnia do 30 września co dwa tygodnie;

2) w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu,

3) dopuszcza się aby odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywać w indywidualnych kompostowniach przydomowych znajdujących się w zabudowie jednorodzinnej lub wykorzystać w gospodarstwie rolnym.

6. Niezależnie od częstotliwości zbierania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2 i 3 mieszkańcy mogą pozbyć się odpadów poprzez przekazanie we własnym zakresie do stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Pawłowskiej;

§ 4.

Odbieranie odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6.

Traci moc:

1) Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 211);

2) Uchwała Nr XXV/175/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4496).

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »