| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.183.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim i nadania jej Statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności, w tym na sprawy dotyczące osób starszych, jak również w ramach tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych tworzy się Miejską Radę Seniorów w Mińsku Mazowieckim.

§ 2. Tryb wyboru członków Rady i zasady jej działania określa Statut Miejskiej Rady Seniorów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mińska Mazowiecki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


mgr Dariusz Kulma


Załącznik do Uchwały Nr XVII.183.2016
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 czerwca 2016 r.

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejska Rada Seniorów w Mińsku Mazowieckim, zwana dalej Radą, podejmuje działania w celu integracji mińskiego środowiska osób starszych oraz wzmacniania i wspierania udziału osób starszych w życiu społeczności lokalnej Mińska Mazowieckiego.

2. Miejska Rada Seniorów w Mińsku Mazowieckim składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

3. Rada jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym dla organów Miasta Mińsk Mazowiecki.

4. Siedzibą Rady jest Miasto Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 2.
Zakres działań Rady

§ 2. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu członkowie Rady składają ślubowanie: "Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego Miasta i reprezentowanych przeze mnie osób starszych."

§ 3. Rada działa w następujących obszarach:

1) integracji i wspierania środowiska osób starszych oraz reprezentowania zbiorowych interesów tych osób na zewnątrz,

2) wspierania aktywności osób starszych,

3) profilaktyki i promocji zdrowia osób starszych,

4) zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji osób starszych,

5) wspieranie osób starszych w dostępie do edukacji i kultury.

§ 4. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) współpraca z władzami Miasta Mińsk Mazowiecki przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach osób starszych, w tym przedstawianie propozycji zadań o charakterze priorytetowym,

2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu osób starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych,

3) propagowanie wśród osób starszych oferty kulturalnej, rekreacyjnej i edukacyjnej,

4) monitorowanie potrzeb osób starszych zamieszkałych w Mińsku Mazowieckim,

5) zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych,

6) podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych, wzmacniania ich aktywności obywatelskiej oraz służących ochronie praw i poszanowaniu godności.

7) budowanie pozytywnego wizerunku osób starszych,

8) współpraca z organizacjami społecznymi i instytucjami działającymi w szczególności na rzecz osób starszych,

9) promowanie partnerstwa między samorządem lokalnym a organizacjami społecznymi działającymi w szczególności na rzecz osób starszych,

10) upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych na terenie miasta na rzecz osób starszych,

11) prowadzenie edukacji społecznej o potrzebach, uprawnieniach i możliwościach osób w wieku senioralnym.

Rozdział 3.
Tryb wyboru członków Rady

§ 5. 1. Kadencja Rady trwa trzy lata od dnia jej powołania.

2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 11 osób nazywanych członkami rady.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 wybierane są na spotkaniu zwołanym przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

4. Termin spotkania, o którym mowa w ust. 3 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza:

1) na stronie internetowej miasta,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mińska Mazowiecki,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim oraz miejskich słupach ogłoszeniowych,

4) w gazecie samorządowej Miasta,

5) w mediach lokalnych.

5. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podaje w szczególności informację:

1) o terminie i miejscu spotkania,

2) o terminie zgłaszania kandydatur do Rady,

3) o trybie i zasadach wyborów do Rady.

6. Kandydat na członka Rady wraz ze zgłoszeniem swojej kandydatury przedstawia listę poparcia przez minimum 20 osób, które w dniu podpisania listy ukończyły 60. rok życia i zamieszkują na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

7. Wzory karty zgłoszenia kandydata oraz listy poparcia dla kandydata stanowią odpowiednio załączniki Nr 1 i 2 do Statutu Rady.

8. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje osobie będącej mieszkańcem miasta Mińsk Mazowiecki, która najpóźniej w dniu poprzedzającym spotkanie, o którym mowa w ust. 3 ukończyła 60. rok życia i jest obecna na spotkaniu.

9. Wybory przeprowadzane na spotkaniu, o którym mowa w ust. 3 są bezpośrednie i tajne.

10. Każdy uczestnik spotkania, o którym mowa w ust. 3, posiadający czynne prawo wyborcze, zgodnie z zapisami ust. 8, wskazuje na karcie wyborczej nie więcej niż trzech kandydatów do Rady. W wypadku zaznaczenia większej ilości kandydatów lub nie zaznaczenie żadnego głos uznaje się za nieważny.

11. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik Nr 3 do Statutu Rady.

12. Zgłoszenia kandydatów do Rady dokonuje się do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie podanym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4, nie krótszym niż 7 dni.

13. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki wydaje obwieszczenie zawierające listę imienną kandydatów do Rady Seniorów najpóźniej na 7 dni przed spotkaniem,o którym mowa w ust. 3.

14. Nad przebiegiem spotkania, o którym mowa w ust. 3, czuwa komisja składająca się z trzech osób wyznaczonych przez Burmistrza Miasta Mińska Mazowiecki. Członkowie komisji ustalają także protokolarnie imienną listę kandydatów do Rady, zawierającą nazwiska wszystkich osób, które dokonały poprawnego zgłoszenia w terminie przewidzianym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 4.

15. Z przeprowadzonych wyborów komisja sporządza protokół zawierający przebieg głosowania, w tym jego wyniki.

16. Za wybranych uważa się nie więcej niż 11 kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów. W razie równej liczby głosów wśród kandydatów, którzy uzyskali najmniejszą liczbę głosów kwalifikujących do składu Rady, przeprowadza się losowanie.

17. W przypadku zgłoszenia mniej niż 7 kandydatów do Rady Seniorów wyborów nie przeprowadza się. Po upływie 6 miesięcy Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zwołuje kolejne spotkanie w sprawie wyboru osób do składu Rady.

Rozdział 4.
Zasady działania Rady

§ 6. 1. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie, dieta, ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.

2. Członkowie Rady są równi w prawach i obowiązkach.

3. Członek Rady ma prawo:

1) zgłaszać stanowiska, opinie, wnioski,

2) składać zapytania w sprawach związanych z działalnością Rady,

3) uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności Rady.

4. Obowiązkiem członka Rady jest:

1) aktywny udział w pracach Rady,

2) informowanie społeczności lokalnej o działalności Rady.

§ 7. 1. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zwołuje pierwsze posiedzenie Rady.

2. Pierwsze posiedzenie Rady otwiera i prowadzi, do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, Burmistrz Miasta Mińska Mazowiecki lub osoba przez niego upoważniona.

3. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Wybór Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady.

4. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala termin posiedzeń i porządek obrad,

2) zwołuje posiedzenia,

3) prowadzi posiedzenia,

4) zaprasza na posiedzenia Rady przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych.

5. Posiedzenia, za wyjątkiem określonych w ust. 1, zwołuje Przewodniczący Rady:

a) z własnej inicjatywy,

b) na wniosek połowy składu Rady,

c) na wniosek Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

6. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

§ 8. 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady są jawne. Bez prawa udziału w głosowaniu, ale z prawem zabierania głosu w dyskusji mogą w posiedzeniach uczestniczyć osoby niebędące członkami Rady.

3. Rada podejmuje decyzje w formie stanowisk, opinii, wniosków.

4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie.

5. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę jest jawne z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie.

6. Posiedzenia na wniosek podmiotów, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt. b i c, Przewodniczący Rady zwołuje w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

7. Informacje o terminach i porządku posiedzeń Rady podaje się do publicznej wiadomości:

1) na stronie internetowej miasta,

2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.

8. Z przebiegu posiedzenia Rady sporządza się protokół zawierający:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia,

2) imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,

3) porządek obrad,

4) streszczenie referowanych spraw oraz oświadczenia złożone do protokołu,

5) treść podjętych stanowisk, opinii, wniosków,

6) wyniki głosowania.

9. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

10. Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady obecnych na posiedzeniu.

§ 9. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady następuje:

1) wskutek złożenia rezygnacji,

2) wskutek śmierci członka Rady.

2. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Rady w jego miejsce wstępuje pierwsza z osób, która na spotkaniu, o którym mowa w § 5 ust. 3 otrzymała największą liczbę głosów. W przypadku braku takiej osoby Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zwołuje kolejne spotkanie zgodnie z § 5 ust. 3 i ust. 4.

3. Burmistrz Miasta Mińska Mazowiecki może nie zwoływać kolejnego spotkania, o którym mowa w ust. 2, jeśli do końca kadencji Rady pozostało mniej niż sześć miesięcy, a w Radzie zasiada nie mniej niż 7 osób.

4. Kadencja członków Rady wchodzących do Rady w miejsce innych członków trwa do końca kadencji Rady.

5. Odwołanie Przewodniczącego Rady z pełnionej funkcji następuje w trybie określonym dla jego powołania, na jego wniosek lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady.

6. Przewodniczący Rady przekazuje podjęte stanowiska, opinie, wnioski Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 10. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.


Załącznik Nr 1 do załącznika
Zalacznik1.1.pdf


Załącznik Nr 2 do załącznika
Zalacznik1.2.pdf


Załącznik Nr 3 do załącznika
Zalacznik1.3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iga Kalinowska

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »