| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/XXVIII/2016 Rady Gminy Sanniki

z dnia 28 czerwca 2016r.

w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Sanniki uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Sanniki pobór opłaty za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa.

§ 2. Do pełnienia funkcji inkasenta i poboru opłat określonych w § 1 wyznacza się sołtysów z terenu swojego sołectwa w Gminie Sanniki.

§ 3. Z pobranych kwot opłaty inkasenci winni się rozliczyć w terminie dwóch dni roboczych od dnia ich zainkasowania.

§ 4. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów z tytułu obowiązków określonych w § 2 w wymiarze procentowym od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych opłat, jak niżej:

Lp.

Nazwa sołectwa

%

1

2

3

1.

Aleksandrów

5

2.

Barcik Nowy

5

3.

Barcik Stary

5

4.

Brzezia

5

5.

Brzeziny

5

6.

Czyżew

5

7.

Działy

5

8.

Krubin

5

9.

Lasek

5

10.

Lubików

5

11.

Lwówek

5

12.

Osmolin

5

13.

Osmólsk

5

14.

Sanniki/Mocarzewo

5

15.

Sielce

5

16.

Staropól

5

17.

Szkarada

5

18.

Wólka

5

§ 5. Traci moc uchwała Nr 221/XLVII/2013 Rady Gminy Sanniki z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie: zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 27 czerwca 2013 r., poz. 7311).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sanniki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Sanniki


Wanda Milczarek


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6I ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. Rada Gminy Sanniki podjęła w dniu 24 czerwca 2013 r. uchwałę Nr 221/XLVII/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

W związku z art. 11 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, który mówi, że dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 61, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »