| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/167/2016 Rady Gminy Długosiodło

z dnia 10 czerwca 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Długosiodło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 403 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Długosiodło.

2. Celem udzielenia dotacji jest:

a) zachęcanie mieszkańców gminy do podejmowania inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) polepszenia na obszarach, gdzie brak jest i nie planuje się budowy zbiorczej kanalizacji sanitarnej, w szczególności w zabudowie rozproszonej, stanu środowiska poprzez ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych.

§ 2. 1. Na wspieranie przedsięwzięć, o których mowa w § 1. udzielać się będzie z budżetu gminy dotacji celowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 udzielania będzie w wysokości 70 % kosztów przedsięwzięcia z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł.

4. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków pełniących funkcję użytkową.

5. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100% nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia.

§ 3. 1. O dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy;

2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

2. Dotacja może być przyznana właścicielowi nieruchomości, jeżeli spełnia warunki określone w § 2 oraz przedsięwzięcie zostało zrealizowane wraz z osiągnięciem efektu ekologicznego.

§ 4. 1. Ubiegający się o udzielenie dotacji, w celu zawarcia umowy o dotację, składa pisemny wniosek zawierający:

1) imię, nazwisko/nazwa podmiotu, miejsce zamieszkania/adres siedziby, PESEL/REGON;

2) oznaczenie i położenie nieruchomości;

3) szacunkowy koszt przedsięwzięcia w zł;

4) termin realizacji przedsięwzięcia;

5) źródła finansowania;

6) telefon, e-mail do kontaktu.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć oświadczenie o przeznaczeniu przedsięwzięcia.

3. Wnioski zainteresowani składają do dnia 15 października danego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po terminie pozostaną nierozpatrzone, chyba że w budżecie będą środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego, w którym były złożone.

4. W przypadku pozytywnej kwalifikacji wniosku (wg kolejności wpływu), wnioskodawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy. Wójt Gminy podpisuje umowy dotacji w roku udzielenia dotacji.

5. Dotacja wypłacana będzie wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym podpisano umowę.

§ 5. Dotacje udzielane będą w danym roku kalendarzowym do wysokości środków, których wysokość ustalana jest w uchwale budżetowej Rady Gminy Długosiodło.

§ 6. 1. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia zainteresowany występuje do Wójta Gminy z wnioskiem o wypłatę dotacji.

2. Wójt przed wypłatą dotacji dokonuje kontroli prawidłowej realizacji inwestycji.

3. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

4. Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy przestrzegać przepisów norm krajowych i europejskich.

5. Dotacja celowa, o której mowa w niniejszej uchwale, przyznawana jest tylko raz dla danego obiektu.

6. Dotacja podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami, jeżeli w okresie 5 lat od odbioru robót Dotowany usunie przydomową oczyszczalnię ścieków.

7. Wójt odmawia wypłaty dotacji w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia. Odmowa jest jednoznaczna z rozwiązaniem umowy, z dniem doręczenia pisma w tej sprawie.

8. 1) W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację w odniesieniu do nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub zarejestrowana jest jej siedziba oraz w sytuacji, gdy instalacja będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej, udzielona dotacja będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE.L 352/1 z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2) Zobowiązuje się podmioty ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawiania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołóstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

b) informacji określonych w rozporządzeniu, o którym mowa powyżej w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długosiodło.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Maria Bożena Gałązka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »