| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/108/2016 Rady Gminy Sienno

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz.446), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipsku uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Obowiązkiem gminy jest odbieranie wszystkich odpadów komunalnych zbieranych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

§ 3. 1. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wyposaża się nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, w zależności do liczby osób zamieszkujących lub ilości zbieranych odpadów.

§ 4. 1. Nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi:

1) zamieszkałe przez 1- 2 osoby wyposaża się w :

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 na odpady zmieszane,

b) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 na odpady odbierane w sposób selektywny: makulaturę, tworzywa sztuczne, metal i szkło.

2) zamieszkałe przez 3- 4 osoby wyposaża się w :

a) dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 na odpady zmieszane,

b) dwa pojemniki o pojemności 0,24 m3 na odpady odbierane w sposób selektywny: makulaturę, tworzywa sztuczne, metal i szkło.

3) zamieszkałe przez więcej, niż 4 osoby wyposaża się w:

a) dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 i dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0, 12 m3 na każde kolejne 2 osoby, na odpady zmieszane,

b) dwa pojemniki o pojemności 0,24 m3 i dodatkowo jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 na każde kolejne 2 osoby, na odpady odbierane w sposób selektywny: makulaturę, tworzywa sztuczne, metal i szkło.

2. Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi wyposaża się w:

1) pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub 1,1 m3 lub 2,5 m3 na odpady zmieszane;

2) pojemniki o pojemności 0,24 m3 lub 1,1m3 lub 2,5 m3, na odpady odbierane w sposób selektywny: tj. makulaturę, tworzywa sztuczne, metal i szkło.

§ 5. 1. Nieruchomości niezamieszkałe, na których przebywają osoby wyposaża się w pojemniki zapewniające zbieranie wszystkich powstających odpadów:

1) o pojemności 0,12 m3 lub 0,24 m3 lub 1,1 m3 lub 2,5m3 lub 5m3 na odpady zmieszane;

2) o pojemności 0,24 m3 lub 1,1 m3 lub 2,5m3 lub 5m3 na odpady odbierane w sposób selektywny: tj. makulaturę, tworzywa sztuczne, metal i szkło.

2. Nieruchomości niezamieszkałe, na których nie przebywają osoby wyposaża się w pojemniki zapewniające zbieranie wszystkich powstających odpadów zmieszanych oraz odpadów odbieranych w sposób selektywny o pojemności 0,24 m3 lub 1,1 m3 lub 2,5m3 lub 5m3.

3. Nieruchomości stanowiące cmentarze wyposaża się w pojemniki zapewniające zbieranie wszystkich powstających odpadów zmieszanych oraz odpadów odbieranych w sposób selektywny o pojemności 1,1 m3 lub 2,5m3 lub 5 m3.

§ 6. Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe wyposaża się w odpowiednią do ilości zbieranych odpadów liczbę pojemników.

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane odbiera się nie rzadziej, niż raz na 4 tygodnie.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj. makulaturę, tworzywa sztuczne, metal i szkło odbiera się nie rzadziej, niż raz na 4 tygodnie.

3. Odpady komunalne wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera się 2 razy w roku.

4. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty informację o terminach odbioru odpadów komunalnych.

§ 8. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych bezpłatnie można przekazywać:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady zielone,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

n) popiół,

o) tekstylia,

p) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonuje jako stały i mobilny.

3. Do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów można przekazywać odpady komunalne budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w workach typu Big-Bag.

4. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty adres stałego punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub niewłaściwego funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać bezzwłocznie po dniu zdarzenia telefonicznie, mailem lub osobiście w Urzędzie Gminy Sienno ul. Rynek 36/40, 27-350 Sienno, pok.14.

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, adres i rodzaj nieodebranych odpadów komunalnych lub inną przyczynę zgłoszenia.

§ 10. Traci moc uchwała nr XXVII/126/2013 Rady Gminy Sienno z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Roman Markiewicz

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »