| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.175.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" (DO-1/A), stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne" (DO-1/B), stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DO-1) - "Dane dotyczące nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku" (DO-1/C), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa składa do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, bądź przesyła drogą pocztową z zastrzeżeniem § 3, w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Dopuszcza się składanie deklaracji, o której mowa w § 1 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy zachowaniu warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą.

2. Składanie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dopuszczone jest we wszystkich formatach elektronicznych wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 971), pod warunkiem zachowania opisanego w formacie XML układu informacji i powiązań między nimi, określonego w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Deklaracja musi być przesłana za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW(SSL) poprzez:

1) Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej "ePUAP",

2) Interfejs dostępny na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki w przypadku zastosowania podpisu określonego w ust. 4 pkt 3.

4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 z późn. zm.) lub

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114) lub

3) innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji.

5. Podpis elektroniczny, o którym mowa w ust. 4 pkt 3:

1) umożliwia składanie deklaracji przez osoby fizyczne,

2) oparty jest na zestawie cech informacyjnych osoby przesyłającej deklarację:

a) numerze PESEL,

b) imieniu (pierwszym),

c) nazwisku,

d) imieniu ojca.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Traci moc uchwała Nr X.110.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 9028) oraz uchwała Nr XI.128.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 10494).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.175.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.175.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.175.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.175.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.175.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v3/" targetNamespace="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/mpopm6144j/DOK_v3/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd" />

<xs:import namespace="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" schemaLocation="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd" />

<xs:element name="Dokument" type="Dokument_Typ" />

<xs:complexType name="Dokument_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OpisDokumentu" type="str:OpisDokumentuTyp" />

<xs:element name="DaneDokumentu" type="str:DaneDokumentuTyp" />

<xs:element name="TrescDokumentu" type="TrescDokumentu_Typ" />

<xs:element ref="ds:Signature" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TrescDokumentu_Typ">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="str:TrescDokumentuTyp">

<xs:sequence>

<xs:element name="DaneFormularza" type="DaneFormularza_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Deklaracje">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Deklaracja" type="Deklaracja_Typ" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element ref="str:Zalaczniki" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Deklaracja_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Naglowek" type="Naglowek_Typ" />

<xs:element name="Podatnik" type="Podatnik_Typ" />

<xs:element name="Wspolmalzonek" type="Podatnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Nieruchomosci" type="Nieruchomosci_Typ" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="OsobyUpowaznione" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="OsobyUpowaznione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="OsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="Uwagi" type="Uwagi_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pouczenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Podpis2" type="Podpis_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Zalaczniki" type="Zalaczniki_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Zalaczniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty2" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowGrunty3" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowLokale" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowWspolwlasciciele" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowOsobyUpowaznione" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscZalacznikowKartyRodziny" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikOsobyUpowaznione" type="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikWspolwlasciciele" type="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikGrunty" type="ZalacznikGrunty_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikLokale" type="ZalacznikLokale_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikLokale2" type="ZalacznikLokal_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikiDzialalnoscGospodarcza" type="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikPojemniki" type="ZalacznikPojemniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZalacznikKartyRodziny" type="ZalacznikKartyRodziny_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikZalacznikiDzialalnoscGospodarcza_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza" type="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikDzialalnoscGospodarcza_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikKartyRodziny_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="KartyRodziny" type="KartyRodzinyZalacznik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikOsobyUpowaznione_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobyUpowaznione" type="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikWspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciele" type="Wspolwlasciciele_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznioneZalacznik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="OsobaUpowazniona" type="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="KartyRodzinyZalacznik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="KartaRodziny" type="KartaRodziny_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="KartaRodziny_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pokrewienstwo" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKarty" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWaznosciKarty" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="WspolwlascicielOsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="UdzialProcentowy" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunty" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Grunty2" type="ZalacznikGrunty2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunty2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Grunt" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikGrunt_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Numer" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NumerInwent" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Klasa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Powierzchnia" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaCzesciWspolnych" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaLokalu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="WartoscBudowli" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="FormaWladania" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="IloscMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="IloscRodzinWielodzietnych" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="IloscDomkow" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PrzyczynaZlozenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="PelnyAdres" type="t_Boolean" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokale" type="ZalacznikLokale2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pojemniki" type="ZalacznikPojemniki2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikPojemniki2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokale2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokal" type="ZalacznikGrunt_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZalacznikLokal_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaOgolem" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoOplaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeZalacznikLokal_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="Podsumowanie_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podsumowanie_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Suma" type="SumaPodsumowanie_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SumaPodsumowanie_Typ">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="xs:string">

<xs:attribute name="typ" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeZalacznikD1B_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeZalacznikLokal_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaLokaliDoObliczen" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaZalacznikLokal2_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal2_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaPojemnikow" type="LiczbaPojemnikow_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LiczbaPojemnikow_Typ">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="xs:string">

<xs:attribute name="typ" type="xs:string" />

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaZalacznikD1B_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lp" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LpLokalu" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaMieszkancow" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="WysokoscOplaty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaZalacznikLokal_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Lokal" type="Lokal_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Lokal_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowaLokale" type="PozycjaLokale_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaLokale_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycja" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasciciele_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wspolwlasciciel" type="Wspolwlasciciel_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Wspolwlasciciel_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="WspolwlascicielAttribiutes" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AdresDoKorespondencji_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Rozliczenia_Typ">

<xs:sequence maxOccurs="unbounded">

<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieIloscOsobMulti" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieGospodarstwa" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczeniePojemniki" type="RozliczeniaPojemniki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieDzialalnosc" type="RozliczenieGospodarstwa_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RozliczenieDomkiLetnie" type="RozliczenieDomkiLetnie_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" nillable="true" />

<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRyczalt" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczenieDomkiLetnie_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczenieGospodarstwa_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Podsumowanie" type="PodsumowanieDzialalnosc_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PodsumowanieDzialalnosc_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="LiczbaLokali" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnoscia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="LiczbaLokaliZDzialalnosciaPrzezJedenPodmiot" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="NieruchomoscWykazOsob_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeNieruchomoscWykazOsob_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycja" type="Osoba_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Osoba_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" />

<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Budynek" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Lokal" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaOsobWLokalu" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="LicznikDotyczy_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="W">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wody</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="S">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Ścieków</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="RozliczeniaIloscOsob_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="RozliczenieIloscOsob" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczeniaPojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" type="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="PozycjeDodatkowe" type="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaIlosc" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPelneMiesiac" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartalSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRokSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeRozliczeniePojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Pozycja" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjeDodatkoweRozliczeniePojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PozycjaDodatkowa" type="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaIloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaMiesiacSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaSelektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaNieselektywnaMiesiac" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="PozycjaSzczegoly">

<xs:attribute name="kod" type="t_String" />

<xs:attribute name="typ" type="t_String" />

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="WspolwlascicielAttribiutes">

<xs:attribute name="typ" type="t_String" />

</xs:attributeGroup>

<xs:complexType name="Pozycje_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycja" type="Pozycja_Typ" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczenieIloscOsob_Typ">

<xs:all>

<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Pozycja_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wielkosc" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PozycjaRozliczeniePojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="JestSelektywna" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis2" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Adres" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="IloscOsob" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscOsob2" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="IloscOsobSlownie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaSelektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaSelektywna2" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaNieselektywna" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="StawkaZwolnienie" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pozycje" type="Pozycje_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Czestotliwosc" type="Czestotliwosc_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Wspolczynnik" type="Wspolczynnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="PowierzchniaUzytkowa2" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaPojemnikow" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="SumaSelektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaNieselektywna" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaZwolnienie" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="Suma" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaPoZwolnieniu" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaSlownie" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaKwartal" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="SumaRok" type="t_Decimal" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attributeGroup ref="PozycjaSzczegoly" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RozliczeniePojemniki_Typ">

<xs:all>

<xs:element name="Kod" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="Stawka" type="Stawka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kwota" type="Kwota_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacOd" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="MiesiacDo" type="Miesiac_Typ" minOccurs="0" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="KodPojemnik_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="55l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 55l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="60l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 60l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="80l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 80l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="110l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 110l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="120l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 120l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="180l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 180l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="240l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 240l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="770l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 770l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="800l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 800l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 1000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1100l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 1100l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2200l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 2200l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7000l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pojemnik 7000l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-1.5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 1.5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 5m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 7m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="KP-10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Kontener 10m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="120l / 140l">

<xs:annotation>

<xs:documentation>120l / 140l</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>0,12 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,24">

<xs:annotation>

<xs:documentation>0,24 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1,10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>1,1 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="1,50">

<xs:annotation>

<xs:documentation>1,5 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>2 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>5 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7,00">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="0,11 / 0,12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="worek">

<xs:annotation>

<xs:documentation>7 m3</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dowolny pusty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dowolny 0</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Naglowek_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Rok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" />

<xs:element name="ObowiazekZlozenia" type="ObowiazekZlozenia_Typ" />

<xs:element name="DataZlozenia" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZlozeniaRok" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZlozeniaMiesiac" type="t_String" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZmiany" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZmianyRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZmianyMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataWygasnieciaObowiazku" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnienia" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnieniaRok" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataZaistnieniaMiesiac" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorekty" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="DataKorektyDo" type="t_NillableDate" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="UzasadnienieKorekty" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="NrEwidencyjny" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="ZmianaDotyczy" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="ZmianaDotyczyInne" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="Pomoc" type="t_String" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dodatkowe dane, które nie będą importowane</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Nieruchomosci_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Nieruchomosc" type="Nieruchomosc_Typ" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobyUpowaznione_Typ" />

<xs:complexType name="OsobaUpowazniona_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Typ" type="TypOsobaUpowazniona_Typ" />

<xs:element ref="oso:Osoba" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Nieruchomosc_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="adr:Adres" />

<xs:element name="NieruchomoscZamieszkala" type="NieruchomoscRodzaj_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="NieruchomoscZamieszkalaMulti" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajNieruchomosci" type="RodzajNieruchomosci_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Odpady" type="t_Nieruchomosc_Odpady" minOccurs="0" />

<xs:element name="Rozliczenia" type="Rozliczenia_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="WykazOsob" type="NieruchomoscWykazOsob_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Kontakt" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Kompostownik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

<xs:element name="Objetosc" type="t_Decimal" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajNieruchomosci_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="J1"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value="W"></xs:enumeration>

<xs:enumeration value=""></xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Pojemniki_Typ" />

<xs:complexType name="ZbiorkaInneMiejsce_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="adr:Ulica" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrAltany" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Polozenie" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pojemniki" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="TypOsobaUpowazniona_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="PZ">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pełnomocnik zobowiązanego</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="PU">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Przedstawiciel ustawowy</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="INNY">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="NieruchomoscRodzaj_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="T">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="TW">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zamieszkała - wielorodzinna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="N">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Niezamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="C">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="DL">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Częściowo zamieszkała</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="INNA">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value=" ">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="ObowiazekZlozenia_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Pierwsza deklaracja</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="Z">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zmiana deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="K">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Korekta deklaracji</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="TypPodatnika_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>osoba fizyczna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>osoba prawna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DaneFormularza_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="KodFormularza" type="t_String" />

<xs:element name="WariantFormularza" type="t_String" />

<xs:element name="NazwaFormularza" type="t_String" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Dzialki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Dzialka" type="Dzialka_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Dzialka_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="NrDzialki" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaObrebu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NrKsiegiWieczystej" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="NazwaSadu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Podatnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="TypPodatnika" type="TypPodatnika_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotu" type="RodzajPodmiotu_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="RodzajPodmiotuInny" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="DataUrodzenia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Osoba" minOccurs="0" />

<xs:element ref="inst:Instytucja" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="UdzialWNieruchomosci" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="TypAdresu" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDoKorespondencji" type="AdresDoKorespondencji_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="AdresDaneDodatkowe" type="AdresDaneDodatkowe_Type" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AdresDaneDodatkowe_Type">

<xs:sequence>

<xs:element name="Dzialki" type="Dzialki_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="UrzadSkarbowy" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="RodzajPodmiotu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:integer">

<xs:enumeration value="1">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="2">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="3">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="4">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="5">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="6">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="7">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Użytkownik wieczysty</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="9">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Inny podmiot władający nieruchomością</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="10">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="11">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Właściciel lub współwłaściciel</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="12">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Najemca lub dzierżawca</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="13">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz lub współposiadacz</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="14">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Jednostka organizacyjna</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="15">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca lub użytkownik</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="16">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Zarządca nieruchomości wspólnej</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="17">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Posiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="18">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współposiadacz zależny</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="19">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Współużytkowanie wieczyste</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="20">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Wspólnota mieszkaniowa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="21">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Spółdzielnia mieszkaniowa</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="Podpis_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element ref="oso:Imie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" minOccurs="0" />

<xs:element name="DataWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="MiejsceWypelnienia" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="WlascicielPodpisu" type="WlascicielPodpisu_Typ" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

<xs:element name="SposobPrezentacji" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="WlascicielPodpisu_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="P">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

<xs:enumeration value="OR">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Podpis osoby reprezentującej podatnika</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:enumeration>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="ZgodaNaPrzetwarzanieDanych_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Data" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

<xs:element name="Miejscowosc" type="t_String" minOccurs="0" nillable="true" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobaFizyczna_Typ">

<xs:all>

<xs:element ref="oso:IdOsoby" />

<xs:element ref="oso:Imie" />

<xs:element ref="oso:ImieDrugie" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:Nazwisko" />

<xs:element ref="oso:NazwiskoRodowe" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:DataUrodzenia" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieOjca" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:ImieMatki" minOccurs="0" />

<xs:element ref="oso:PESEL" />

<xs:element ref="adr:Email" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Telefon" minOccurs="0" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="OsobaPrawna_Typ">

<xs:all>

<xs:element ref="inst:NazwaInstytucji" />

<xs:element name="NIP" type="t_String" />

<xs:element name="NazwaSkrocona" type="inst:NazwaInstytucjiTyp" minOccurs="0" />

<xs:element name="PKD" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element ref="adr:Email" />

<xs:element ref="adr:Telefon" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="InnyIdentyfikator_Typ">

<xs:all>

<xs:element name="TypIdentyfikatora" type="t_String" />

<xs:element name="WartoscIdentyfikatora" type="t_String" />

</xs:all>

</xs:complexType>

<xs:attributeGroup name="PodpisAttributes">

<xs:attribute name="id" type="t_Integer" />

</xs:attributeGroup>

<xs:attributeGroup name="TrescDokumentuAttributes">

<xs:attribute name="format" type="t_String" />

<xs:attribute name="kodowanie" type="t_String" />

</xs:attributeGroup>

<xs:simpleType name="Uwagi_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Miesiac_Typ">

<xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Kwota_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Wspolczynnik_Typ">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="CzestotliwoscOdbioru_Typ">

<xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Stawka_Typ">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Czestotliwosc_Typ">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="Powierzchnia_Typ">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Integer">

<xs:restriction base="xsd:integer" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Decimal">

<xs:restriction base="xsd:decimal" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_String">

<xs:restriction base="xsd:string" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Date">

<xs:restriction base="xsd:date" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_NillableDate">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:pattern value="(([0][1-9][1][0-2])/([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1])/[1-2][0-9][0-9][0-9])([1-2][0-9][0-9][0-9]\-([0][1-9][1][0-2])\-([0][1-9][1-2][0-9][3][0-1]))" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_Boolean">

<xs:restriction base="xsd:boolean" />

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="t_TakNie">

<xs:restriction base="xsd:string">

<xs:enumeration value="T" />

<xs:enumeration value="N" />

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="t_InneDane">

<xs:sequence>

<xs:any processContents="skip" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="nazwa" type="t_String" use="optional" />

<xs:anyAttribute processContents="skip" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="t_Nieruchomosc_Odpady">

<xs:sequence>

<xs:element name="Rodzaj" type="RodzajOdpadow_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZbieraneW" type="ZbieraneW_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="GenerujeOdpady" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

<xs:element name="SelektywnaZbiorka" type="SelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Pojemniki" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:complexContent>

<xs:extension base="Pojemniki_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Zbiorka" type="PojemnikiOdbior_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Wykaz" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" type="PojemnikiPozycje_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="PopiolSelektywnaZbiorka" type="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Kompostownik" type="Kompostownik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

<xs:element name="NieczystosciCiekle" type="NieczystosciCiekle_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="DostawaWody" type="DostawaWody_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ogrzewanie" type="Ogrzewanie_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Opis" type="t_String" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="NieczystosciCiekle_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Kanalizacja" type="t_TakNie" />

<xs:element name="ZbiornikBezodplywowy" type="t_TakNie" />

<xs:element name="PrzydomowaOczyszczalnia" type="t_TakNie" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DostawaWody_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PaliwoStale" type="t_TakNie" />

<xs:element name="PaliwoPlynne" type="t_TakNie" />

<xs:element name="PaliwoGazowe" type="t_TakNie" />

<xs:element name="EnergiaElektryczna" type="t_TakNie" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Ogrzewanie_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="SiecWodociagowa" type="t_TakNie" />

<xs:element name="StudiaWlasna" type="t_TakNie" />

<xs:element name="SposobMieszany" type="t_TakNie" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SelektywnaZbiorka_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PopiolSelektywnaZbiorka_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Jest" type="t_TakNie" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PojemnikiOdbior_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="ZbiorkaPrzedPosesja" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

<xs:element name="WspolnaZbiorka" type="t_TakNie" minOccurs="0" />

<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsca" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Pozycje" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="ZbiorkaInneMiejsce" type="ZbiorkaInneMiejsce_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="CzestotliwoscOdbioru" type="CzestotliwoscOdbioru_Typ" minOccurs="0"></xs:element>

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PojemnikiPozycje_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pojemnik" type="Pojemnik_Typ" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="Pojemnik_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Wielkosc" type="KodPojemnik_Typ" minOccurs="0" />

<xs:element name="Ilosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="LiczbaPodmiotow" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="Czestotliwosc" type="t_Integer" minOccurs="0" />

<xs:element name="Adres" type="t_String" minOccurs="0" />

<xs:element name="InneDane" type="t_InneDane" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RodzajOdpadow_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="PapierTektura" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="Szklo" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="TworzywaSztuczneIWielomaterialowe" type="xsd:string" minOccurs="0" />

<xs:element name="OdpadyZielone" type="xsd:string" minOccurs="0" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ZbieraneW_Typ">

<xs:sequence>

<xs:element name="Pojemniki" type="xsd:string" />

<xs:element name="Worki" type="xsd:string" />

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »