| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.178.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określający:

1. rodzaj i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;

2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;

3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4. tryb oraz sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) zużyte opony;

12) odpady zielone;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

14) popiół i żużel z palenisk domowych;

15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Niektóre frakcje odpadów komunalnych w przypadku zbierania ich przez właścicieli nieruchomości będą również odbierane według podziału na następujące grupy:

1) łącznie: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

2) łącznie: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady komunalne ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą odbierane lub przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w każdej zebranej przez nich ilości.

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa załącznik do uchwały.

2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy, ze względu na częstotliwość ich odbioru od właścicieli nieruchomości:

1) grupa podstawowa obejmująca odpady komunalne: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, popiół i żużel z palenisk domowych oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady komunalne: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony, odpady zielone.

3. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie Samorządowej MIM informację o terminach odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają możliwość dostarczania do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny odpadów komunalnych wymienionych w grupie dodatkowej, o której mowa § 3 ust.2 pkt 2.

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdujących się na terenie miasta Mińsk Mazowiecki ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych ujętych w grupie dodatkowej, o której mowa § 3 ust.2 pkt 2.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych otwarte będą w:

poniedziałki

w godzinach od 1000 do 1700

wtorki

w godzinach od 1200 do 1900

czwartki

w godzinach od 1000 do 1700

piątki

w godzinach od 1200 do 1900

soboty w okresach:

- od 1 kwietnia do 31 października

w godzinach od 1000 do 1900

- od 1 listopada do 31 marca

w godzinach od 1000 do 1700

z wyłączeniem świąt.

4. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie Samorządowej MIM informację o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Właściciele nieruchomości mają możliwość dostarczania przeterminowanych leków do aptek.

6. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie Samorządowej MIM informację o aptekach przyjmujących przeterminowane leki.

7. Frakcje odpadów komunalnych przyjmowane w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą być również przyjmowane, w szczególności przez tak zwane mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

8. Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miasta oraz w Gazecie Samorządowej MIM informację o rodzaju i terminach przyjmowanych odpadów komunalnych przez tak zwane mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać niezwłocznie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki osobiście, telefonicznie lub pisemnie, w tym w formie dokumentu elektronicznego.

2. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (np. zdjęcia, oświadczenia świadków).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 sierpnia 2016 r..

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma


Załącznik do Uchwały Nr XVII.178.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Grupa Odpadów

Rodzaje Odpadów

Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Budynki mieszkalne wielorodzinne

Budynki szkół, przedszkoli, opieki zdrowotnej i społecznej, kultury, sportu, administracji publicznej

Cmentarze, targowiska

Pozostałe

Podstawowa

Papier

Jeden raz na dwa tygodnie

Trzy razy w tygodniu dla nieruchomości na których zamieszkuje powyżej 50 mieszkańców.

Dwa razy w tygodniu dla nieruchomości na których zamieszkuje nie więcej niż 50 mieszkańców.

Jeden raz w tygodniu

Dwa razy w tygodniu

Jeden raz na dwa tygodnie

Metal

Tworzywa sztuczne

Szkło

Opakowania wielomateriałowe

Odpady ulegające biodegradacji (z wyłączeniem odpadów zielonych), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

Popiół i żużel z palenisk domowych

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Dodatkowa

Przeterminowane leki i

chemikalia

Jeden raz na pół roku

Jeden raz na pół roku

Jeden raz na pół roku

Jeden raz na pół roku

Jeden raz na pół roku

Zużyte baterie i akumulatory

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

Zużyte opony

Odpady zielone

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »