| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 113/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) - Rada Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli zamieszkałych nieruchomości uiszcza się kwartalnie:

1) do dnia 15 marca danego roku za pierwszy kwartał, przy czym za miesiące: styczeń i luty opłatę uiszcza się z dołu, a za miesiąc marzec z góry,

2) do dnia 15 maja danego roku za drugi kwartał, przy czym za miesiąc kwiecień opłatę uiszcza się z dołu, a za miesiące: maj i czerwiec z góry,

3) do dnia 15 września danego roku za trzeci kwartał, przy czym za miesiące: lipiec i sierpień opłatę uiszcza się z dołu, a za miesiąc wrzesień z góry,

4) do dnia 15 listopada danego roku za czwarty kwartał, przy czym za miesiąc październik opłatę uiszcza się z dołu, a za miesiące: listopad i grudzień z góry.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy w Sannikach lub przelewem na wskazany rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sannikach.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 187/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28. 12. 2012 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 11 stycznia 2013 r., poz. 372).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sanniki


Wanda Milczarek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6I ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

W związku z nowelizacją ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), która nakłada na Gminy, obowiązek wskazania czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry, właściwy zapis został zawarty w przedmiotowej uchwale. Ponadto art. 11 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, mówi, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Kaszubiak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »