| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/143/2016 Rady Gminy Leszno

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, dalej zwane projektami.

§ 2. Do udziału w konsultacjach uprawnione są działające na terenie Gminy Leszno organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, o której mowa w § 1, dalej zwane organizacjami.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Projekt składany przez Wójta konsultuje się przed jego skierowaniem do Rady Gminy Leszno, a projekt składany przez innego wnioskodawcę - po jego wpłynięciu do Rady Gminy Leszno.

3. Konsultacje nad projektem prowadzi Wójt.

§ 4. 1. Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez organizację uwag do projektu w dziedzinie dotyczącej statutowej działalności tej organizacji.

2. Formy konsultacji projektu:

a) konsultacje pisemne - które polegają na przekazaniu, wypełnionego przez osobę uprawnioną lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji, formularza konsultacji zawierającego opinię do projektu z uwzględnieniem zgłaszanych uwag,

b) spotkanie konsultacyjne - podczas którego upoważnieni przedstawiciele organizacji wyrażają opinie i zgłaszają uwagi do projektu.

3. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 2 lit. a, stanowi załącznik do uchwały.

4. W ramach konsultacji pisemnych projekt i formularz konsultacji udostępnia się na stronie internetowej Gminy oraz przez wyłożenie w Urzędzie Gminy Leszno.

5. Ze spotkania konsultacyjnego sporządza się protokół z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.

6. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach w formie spotkania konsultacyjnego jest pisemne zgłoszenie danych osoby lub osób wyznaczonych do udziału w konsultacjach, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji na zewnątrz. Zgłoszenie może nastąpić najpóźniej w terminie wyznaczonego spotkania konsultacyjnego.

§ 5. 1. Rozpoczęcie konsultacji ogłasza się na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Leszno oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leszno.

2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:

1) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) formę konsultacji,

4) treść projektu wraz z jego uzasadnieniem oraz załączonymi dokumentami albo wskazanie miejsca ich publikacji, w tym wskazanie miejsca ich wyłożenia;

5) termin do którego organizacje mogą przedstawiać swoje opinie na piśmie lub termin i miejsce spotkania konsultacyjnego;

6) formularz konsultacji projektu, w tym informację o miejscu, z którego można go pobrać, oraz informację o sposobie przekazania wypełnionego formularza - w przypadku konsultacji pisemnych;

7) osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

3. Termin do przedstawienia opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji.

4. Spotkanie konsultacyjne przeprowadza się nie wcześniej niż siódmego dnia po ogłoszeniu rozpoczęcia konsultacji.

§ 6. 1. W przypadku zgłoszenia uwag do projektu, niezwłocznie po upływie odpowiednio terminu o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 5, sporządza się ich zestawienie, poddaje się je analizie oraz rekomenduje ich przyjęcie lub odrzucenie.

2. Do czynności wymienionych w ust. 1 Wójt może powołać Zespół Roboczy, w skład którego wchodzą przedstawiciele Wójta, co najmniej jeden przedstawiciel organizacji oraz przedstawiciel wnioskodawcy. O potrzebie powołania zespołu decyduje Wójt.

3. Organizacje, które zgłosiły uwagi do projektu, informuje się pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych uwag, wraz z uzasadnieniem.

§ 7. 1. Z konsultacji sporządza się sprawozdanie zawierające w szczególności:

1) informację o liczbie organizacji biorących w udział w konsultacjach,

2) wykaz zgłoszonych uwag,

3) uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedkłada się Radzie Gminy Leszno oraz ogłasza się na stronie Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Leszno.

§ 8. 1. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę organizacji biorących w niej udział.

2. Wyniki konsultacji nie są wiążące.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Leszno.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Lesław Kuczyński


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/143/2016
Rady Gminy Leszno
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »