| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/142/2016 Rady Gminy Leszno

z dnia 22 czerwca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 42 ust. 7, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXII/145/2012 Rady Gminy Leszno z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Leszno (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012r. poz. 5907) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;

b) pedagogów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.).";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, terapeutów pedagogicznych, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) - według następujących norm:

L.p.

Stanowisko (typ - rodzaj szkoły, przedszkola)

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, psycholodzy i logopedzi zatrudnieni we wszystkich typach szkół i w przedszkolach

23

2.

doradcy zawodowi

23

§ 2.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Kuczyński


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7. pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 191 z późn. zm.) organ prowadzący określa m.in. tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty - aktualnie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

W związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U z 2015r. poz. 1881) - zakres regulacji zawartych w przedmiotowej uchwale objęty jest zadaniami związków zawodowych - Projekt uchwały skierowany został do Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji związkowej. Projekt uchwały przesłano do Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP w Grodzisku Mazowieckim. W oparciu o art. 19 ust. 2, ustawy o związkach zawodowych, wyrażenie opinii w sprawie postanowień uchwały powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia otrzymania projektu uchwały zmieniającej.

W przesłanym projekcie planowano wzrost ww. tygodniowego obowiązkowego wymiaru o dwie godziny, to jest z 22 do 24 godz./tydz.. Zarząd Oddziału Powiatowego ZNP pozytywnie zaopiniował proponowane zmiany (email z dn.16.05.2016r.).

Zmiana uchwały dotyczy § 4 i wynika z konieczności zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez szkoły i przedszkola, która obejmuje coraz większą liczbę uczniów, co skutkuje ciągłym wzrostem liczby godzin tych zajęć, przy jednoczesnych zwiększających się wydatkach i ograniczonych możliwościach ich sfinansowania. Ponadto w § 1 pkt 3 oraz § 4 - rozszerzone zostały o terapeutów pedagogicznych, którzy są specjalistami, a dotychczas nie byli wymieni w obowiązującej uchwale. Wyżej wymienione rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013r. w § 5 ust. 2 określa, że zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej wykonują nauczyciele i specjaliści: "w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni" (obowiązująca dotychczas uchwała jest z 2012 roku).

Podczas sesji Rady Gminy, Komisja ds. Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Leszno zgłosiła wniosek formalny o wzrost pensum tylko o jedną godzinę, tj. z 22 do 23 godz./tydz.. W wyniku głosowania Rady Gminy wniosek został przyjęty.

W końcowym głosowaniu Rada Gminy podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXII/145/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku - w zakresie dotyczącym zmiany pensum dla nauczycieli specjalistów - ustalając to pensum na 23 godz./tydz.. Zmienione pensum ma obowiązywać od 1 września 2016 roku.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »