| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/157/2016 Rady Gminy Długosiodło

z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6m ust. 1-2, ust. 3, art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości położonych na terenie Gminy Długosiodło, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć Wójtowi Gminy Długosiodło w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Miejscem składania deklaracji, o której mowa w ust. 1 jest siedziba Urzędu Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, z zastrzeżeniem § 2.

4. Zachowują ważność deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożone przez właścicieli nieruchomości przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały dotyczące wyłącznie nieruchomości niezamieszkałych.

§ 2. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 971);

3. Układ informacji i powiązań między nimi określa załącznik nr 2 do uchwały;

4. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;

5. Deklaracja składana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

§ 3. W przypadku gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracji, nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe składa dodatkowe oświadczenie potwierdzające ten stan.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/132/2016 Rady Gminy Długosiodło z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. Wykonanie zadania powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Bożena Gałązka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/157/2016
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/157/2016
Rady Gminy Długosiodło
z dnia 10 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formacie danych XML

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »