| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8.109.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 12 kwietnia 2016r.

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j.: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1113 ze zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności uchwały Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn, z powodu istotnego naruszenia prawa tj. art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156) oraz art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Zbuczyn przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.


Uzasadnienie

W dniu 24 marca 2016 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XVIII/157/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały ustalającej tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn.

Stosownie do art. 11 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przedmiotowa uchwała podlega nadzorowi Izby.

W wyniku analizy badanej uchwały Kolegium Izby ustaliło i zważyło, co następuje:

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 cyt. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty.

Badaną uchwałą Rada Gminy Zbuczyn wprowadziła następujące zmiany do Uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn:

1) W § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podstawą udzielenia dotacji na ucznia w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, stanowi równowartość (100%) dotacji na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zbuczyn z zastrzeżeniem ust. 7".

Kolegium zauważa, iż Uchwałą Nr 28.297.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2015 roku stwierdzono nieważność § 1 ust. 6 i 7 uchwały Nr XIV/118/2015 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek na terenie Gminy Zbuczyn prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Zbuczyn. Skoro zatem dana jednostka redakcyjna została w w/w uchwale uchylona to nie można jej nadać nowego brzmienia jak to uczyniła Rada Gminy Zbuczyn. Wskazać również należy, iż zapis § 1 ust. 6 badanej uchwały odpowiada treścią § 1 ust. 5 w/w uchwały Nr XIV/118/2015.

2) W § 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7.Jeżeli osoba prawna lub fizyczna prowadzi na terenie gminy Zbuczyn szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej i liczba uczniów w tej szkole nie przekracza 40 uczniów to podstawą udzielenia dotacji na ucznia w niepublicznej szkoły podstawowej stanowi 130% dotacji na każdego ucznia w wysokości przewidzianej na jednego ucznia szkoły tego samego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Zbuczyn."

Z powyższego zapisu wynika, iż dotyczy on osób prawnych lub fizycznych prowadzących na terenie gminy Zbuczyn niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej, na co wskazuje jego dalszy zapis oraz wskazany w podstawie prawnej art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty.

Przywołane przepisy nie przewidują jednak jakiegokolwiek różnicowania podstawy udzielania dotacji dla podmiotów je otrzymujących tak jak uczyniła to Rada Gminy Zbuczyn w § 1 ust.7 w/w uchwały.

Co prawda w art. 90 ust. 1 lit. o cyt. ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy, w drodze uchwały, może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, w wysokości wyższej niż wysokość określona odpowiednio w art. 90 ust. 1 lit. b lub lit. c cyt. ustawy o systemie oświaty, jednak pamiętać należy, iż przyznawanie tych dotacji odbywa się w drodze konkursu (art. 90 ust. 1 lit.d) i dotyczy tylko podmiotów w tym przepisie wskazanych, czyli niepublicznych przedszkoli i niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z zapisem art. 90 ust. 4 cyt. ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust.1a-1c i 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczenia dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Cytowany zapis nie daje organom stanowiącym gminy możliwości zmiany zasad obliczenia wysokości dotacji. Rada Gminy ma uprawnienie do ustalenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, ogólnych zasad związanych z procesem przyznawania dotacji oświatowych oraz trybu weryfikacji prawidłowości wykorzystania przyznawanych środków jednakże w granicach określonych przepisami ustawy. Ani w tym przepisie, ani w żadnym innym przepisie zawartym w systemie obowiązującego prawa, ustawodawca nie upoważnił wprost jednostek samorządu terytorialnego do konstruowania i wprowadzania kryteriów różnicujących stawki dotacji dla uczniów uczęszczających do placówek oświatowych tego samego typu (I SA/GI 1450/14-wyrok WSA w Gliwicach z dn. 16-02-2015).

Według ustalonego w orzecznictwie stanowiska, w ujęciu funkcjonalnym moc uchwały o charakterze prawa miejscowego zrównana jest z rozporządzeniem wykonawczym. Podobnie, jak w przypadku upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, przepis ustawy ustanawiający upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie może prowadzić do objęcia zakresem upoważnienia materii w nim niewymienionych w drodze wykładni celowościowej. Organ wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upoważnieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Nie jest upoważniony do regulowania tego, co zostało już ustawowo uregulowane, ani do wychodzenia poza zakres upoważnienia ustawowego (wyrok WSA w Olsztynie, I SA/OI 384/15 z dn. 20.10.2015).

Kolegium Izby wskazuje, iż zgodnie z art. 40 ust. 3 cyt. ustawy o samorządzie gminnym badana uchwała stanowi akt prawa miejscowego i winna być podejmowana na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, o czym stanowi zarówno art. 94 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jak i art. 40 ust. 1 przytoczonej ustawy o samorządzie gminnym.

Kolegium Izby uznało, iż niedopuszczalne jest stanowienie prawa miejscowego z przekroczeniem delegacji przewidzianej w ustawie.

Mając powyższe na uwadze, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący


Wojciech Tarnowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »