| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie - Rada Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 185/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 11 stycznia 2013 r., poz. 370) zmieniona uchwałą Nr 214/XLV/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Sanniki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 25 maja 2013 r., poz. 5706).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sannikach

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sanniki


Wanda Milczarek


Załącznik do Uchwały Nr 111/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z art. 4 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy muszą być zawarte w regulaminie utrzymania czystości i porządku. Regulamin jest aktem ogólnym, który reguluje obowiązki dotyczące wszystkich, tj. samą gminę, jej jednostki organizacyjne, właścicieli nieruchomości, mieszkańców, podmioty świadczące usługi itp.

Regulamin jest pierwszym i zasadniczym aktem prawa miejscowego. Jego ranga jako aktu podstawowego wzrasta wobec likwidacji instytucji gminnych planów gospodarki odpadami. Dokument ten pozostaje w relacji z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do WPGO w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.

W myśl postanowień art. 11 ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), z dniem 31 lipca 2016 r. tracą moc podjęte przed 1 lutego 2015 r. uchwały w sprawie:

1.terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),

2.zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa - art. 61 ust. 2 cyt. ustawy,

3.wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z warunkami i trybem jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej - art. 6n ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. ustawy.

W związku z powyższym rady gmin, które nie podjęły po wspomnianym wyżej terminie, czyli po 1 lutego 2015 r. - na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wskazanych wyżej uchwał, powinny dopełnić tego obowiązku w terminie umożliwiającym ich wejście w życie najpóźniej z dniem 1 sierpnia 2016 r. Przy czym należy uwzględnić minimalne 14 dniowe vacatio legis.

Wspomniany na początku przepis art. 11 ustawy zmieniającej z dnia 28 listopada 2014 r. przewiduje skutek w postaci utraty mocy obowiązującej z dniem 31 lipca 2016 r. również innych niepozostających w zakresie właściwości nadzorczej izb obrachunkowych uchwał, z których najistotniejszą jest uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości.

Gmina Sanniki należąca terytorialnie do województwa mazowieckiego wystąpiła z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego o możliwość przyłączenia w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami do regionu wyznaczonego w województwie łódzkim. Po odpowiednich ustaleniach, przeprowadzonych pomiędzy w/w województwami, została podjęta decyzja o przyłączeniu gminy do I regionu gospodarki odpadami w województwie łódzkim. Gmina Sanniki została uwzględniona w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012.

"Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012" został przyjęty przez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XXVI/481/12 w dniu 21 czerwca 2012 roku. W Planie wyznaczone zostały cztery regiony gospodarki odpadami. Gminę Sanniki włączono do regionu I, w którym dwie instalacje spełniają kryteria regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych:

1.Instalacje mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów:

·Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. w Kutnie (dawniej POM EKO SERWIS Sp. z o.o. w Kutnie), instalacja w Krzyżanówku;

2.składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania oraz instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:

·Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. w Kutnie (dawniej POM EKO SERWIS Sp. z o.o. w Kutnie), instalacja w Krzyżanówku.

Łączne moce przerobowe regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu I są wystarczające dla mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, natomiast instalacja selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów będzie się wzajemnie uzupełniać. W Planie zwrócono uwagę na konieczność wybudowania składowisk odpadów regionalnych. Do czasu ich powstania odpady będą przyjmowane przez wyznaczone w tym regionie składowiska zastępcze.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulaminu uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyninie postanowienie znak PPIS/HKN46/5/ME/2008/2016 z dnia 28. 06. 2016 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »