| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/114/2016 Rady Gminy Chynów

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 ) Rada Gminy Chynów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Chynów" o treści jak w załączniku nr 1.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania Wójtowi Gminy Chynów.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2016
Rady Gminy Chynów
z dnia 22 czerwca 2016 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
W GMINIE CHYNÓW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanego przez Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, zwanego dalej zakładem wodociągowo- kanalizacyjnym na terenie Gminy Chynów.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność prowadzoną przez zakład wodociągowo- kanalizacyjny, polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność prowadzoną przez zakład wodociągowo- kanalizacyjny, polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia ustawa, należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami).

5. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia umowa, należy przez to rozumieć
umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartą między zakładem wodociągowo- kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

6. Ilekroć w Regulaminie używa się określenia zakład, należy przez to rozumieć Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy.

§ 2. 1. Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki zakładu wodociągowo- kanalizacyjnego oraz odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych przez ten zakład.

2. Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą, jest każdy, kto korzysta z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z zakładem wodociągowo- kanalizacyjnym.

§ 3. 1. Dostarczanie wody i/ lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej między zakładem wodociągowo- kanalizacyjnym i odbiorcą usług.

Rozdział 2.
POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZAKŁAD

WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNY

§ 4. 1. Zakład wodociągowo- kanalizacyjny zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia wymaganą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

§ 5. 1. Zakład zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

1) dostawę wody przez sieć wodociągową o minimalnym ciśnieniu w przyłączu wodociągowym przy wodomierzu głównym wynoszącym 0,2 MPa ( plus nadwyżka wynikająca z najdalej i najwyżej położonego hydrantu przeciwpożarowego w budynkach o niewielkiej wysokości, jeśli wymagana jest w nich instalacja przeciwpożarowa);

2) dostawę wody o jakości spełniającej warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, uściślone przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej;

3) okresową legalizację wodomierzy głównych na własny koszt, a wodomierzy mieszkaniowych na koszt odbiorcy;

4) niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci wodociągowej;

5) w przypadku przerw w dostawie wody uruchamianie zastępczych punktów poboru wody.

2. Zakład zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

1) odbiór ścieków poprzez sieć kanalizacyjną w sposób ciągły;

2) w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne lub przez przepompownie;

3) na zlecenie Odbiorcy niezwłoczne udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego (w rozumieniu ustawy)
w przypadku jego zapchania, z jednoczesnym sprawdzeniem stanu technicznego na koszt zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego.

§ 6. 1. Zakład zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta, szczególnie w zakresie:

1) niezwłocznego powiadamiania Odbiorców o przerwach dostawie wody i odbiorze ścieków
i miejscach zastępczego poboru wody;

2) szybkiego reagowania na pisemne reklamacje Odbiorców np. dotyczące jakości i parametrów wody, nieprawidłowości w rozliczeniach za dostawę wody i odbiór ścieków.

2. Standardy dotyczące poziomu obsługi klienta określone są w rozdziale 9 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 3.
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 7. 1. Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie
w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między zakładem wodociągowo- kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

2. Zakład jest zobowiązany do zawarcia umowy na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

3. Umowa może być zawarta z:

1) osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda i odprowadzane ścieki;

2) osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

3) właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi.

4. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego zakład zawiera umowy
z użytkownikami lokali, jeżeli:

1) wszystkie lokale są wyposażone w wodomierze mieszkaniowe zgodnie z warunkami technicznymi;

2) możliwy jest odczyt wskazań wodomierzy;

3) ustalony jest przez wnioskodawcę sposób rozliczeń różnic wskazań między wodomierzem głównym
a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady ich utrzymania;

4) uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostawy wody do lokalu bez zakłócenia dostaw wody do pozostałych lokali.

5. Zakład wodociągowo- kanalizacyjny może zawrzeć umowę z osobami korzystającymi z lokali po zasięgnięciu opinii wójta gminy, w przypadku, gdy nie są spełnione powyższe warunki.

6. Wójt Gminy Chynów może odmówić w warunkach zabudowy wykonania dodatkowych przyłączy wodociągowych z ujęcia gminnego w danym rejonie, w którym brakuje wody.

§ 8. 1. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

1) ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;

2) sposobu i terminów rozliczeń;

3) praw i obowiązków stron umowy;

4) procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy usług;

5) okresu obowiązywania umowy, warunków wypowiedzenia oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy.

2. W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przemysłowych zakład uwzględnia postanowienia art. 10 i 11 ustawy.

§ 9. 1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.

2. Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.

3. Umowa dopuszcza jej rozwiązanie przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub za zgodą obu stron.

4. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez zakład środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

§ 10. 1. Zmiana Odbiorcy usług powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy na pisemny wniosek nowego Odbiorcy.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ

§ 11. 1. Rozliczenia za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez zakład
z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

2. Taryfy, o których mowa w pkt 1, zatwierdzane są przez Radę Gminy i obowiązują przez 1 rok od daty ich zatwierdzenia.

3. Zakład wodociągowo- kanalizacyjny ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie, lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie do 7 dni przed dniem wejścia ich w życie; przepis ten obowiązuje również w przypadku, gdy Rada Gminy nie podejmie uchwały dotyczącej taryf w ustawowym terminie, określonym w art. 24 ustawy.

§ 12. 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone
w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

2. W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilości dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy mieszkaniowych
z uwzględnieniem różnicy wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych.

§ 13. 1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6-ciu miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza.

2. Zakład na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

3. Zasady postępowania w przypadku niesprawności wodomierza mieszkaniowego określone są
w umowie.

§ 14. 1. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.

2. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez zakład i na koszt Odbiorcy.

§ 15. 1. Za wodę pobraną z publicznych studni lub zdrojów ulicznych, na cele przeciwpożarowe, do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych zakład obciąża Urząd Gminy w Chynowie na podstawie cen
i stawek opłat ustalonych w taryfie.

§ 16. 1. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonej w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej dostarczenia.

2. Zapłata za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki wnoszona jest za okres obrachunkowy określony w umowie, w której podane są również skutki niedotrzymania terminu zapłaty
i sposób uiszczania opłat.

3. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

4. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie Odbiorcy, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI

§ 17. 1. Zakład wodociągowo- kanalizacyjny jest zobowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki określone w tym rozdziale oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości względem sieci oraz zdolnością dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej i przepustowość sieci kanalizacyjnej.

§ 18. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Wzór i zawartość wniosku ustala zakład.

Do wniosku Odbiorca dołącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

2) mapę określającą usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje Odbiorcy warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

3. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z zakładem dokumentacji technicznej.

§ 19. 1. Odbiorca realizuje na swój koszt przyłącze wodociągowe tj. przewód łączący sieć wodociągową
z wewnętrzną instalacją wodociągową nieruchomości Odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym, pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego, lub studnię wodomierzową oraz przyłącze kanalizacyjne( przykanalik) tj. przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony nieruchomości, a w przypadku braku studzienki - od granicy nieruchomości, z ewentualnym urządzeniem do pomiaru ilości ścieków.

2. Zakład dokonuje protokolarnego odbioru wykonanych robót.

Rozdział 6.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAKŁADU I ODBIORCY PO PRZYŁĄCZENIU
DO SIECI

§ 20. 1. Zakład wodociągowo- kanalizacyjny jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej kontroli jakości
i ilości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w art. 9 i 10 ustawy.

2. Przedstawiciele zakładu po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy mieszkaniowych i dokonania odczytu ich wskazań. Dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez zakład,
a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.

§ 21. 1. Zakład może odciąć dostawę wody lub odciąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

1) przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

2) odbiorca usług nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty;

3) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa;

4) stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, np. bez zawarcia umowy lub przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach do pomiaru ścieków.

2. W przypadku odcięcia dostawy wody zakład jest zobowiązany do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu.

3. Zakład o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach
i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta gminy oraz odbiorcę usług co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

§ 22. 1. Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji
i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych włącznie z urządzeniem do pomiarów ilości odprowadzanych ścieków, jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej.

2. Odbiorca zobowiązany jest do użytkowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy
w sposób:

1) eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej;

2) nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.

3. Odbiorca odpowiada za zabezpieczenie wodomierzy i urządzeń pomiarowych przed uszkodzeniami mechanicznymi, skutkami niskich temperatur, a także przed dostępem osób nie uprawnionych do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny.

4. Odbiorca umożliwia upoważnionym przedstawicielom zakładu wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń celach określonych w § 20 p.2.

Rozdział 7.
MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWYCH I

KANALIZACYJNYCH

§ 23. 1. Informacje dotyczące dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych przyszli Odbiorcy mogą uzyskać w:

Urzędzie Gminy w Chynowie, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chynów;

2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;

3) regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków;

4) Uchwałę Rady Gminy w Chynowie zezwalającą na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków przez zakład wodociągowo- kanalizacyjny.

Rozdział 8.
TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW WODY I ŚCIEKÓW

§ 24. 1. Zakład zobowiązany jest do udzielenia Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i awarii urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych.

2. Wstrzymanie dostawy wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług.

3. O wstrzymaniu dostawy wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w pkt 2, zakład informuje odbiorców niezwłocznie, w sposób przyjęty zwyczajowo tj. telefonicznie sołtysów miejscowości objętych zakłóceniami w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków.

Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

§ 25. 1. Zakład zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:

1) wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta,

2) udzielania informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach.

§ 26. 1. Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, obowiązują następujące wymagania dotyczące udzielania informacji i odpowiedzi w związku z zakłóceniami w dostawie wody i odbiorze ścieków:

1) przerwy w dostawie wody lub odbioru ścieków z powodu awarii - udzielenie informacji dotyczące określenia przewidywanego terminu usunięcia awarii i wznowienia usługi następuje w ciągu 12 godzin;

2) przerwy w dostawie wody z powodów technicznych - pisemne powiadomienie odbiorcy lub w sposób zwyczajowo przyjęty na 12 (lub np. 24) godz. przed przewidywaną przerwą ( okres powiadomienia w zależności od czasu trwania przerwy);

3) o zakłóceniach wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 zakład dodatkowo jest zobowiązany poinformować telefonicznie sołtysów miejscowości znajdujących się w obrębie występowania zakłócenia.

§ 27. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2. Reklamacje, o których mowa w pkt 1, wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego
w siedzibie zakładu, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane zgodnie z procedurą dotyczącą sposobu załatwiania reklamacji.

3. Odbiorca jest powiadamiany listem poleconym o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do zakładu.

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28. 1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy ustawy i prawa.

2. Zakład zobowiązany jest do dostarczenia niniejszego regulaminu Odbiorcom.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Mróz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Pluta

analityk w Departamencie Analiz TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »