| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/107/2016 Rady Gminy Sienno

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust. 1, i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sienno stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/110/2012 Rady Gminy Sienno z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Roman Markiewicz


Załącznik do uchwały Nr XX/107/2016
Rady Gminy Sienno
z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SIENNO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sienno zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) systematyczne usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości, a także z przyległych do nieruchomości chodników i ciągów pieszych;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z warunkami ujętymi w rozdziale 3 regulaminu;

3) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości tj:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady zielone,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

n) popiół,

o) tekstylia,

p) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,

4) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia oddania jej do eksploatacji, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

5) wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach w przypadku braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej;

6) gromadzenie oddzielne nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, które należy wykorzystywać zgodnie z przepisami odrębnymi;

7) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; śnieg i lód oraz błoto pośniegowe należy pryzmować przy krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię;

8) usuwanie niezwłoczne z dachu sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów;

9) utrzymywanie gruntów rolnych, niezabudowanych działek budowlanych, terenów rekreacyjnych oraz terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w stanie wolnym od chwastów, których obecność może powodować zagrożenie pożarowe; chwasty usuwać należy także z pasa zieleni znajdującego się między nieruchomością a krawędzią jezdni;

10) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie na własnej posesji przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów;

11) mycie pojazdów na własnej posesji wyłącznie w części obejmującej nadwozie pojazdu;

12) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

a) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin,

b) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 3. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1) spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach nieprzeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierających substancji niebezpiecznych;

2) stosowania środków chemicznych do usuwania śniegu i lodu szkodliwych dla środowiska;

3) umieszczania na pniach drzew i słupach energetycznych i telekomunikacyjnych afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;

4) wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

5) zakopywania odpadów oraz zwłok padłych zwierząt;

6) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;

7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

8) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są odpadami komunalnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałej oraz niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w szczelnie zamykane o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, spełniającym Polskie normy pojemniki do zbierania segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów z terenu nieruchomości w okresie między kolejnymi wywozami.

2. Do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) stosuje się pojemniki o pojemności:

1) 0,12 m3 na nieruchomościach zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych;

2) 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1 m3 i 2,5 m3 na nieruchomościach zamieszkałych w budynkach wielolokalowych;

3) 0,12 m3, 0,24 m3, 1,1m3, 2,5 m3 i 5m3 na nieruchomościach niezamieszkałych;

4) od 0,03 m3 do 0,06 m3 - kosze uliczne - na drogach publicznych, chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, parkach w terenie zabudowanym i niezabudowanym;

§ 5. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o możliwie najmniejszej pojemności zapewniającej spełnienie niżej podanych norm w wymiarze miesięcznym:

1) dla nieruchomości zamieszkałych co najmniej 60 litrów na jedną osobę i co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

2) dla szkół i przedszkoli co najmniej 6 litrów na każdego ucznia i pracownika i co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

3) dla domów dziecka, internatów, ośrodków agroturystycznych, itp. co najmniej 20 litrów na jedno łóżko i co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

4) dla lokali handlowych co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;

5) dla lokali gastronomicznych co najmniej 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, handlowych, produkcyjnych, magazynach, sklepach, hurtowniach, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach dla zwierząt, aptekach, obiektach użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów wymienionych w pkt 2-5 co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 10 pracowników;

7) dla cmentarzy co najmniej 2 l na 1 miejsce pochówku i co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3;

8) podczas imprez publicznych co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każde 20 osób biorących udział w imprezie.

§ 6. Każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

§ 7. Odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny.

§ 8. W drodze selektywnej zbiórki odpadów wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych będą podlegały takie odpady jak:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady zielone,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

n) popiół,

o) tekstylia,

p) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

§ 9. 1. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła stosuje się pojemniki o pojemności:

1) 0,24 m3 na nieruchomościach zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych;

2) 0,24 m3, 1,1 m3 i 2,5 m3 na nieruchomościach zamieszkałych w budynkach wielolokalowych;

3) 0,24 m3, 1,1 m3, 2,5 m3 i 5 m3 na nieruchomościach niezamieszkałych;

2. Pojemniki powinny posiadać logo lub nazwę przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.

3. Opakowania wielomateriałowe, popiół, tekstylia, należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone można zagospodarować poprzez:

1) kompostowanie na terenie posesji z tym, że kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości;

2) dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów.

5. Przeterminowane leki zbiera się w:

1) przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w aptekach;

2) punkcie selektywnego zbierania odpadów.

6. Chemikalia, zużyte akumulatory oraz zużyte opony zbiera się w:

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów;

2) punktach ich sprzedaży.

7. Zużyte baterie zbiera się w:

1) przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej;

2) punkcie selektywnego zbierania odpadów;

3) punktach ich sprzedaży.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory pochodzące z terenu nieruchomości zbiera się:

1) w mobilnym punkcie zbierania odpadów przez przedsiębiorcę, działającego w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych;

2) w punktach sprzedaży detalicznej przy zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty;

3) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

4) w punkcie selektywnego gromadzenia odpadów.

9. Odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie zbiera się:

1) w punkcie selektywnego gromadzenia odpadów;

2) w mobilnym punkcie zbierania odpadów prowadzonym przez przedsiębiorcę, działającego w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych, zgromadzonych w workach typu Big-Bag.

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się:

1) w punkcie selektywnego gromadzenia odpadów;

2) w mobilnym punkcie zbierania odpadów prowadzonym przez przedsiębiorcę, działającego w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

11. Zużyte opony zbiera się:

1) w zakładach wulkanizacyjnych;

2) w punkcie selektywnego gromadzenia odpadów.

§ 10. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą ich konserwację i naprawę oraz utrzymywanie w właściwym stanie sanitarnym poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej dwa razy w roku.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny dojazd.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie z nieruchomości;

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie z nkieruchomości; bądź w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

3) opakowania wielomateriałowe, tekstylia, popiół - w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów co najmniej dwa razy do roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem) bądź w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone - w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów; na bieżąco w przydomowych kompostownikach;

6) przeterminowane leki - w aptekach w godzinach pracy, bądź w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

7) chemikalia, zużyte akumulatory,- w punktach sprzedaży, bądź w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

8) zużyte baterie - w miejscach użyteczności publicznej, w punktach sprzedaży, bądź w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punktach sprzedaży, w wyspecjalizowanych punktach do zbierania odpadów; bądź przez mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów co najmniej dwa razy do roku (zgodnie z ustalonym harmonogramem), lub w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

10) zużyte opony - w zakładzie wulkanizacyjnym lub w godzinach pracy punktu selektywnego zbierania odpadów;

11) odpady komunalne z koszy ulicznych - z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy - jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu;

12) przenośne toalety opróżniane niezwłocznie po zakończeniu imprez masowej;

§ 13. 1. W zakresie usuwania nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości:

1) zobowiązani są do zawarcia umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie, przy czym nieczystości ciekłe powinny być odbierane z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody;

2) zobowiązani są do przedstawiania do wglądu osobom upoważnionym przez Wójta Gminy aktualną umowę z jednostką wywozową na wykonywanie usług i dokumenty potwierdzające ich realizację, za okres ostatnich sześciu miesięcy;

3) nie mogą opróżniać zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie.

4) nie mogą odprowadzać płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni powinno wynikać z danych zawartych w dokumentacji zaś właściciele nieruchomości mają obowiązek przedstawić do wglądu osobom upoważnionym przez Wójta Gminy dokumenty potwierdzające realizację usługi.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

§ 14. Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza odpady komunalne z terenu gminy Sienno zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status RIPOK w rejonie radomskim. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych w RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu radomskiego. Zmieszane odpady komunalne mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia odpadów w instalacjach MBP.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących wszystkie zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami;

2) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta.

2. Zwierząt domowych nie wolno wprowadzać:

1) do obiektów użyteczności publicznej, z tym, że zakaz ten nie obejmuje psów przewodników osób niepełnosprawnych;

2) na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy.

3. Zwolnienie zwierząt domowych, a w szczególności psa z uwięzi na terenie nieruchomości dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

4. Zwolnienie przez właściciela psa ze smyczy dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

§ 16. Posiadacze zwierząt o objawach wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić służby weterynaryjne lub Wójta Gminy.

§ 17. Zwłoki padłych zwierząt muszą być niezwłocznie usunięte z nieruchomości i przekazane do zakładu utylizacji z zachowaniem należytych wymogów sanitarnych.

§ 18. Usunięcie zwłok padłych zwierząt należy do właściciela, a w przypadku braku właściciela do obowiązków gminy.

Rozdział 7.
Wymogi utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 19. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymane w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych i odpowiednio dostosowanych.

§ 20. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego przepędzania ich przez drogi publiczne oraz usuwania odchodów w przypadku zanieczyszczenia miejsc publicznych.

§ 21. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku - wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

4) utrzymywać pszczoły w ulach ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. Właściciele budynków jednorodzinnych, mogą deratyzację przeprowadzać w miarę potrzeby.

§ 23. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi w drodze zarządzenia, termin jej przeprowadzenia.

§ 25. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

§ 26. 1. W trakcie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

2. Miejsca wyłożone trutką winny być oznakowane napisem "uwaga trucizna".

§ 27. Obowiązkowi corocznej deratyzacji podlegają obiekty, w których przy produkcji żywności powstają odpady.

§ 28. Właściciele nieruchomości winni umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 29. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gminy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »