| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/181/16 Rady Miejskiej w Sochaczewie

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446. ) i art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250. ), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe,

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym:

a) papier, tektura (makulatura, karton),

b) szkło,

c) metale,

d) tworzywa sztuczne,

e) odpady ulegające biodegradacji,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) przeterminowane leki,

h) chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyte sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zużyte opony,

n) odpady zielone,

o) popiół,

p) zmieszane odpady opakowaniowe (inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny),

2) odpady komunalne zmieszane.

2. Określa się minimalną liczbę pojemników na odpady komunalne zmieszane uzależnioną od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość - jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde 4 osoby zamieszkujące daną nieruchomość oraz jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde kolejne 4 osoby lub większy pojemnik, którego pojemność jest dostosowana i proporcjonalna do ilości osób.

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 3. Ustala się rodzaje i następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady komunalne zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej raz na tydzień z budynków wielolokalowych oraz co najmniej jeden raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;

2) odpady ulegające biodegradacji, mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu co najmniej raz na tydzień z budynków wielolokalowych oraz co najmniej jeden raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej;

3) odpady zielone mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku lub można je przekazać podmiotowi uprawnionemu, w okresie od kwietnia do listopada co najmniej jeden raz na cztery tygodnie lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

4) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony co najmniej
raz na cztery tygodnie lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

5) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach - w godzinach ich pracy;

6) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach na ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów małogabarytowych - w godzinach ich pracy lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

8) chemikalia, akumulatory oraz zużyte opony będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

9) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów będą odbierane co najmniej 2 razy do roku z terenu gminy od poszczególnych właścicieli budynków mieszkalnych lub z wyznaczonych punktów w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów lub można je przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w godzinach jego otwarcia;

11) popiół - odbierany jest przez podmiot uprawniony co najmniej raz na cztery tygodnie.

§ 4. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości na rzecz Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi polegające na bezpłatnym przyjmowaniu każdej ilości wytworzonych na danej nieruchomości odpadów komunalnych, zebranych selektywnie takich jak: odpady zielone, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne, wymienione w ust. 1, zebrane selektywnie.

3. Burmistrz Miasta Sochaczew podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty lokalizację punktów selektywnej zbiórki oraz wykaz odbieranych z nich frakcji.

§ 5. 1. Odpady powstałe na nieruchomości a znajdujące się w pojemnikach nie przeznaczonych dla danej frakcji odpadów zostaną potraktowane jako odpady zmieszane.

2. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy dostęp do pojemników i innych urządzeń pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki lub inne urządzenia przed wejście na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników lub innych urządzeń w miejsca, o których mowa w ust. 2, należy wystawić pojemniki i worki w dniu odbioru do drogi publicznej.

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16, w dowolnej formie tj. osobiście, telefonicznie tel. 46 86 224 56, pisemnie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, 96 - 500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 lub elektronicznie na adres: mailto:smieciponowemu@sochaczew.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sylwester Kaczmarek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »