| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII.142.2016 Rady Gminy Przytyk

z dnia 24 czerwca 2016r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytyk.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do selektywnego zbierania

1) papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,

2) szkła,

3) odpadów zielonych oraz do przekazania ww. odpadów podmiotom odbierającym odpady komunalne.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do przekazywania ich podmiotom odbierającym odpady komunalne.

3. Oddawanie przez właścicieli nieruchomości odpadów powstających w gospodarstwie domowym w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych oraz posegregowanych surowców wtórnych może następować do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Komunalnych.

4. Dopuszcza się możliwość selektywnego zbierania w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki następująco oznaczonych:

1) kolor biały - szkła bezbarwnego,

2) kolor zielony - szkła kolorowego,

3) kolor żółty - opakowań z tworzyw sztucznych i metali,

4) kolor niebieski - papieru.

5. Właściciele nieruchomości, na terenie której powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi odbierającemu odpady lub do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych, za wyjątkiem odpadów, o których mowa w ust. 6.

6. Właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania na własne potrzeby zwolnieni są z obowiązku przekazywania odpadów zielonych podmiotowi odbierającemu odpady lub do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 3. 1. Usuwanie błota, śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno odbywać się niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń systematycznie w miarę potrzeb.

2. Błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem odstępu minimum 1m od pni drzew, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów.

3. Usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości niezwłocznie po ich wystąpieniu.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić pod warunkiem, że ścieki z mycia są odprowadzane przez osadnik i separator oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.

2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzone w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleb oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości we własnym zakresie, w odpowiednią ilość zamykanych pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów oraz ilości osób z nich korzystających, tak aby zgromadzone w nich odpady nie powodowały przeszkody w zamknięciu klap pojemników.

2. Na każde 120 l. pojemnika na zmieszane odpady komunalne przypada 1 worek na szkło oraz 1 worek na papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

3. Przyjmuje się, że średnio mieszkaniec gminy Przytyk w skali 1 miesiąca wytwarza 30 litrów zmieszanych odpadów komunalnych.

4. Dopuszcza się, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 6, 7, 8 stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l. lub 240 l.,

2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l.,

3) kontenery KP o pojemności od 5 do 10m3

4) worki o pojemności 80 l. i 120 l.,

5) kosze uliczne o pojemności 35 l. - 80 l.

5. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l. lub 240 l. powinien spełniać następujące wymagania:

1) powinien być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,

2) powinien być wyposażony w kółka,

3) klapa powinna szczelnie zamknięta,

4) powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

5) korpus pojemnika powinien być wyposażony w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie przez śmieciarki z uchwytem grzebieniowym,

6) dla zmieszanych odpadów komunalnych kolor pojemnika powinien być stonowany, z wyłączeniem: żółtego i czerwonego,

7) dla papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych należy stosować pojemnik w kolorze żółtym,

8) dla szkła należy stosować pojemnik w kolorze zielonym

9) powinien spełniać wymagania polskiej normy PN-EN 840,

10) powinien posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać,

11) powinien być kompletny i zdatny do użytkowania.

6. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l. powinien spełniać następujące wymagania:

1) klapa powinna być szczelnie zamykana,

2) powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

3) powinien być wyposażony w 4 kółka,

4) dla zmieszanych odpadów komunalnych kolor pojemnika powinien być stonowany, z wyłączeniem: żółtego i czerwonego,

5) dla papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych należy stosować pojemnik w kolorze żółtym,

6) dla szkła należy stosować pojemnik w kolorze zielonym,

7) powinny posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać,

8) powinien spełniać wymagania normy PN-EN 840,

9) powinny być kompletny i zdatny do użytkowania,

10) dopuszcza się stosowania pojemników bez klapy pod warunkiem umieszczenia ich w zadaszonej altance śmietnikowej.

7. Kontenery KP o pojemności od 5 do 10m3 powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny być wykonane ze stali,

2) powinien posiadać szczelnie zamykające się klapy,

3) powinny być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo bramowego,

4) powinny być kompletne i zdatne do użytkowania.

8. Worki powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2) powinny posiadać mocny i trwały zgrzew,

3) powinny być wykonane z surowca LDPE,

4) powinny posiadać nadruk dostawcy oraz oznaczenie jakie odpady należy w nich umieszczać,

5) dla odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych należy stosować worek w kolorze żółtym,

6) dla szkła należy stosować worek w kolorze zielonym,

7) dla odpadów zielonych należy stosować worek w kolorze brązowym.

9. Dopuszcza się zbieranie papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła do worków, o których mowa w § 5, ust.8, pkt 1-7.

10. Mieszkańcy otrzymują worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych nieodpłatnie od przedsiębiorcy odbierającego odpady.

11. Kosze uliczne na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny spełniać następujące wymagania:

1) powinny być rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich wszystkich użytkowników ww. terenów,

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiać ich swobodne opróżnianie,

3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób,

4) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów,

5) wyłącza się ustawianie koszy w kolorze żółtym oraz czerwonym.

12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym z uwzględnieniem mycia i dezynfekcji.

1) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym i wystawiać je w dniu odbioru, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w terminie wskazanym w harmonogramie, o którym mowa § 6, ust. 9.

Rozdział 4.
Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 6. 1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2, musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, z zachowaniem następującej minimalnej częstotliwości:

1) z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc.

2. Odbiór papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych wtórnych musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

3. Odbiór szkła musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych.

4. Oddawanie odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym, w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, a także innych niebezpiecznych odpadów komunalnych może następować do właściwego terytorialnie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb właściciela nieruchomości.

5. Oddawanie odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon może następować do objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie organizowany nie rzadziej niż dwa razy na rok.

6. Oddawanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon, a także używanej odzieży może następować podczas okolicznościowych akcji zbiórki zbierania odpadów komunalnych.

7. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego następuje, nie rzadziej niż dwa razy na rok zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust 9.

8. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów zielonych następuje, nie rzadziej niż dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym zgodnie z wyznaczonym harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust 9.

9. Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości dostarcza zarządcy nieruchomości przedsiębiorca wywożący odpady.

10. Oddawanie przeterminowanych leków może następować do aptek, które posiadają w swym wyposażeniu specjalne pojemniki przeznaczone na zbiórkę ww. odpadów.

11. Usuwanie odpadów komunalnych następuje z koszy ulicznych ustawionych:

1) na przystankach komunikacji z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu,

2) z pozostałych terenów użyteczności publicznej, z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

12. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe następuje przez wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta powinna być zależna od ilości zużytej wody.

13. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

14. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich instrukcji obsługi.

15. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, worki foliowe pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy- liczby te należy zwiększyć o 50 proc. W stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie worków i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątniecie.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 7. 1. Podmioty odbierające zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady oraz odpady zielone od właścicieli nieruchomości są zobowiązani do przekazywania ich do podmiotów określonych w ust. 2, 3 i 4

2. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "RADKOM" Sp. z o.o. w Radomiu jako instalację do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

3. Wyznacza się Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "RADKOM" Sp. z o.o. w Radomiu jako instalację do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami prawa.

4. Wyznacza się składowisko w miejscowości Radom - Wincentów oraz składowisko w miejscowości Warka, gm. Warka jako instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

5. W przypadku awarii regionalnej instalacji określonej w ust. 2, 3 i 4 lub niemożliwości przyjmowania odpadów z innych przyczyn wyznacza się Sita Radom Sp. z o.o. - Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego zlokalizowana w Radomiu przy ul. Energetyków 16 jako instalację zastępczą do obsługi Gminy Przytyk dla zmieszanych odpadów komunalnych.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 8. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

3. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) prowadzenia psa na uwięzi, a ponadto psów rasy uznawanej za agresywną zgodnie z przepisami w tym zakresie lub zagrażającemu otoczeniu, do nałożenia kagańca,

2) nie wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, a także na kąpieliska, boiska szkolne oraz tereny zielone i sportowe położone w obszarze posesji będących w zarządzie szkół, przedszkoli i żłobków,

3) nie wprowadzania zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno - oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej, z zakazu wyłączeni są psy przewodnicy,

4) należytego zabezpieczenia nieruchomości, tak aby przebywające na niej zwierzęta nie mogły się z niej wydostać,

5) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

4. W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy, pod warunkiem, że pies ma nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

§ 9. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są do zabezpieczenia tych lokali przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz.

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

§ 10. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich zabronione jest na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, a w szczególności na terenach:

1) nie przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na tereny użytkowane rolniczo;

2) które nie posiadają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wskazanych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jako:

a) tereny budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego,

b) tereny handlu i usług,

c) tereny hoteli i pensjonatów,

d) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

3) na terenach zieleni gminnych,

4) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

5) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.

§ 11. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do usuwania powstałych podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

3. Właściciele lub użytkownicy zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta.

§ 12. Dopuszcza się chów zwierząt gospodarskich:

1) przebywających w zakładach weterynaryjnych oraz stanowiących własność cyrkowców lub klubów sportowych,

2) pozostających we władaniu organów policji, służb porządkowych i ratowniczych.

§ 13. 1. Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony:

1) w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,

2) w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi i nie powodujących konfliktów międzyludzkich,

3) w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

2. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych zwierząt na zewnątrz obiektów.

3. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku.

4. Ścieki z ww. pomieszczeń powinny być odprowadzane za pomocą urządzeń wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

5. Ścieki nie mogą zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie mogą powodować wilgoci ścian budynków i ich fundamentów.

Rozdział 8.
Zasady i sposób przeprowadzania deratyzacji lub dezynsekcji

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji lub dezynsekcji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni lub insektów.

2. Deratyzację lub dezynsekcję na terenach wiat śmietnikowych, korytarzy piwnicznych w budynkach wielorodzinnych, węzłów cieplnych, przyłączy wodociągowych, należy przeprowadzać prewencyjnie co najmniej raz w roku w drugiej połowie października, w zależności od potrzeb oraz na polecenie właściwych organów przy użyciu środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego.

3. Zobowiązuje się administratorów obiektów oczyszczalni ścieków itp. do przeprowadzania deratyzacji na terenie użytkowej nieruchomości, co najmniej dwa razy w roku oraz na polecenie właściwych organów.

4. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie zbiórki i unieszkodliwienia padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn.

§ 15. W okresie przeprowadzania deratyzacji lub dezynsekcji należy zachować szczególną ostrożność w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie i insekty. Miejsca te powinny być oznakowane i oznaczone napisem ostrzegającym przed trucizną.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Traci moc Uchwała Nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący rady Gminy Przytyk


Krzysztof Wlazło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »