| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 114/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 6n, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Sanniki, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Określa się format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanego w ust. 1 oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który odpowiada wzorowi wersji papierowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169,

2) przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Sannikach, ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki,

3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.)

§ 5. Traci moc uchwała Nr 189/XXXIX/2012 Rady Gminy Sanniki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz terminu i miejsca jej składania (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 11 stycznia 2013 r., poz. 374).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni jej od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sanniki


Wanda Milczarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 114/XXVIII/2016
Rady Gminy Sanniki
z dnia 28 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1)wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2)warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a)ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b)sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c)rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Zgodnie z art. 6n ust. 2 ustawy rada gminy może w w/w uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6m. ustawy właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1)imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2)adres nieruchomości;

3)dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)numer telefonu właściciela nieruchomości;

5)adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6)inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niniejsza uchwała wypełnia wymagania ustawodawcy. Określa wzór deklaracji o wysokości opłaty oraz warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zawiera odpowiednie pouczenie i objaśnienia.

W związku z art. 11 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który mówi, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »