| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.114.2016 Rady Gminy Słubice

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje: § 1. Określa się:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

2) format elektroniczny wzoru formularza wskazanego w pkt 1 oraz układ informacji i powiązań między danymi w deklaracji w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który odpowiada wzorowi wersji papierowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Słubicach, ul. Płocka 32,

2) przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice,

3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl § 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w ciągu 14 dni od dnia:

1) zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych:

2) nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. § 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114). § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. § 6. Traci moc uchwała Nr XXV/137/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dz. Urzęd. Woj. Mazow. z 2013 r., poz. 1074 ze zm.[1])). § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.114.2016
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 czerwca 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.114.2016 Rady Gminy Słubice z dnia 30 czerwca 2016 roku

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

Podstawa prawna:

Składający:

Organ właściwy:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250).

Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, współposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.

Wójt Gminy Słubice.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice

B. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI

1. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

? pierwsza deklaracja

? zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji

C. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

2. ? właściciel nieruchomości ? współwłaściciel ? użytkownik wieczysty

? jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu

? inny podmiot władający nieruchomością

D. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

3. Nazwisko/Nazwa

4. Pierwsze imię

5. Numer PESEL/REGON

6. Numer telefonu kontaktowego

7. Miejsce zamieszkania

8. Ulica

9. Nr domu/nr lokalu

10. Kod pocztowy/ poczta

E. ADRES NIERUCHOMOSCI DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

11. Miejscowość

11. Ulica

13. Nr domu/nr lokalu

14. Kod pocztowy/poczta

F. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość

15. …………………….

Sposób zbiórki odpadów

16. ? selektywny

17. ? nieselektywny

Wyliczenie opłaty miesięcznej

………………………. X ………………………….. = ……………………….

liczba z pkt 15 stawka z pkt 16 lub 17 opłata miesięczna

G. PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ

18. Miejscowość i data

19. Czytelny podpis składającego deklarację:

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE

1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 599).

2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Słubice, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3.W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

4.Deklarację można złożyć:

a.osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, lub

b.za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Słubice, ul. Płocka 32, 09-533 Słubice, lub

c.za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: http://www.epuap.gov.pl(należy pobrać i wypełnić formularz deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP).

6.Informacja z pkt 6 deklaracji jest informacją podawaną dobrowolnie.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Słubice, nr rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy "Mazowsze" w Płocku, oddział Sanniki, filia Słubice Nr 53 9042 1039 0840 0101 2000 0010, lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Słubice w godzinach 7.30-12.00 od poniedziałku do piątku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.114.2016
Rady Gminy Słubice
z dnia 30 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

Stosownie do art. 6m ustawy właściciele nieruchomości obowiązani są do złożenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia:

- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub

- powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Niniejsza uchwała wypełnia wymagania ustawodawcy: 17 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), która w art. 11 stanowi, że uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym należało podjąć przedmiotową uchwałę.

Projekt ww. uchwały został poddany konsultacjom organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu Gminy Słubice . W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


[1]) zmiany opublikowano w Dz. U. Woj. Mazow. z 2013 r., poz. 5553

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »