| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.177.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 sierpnia 2016 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma


Załącznik do Uchwały Nr XVII.177.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki

Rozdział 1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego następujące frakcje odpadów:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady komunalne ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) zużyte opony,

l) odpady zielone,

m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

n) popiół i żużel z palenisk domowych,

o) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, w tym worków służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w wyżej wymienionych pojemnikach, w tym workach;

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

5) wyposażenie nieruchomości służących do użytku publicznego w kosze uliczne (pojemniki) o pojemności od 50 dm3 do 120 dm3.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

5) zużyte opony;

6) odpady zielone;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

3. Frakcje odpadów komunalnych przyjmowane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być również przyjmowane, w szczególności przez tak zwane mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Każda zebrana frakcja odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 12, winna być odbierana przez uprawnione podmioty oddzielnie.

5. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. resztki żywności, resztki roślinne) powstających na terenie nieruchomości osób fizycznych we własnym zakresie i na własne potrzeby w miejscach nie stanowiących uciążliwości dla otoczenia.

6. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

7. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenach nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

8. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być zbierane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2.

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

9. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości są typowe pojemniki na odpady o pojemności: 120 dm3, 240 dm3, 1100 dm3, 1500 dm3, 2000 dm3, 5000 dm3, 7000 dm3, w tym worki o pojemności od 60 dm3 do 120 dm3.

10. Właściciele nieruchomości wyposażając nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając minimalną tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - 30 dm3 na mieszkańca;

2) dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 120 dm3 na każdy domek lub każdą nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkową w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 30 dm3 poza tym okresem;

3) dla budynków, lokali użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 5 dm3 na każdego pracownika oraz 0,5 dm3 na każdego interesanta/klienta;

4) dla szkół oraz przedszkoli - 3 dm3 na każdego ucznia, studenta i pracownika;

5) dla żłobków - 4 dm3 na każde dziecko i pracownika;

6) dla lokali handlowych - 50 dm3 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż 120 dm3 na lokal;

7) dla lokali gastronomicznych - 20 dm3 na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tak zwanych ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 120 dm3;

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 12 dm3 na każdego pracownika;

10) dla ogródków działkowych - 10 dm3 na każdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 2 dm3 poza tym okresem;

11) dla koszar, szpitali, internatów, hoteli itp. - 10 dm3 na jedno łóżko;

12) dla cmentarzy - 3 dm3 na jedno miejsce pochówku;

13) dla targowisk - 1000 dm3 na każde 1000 m2 powierzchni handlowej targowiska;

14) dla innych jednostek organizacyjnych - 3 dm3 na jednego pracownika.

11. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy zbierać w pojemnikach, w tym workach stosując poniższe zasady:

1) papier - pojemnik, w tym worek koloru niebieskiego;

2) szkło - pojemnik, w tym worek koloru zielonego;

3) tworzywa sztuczne - pojemnik, w tym worek koloru żółtego;

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pojemnik, w tym worek koloru brązowego;

5) pozostałe odpady dla każdej frakcji zbieranej odrębnie - pojemnik, w tym worek koloru białego z napisem określającym rodzaj odpadów;

6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - pojemnik, w tym worek koloru czarnego;

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych pojemników, w tym worków do ich zbierania.

12. Dopuszcza się zbieranie niektórych frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach, w tym workach stosując poniższe zasady:

1) łącznie: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - pojemnik, w tym worek koloru niebieskiego lub żółtego;

2) łącznie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - pojemnik, w tym worek koloru czarnego lub brązowego.

13. Dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny w pojemnikach, w tym workach innego koloru niż określony w ust. 11 i 12 pod warunkiem odpowiedniego ich oznakowania identyfikującego zawartość.

14. Pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych są kosze uliczne o pojemności od 50 dm3 do 120 dm3.

15. W celu utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych i w miejscach intensywnego ruchu pieszego, w szczególności w centrum miasta, ustawia się kosze uliczne w ilościach i pojemności zapewniających stałe utrzymanie czystości i porządku.

16. Lokalizacja miejsc zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach powinna być zgodna z odpowiednimi przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

17. Na terenie nieruchomości pojemniki, w tym worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma należy wystawić je w dniu odbioru odpadów komunalnym, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego, w celu odbioru odpadów komunalnych zebranych w pojemnikach, w tym workach.

18. Pojemniki na odpady komunalne powinny być ustawione, na terenie nieruchomości na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

19. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady komunalne i miejsc ich lokalizacji w czystości, dobrym stanie technicznym w szczególności poprzez wykonywanie niezbędnych remontów oraz ich okresowego dezynfekowania.

Rozdział 3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

20. Pozbywanie się odpadów komunalnych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

21. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości powinno odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz na 2 tygodnie, z tym że:

1) pozbywanie się odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów powinno następować nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

2) pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych opon, powinno następować bezzwłocznie po ich wytworzeniu (powstaniu).

22. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika z instrukcji eksploatacji tych urządzeń.

23. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się z częstotliwością wynikającą z pojemności tych urządzeń oraz ilości zużywanej wody odprowadzanej do tych zbiorników i oczyszczalni.

24. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

25. Pozbywanie się odpadów komunalnych z koszy ulicznych powinno odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w tygodniu.

26. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki, w tym worki z odpadami komunalnymi w sposób określony w ust. 17.

27. Właściciele nieruchomości mogą pozbywać się zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 poprzez dostarczanie ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do tak zwanych mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 4.

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

28. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania mogą być zagospodarowywane wyłącznie w ramach regionu ostrołęcko-siedleckiego obejmującego miasto Mińsk Mazowiecki.

29. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji posiadających status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), położonych najbliżej miasta Mińsk Mazowiecki. Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów, przewidzianej do zastępczej obsługi regionu.

30. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie tylko w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii.

Rozdział 5.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zniszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

31. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

32. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy oraz nie zakładanie kagańca na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

2) stały i skuteczny dozór zwierząt;

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zieleni, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział 6.

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcjirolniczej.

33. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach miasta wyłączonych z produkcji rolniczej może odbywać się przy zachowaniu niżej wymienionych zasad, z zastrzeżeniem postanowień ust. 31.

1) utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy zagrodowej wyłączonych z produkcji rolnej nie może powodować uciążliwości dla sąsiadów i otoczenia, muszą być zapewnione odpowiednie warunki bytowe i sanitarne dla tych zwierząt;

2) niedopuszczalne jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obiektach mieszkalnych i przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi;

3) zakazuje się wypasu zwierząt gospodarskich w pasach dróg, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w szczególności na terenach zieleni i placach zabaw.

34. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na obszarze (terenach wyłączonych z produkcji rolniczej) położonym w centrum miasta, ograniczonym ulicami: Licealną od torów kolejowych PKP do ul. Pięknej, Kopernika, Warszawską od ul. Kopernika do ul. Świętokrzyskiej, Świętokrzyską do ul. Chełmońskiego, Chełmońskiego, Budowlaną od ul. Chełmońskiego, Kościelną od ul. Budowlanej, Siennicką do terenu torów kolejowych PKP, terenem wzdłuż torów kolejowych PKP do ulicy Licealnej.

Rozdział 7.

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia.

35. Obowiązkowi deratyzacji podlegają budynki oraz infrastruktura podziemnych urządzeń technicznych na terenie miasta.

36. Deratyzację przeprowadza się w okresie od 1 października do 30 listopada każdego roku oraz w miarę potrzeb w miejscach zagrożenia gryzoniami.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Cyran

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »