| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Mrozach

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w powiązaniu
z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim, Rada Miejska w Mrozach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrozy obejmuje:

1. Odebranie zgromadzonych przez właściciela nieruchomości odpadów komunalnych objętych selektywną zbiórką z terenu nieruchomości;

2. Dostarczenie właścicielom nieruchomości pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów;

3. Gromadzenia odpadów z grupy podstawowej w workach o pojemności 110 litrów.

§ 3. 1. Odpady komunalne z terenu zamieszkałych i niezamieszkałych nieruchomości będą
odbierane w systemie selektywnego zbierania wg. podziału na następujące frakcje:

1) Grupa podstawowa obejmująca:

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

b) metale oraz opakowania z metali,

c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

d) butelka PET,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) szkło oraz opakowania ze szkła,

g) zmieszane odpady komunalne,

2) Grupa dodatkowa obejmująca:

a) odpady ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji i odpady zielone,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) odpady wielkogabarytowe,

d) zużyte opony,

e) odpady budowlane i rozbiórkowe,

f) popiół,

g) odpady niebezpieczne (w tym: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory),

h) tekstylia.

2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach - workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki, oznaczonych odpowiednimi napisami. Odpady niewłaściwie posegregowane nie będą odbierane.

3. Odpady zmieszane będą odbierane w ilości nie większej niż 1 worek podczas każdorazowego odbioru dla nieruchomości zamieszkałych i prowadzących selektywną zbiórkę odpadów. Każdy dodatkowy worek na odpady zmieszane rozliczany będzie
po 8 zł za worek. Pozostałe odpady z grupy podstawowej będą odbierane w dowolnej ilości podczas każdorazowego odbioru.

4. Odpady z grupy podstawowej z terenu gminy będą odbierane zgodnie
z ustalonym harmonogramem przez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane zgodnie z harmonogramem lub w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady biodegradowalne zaleca się składować w przydomowym kompostowniku pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla ludzi, w przypadku braku kompostownika odpady można przekazać do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady niebezpieczne gromadzone i odbierane w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Mrozy oraz w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

6. Odpady z grupy dodatkowej odbierane będą odpłatnie według indywidualnych kalkulacji cenowej.

7. Odpady spoza grupy podstawowej mogą być odbierane od właścicieli posesji
w porozumieniu z uprawnionymi podmiotami w ramach obsługi Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

8. Tworzy się na terenie Gminy Mrozy Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mrozach, przy ul. Granicznej 1. W miarę potrzeb Burmistrz może utworzyć inne selektywne punkty zbiórki odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Burmistrz Mrozów podaje do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób informacje o terminie i częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.

1) Odpady z grupy podstawowej z terenu nieruchomości będą odbierane:

a) z zabudowy jednorodzinnej: raz na dwa tygodnie.

b) z zabudowy wielorodzinnej: raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października raz na tydzień.

2) Odpady z grupy dodatkowej będą zbierane w Stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminach wyznaczonych harmonogramem,

3) Odpady z grupy dodatkowej przede wszystkim odpady niebezpieczne gromadzone
i odbierane w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie Gminy Mrozy.

2. W przypadkach, kiedy pozbycie się odpadów jest konieczne poza terminami wyznaczonymi w harmonogramie odbioru odpadów, odpady właściciele nieruchomości mogą dostarczyć samodzielnie do Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w Mrozach przy ul. Granicznej 1 i jest czynny w dni powszednie w godzinach 8:00 - 15:30 oraz soboty w godzinach 8:00 - 13:00.

§ 5. 1. Właściciele zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników
i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki i worki z odpadami powinny być wystawiane do krawędzi jezdni w sposób nie powodujący zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych, jednocześnie umożliwiający ich swobodne opróżnianie. Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku mogą urządzić podesty po stronie posesji, z których będą odbierane napełnione pojemniki i pozostawione puste bez konieczności wchodzenia
na posesję. Jeśli właściciel nieruchomości nie wystawi pojemnika - worka celem jego wymiany nie otrzyma nowego pojemnika - worka.

2. Budynki mieszkalne dla których nie zostały nadane numery porządkowe nieruchomości rozliczane będą według zasad określonych dla nieruchomości niezamieszkałych, tj. 8 zł za jeden worek odpadów zmieszanych.

3. W przypadku właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku składających deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według załącznika Nr 3 do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązywać będzie opłata jak dla nieruchomości zamieszkałych. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mrozów.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Mrozy Nr XXIV/255/2013 z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mrozy
i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Marek Rudka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »