| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII.115.2016 Rady Gminy Słubice

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 6r ust. 3 i ust.3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje: § 1.

1. Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem dostarczanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów.

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny w workach/pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem dostarczanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru odpadów.

3) dwa razy do roku, po wcześniejszym ogłoszeniu, odbiór i przekazanie do utylizacji:

a) odpadów wielkogabarytowych,

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

c) zużytych opon, zebranych w trakcie tzw. mobilnej zbiórki odpadów.

4) odbiór i unieszkodliwianie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości odpadów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5) w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Słubice przejmuje obowiązek od właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w:

a) pojemniki na odpady zmieszane,

b) worki na odpady segregowane.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby w Urzędzie Gminy Słubice osobiście, bądź pod nr tel. 669-314-116.

3. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. § 2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza do Urzędu Gminy w Słubicach osobiście lub w formie pisemnej. § 3. Traci moc uchwała Nr XXV/138/2012 Rady Gminy Słubice z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 1075 ze zm.[1])) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. § 5. Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


Uzasadnienie

W art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250) ustawodawca zobowiązał radę gminy do określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

- ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

- częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

- i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Uchwała określa, iż od właściciela nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych raz w miesiącu. Uchwała określa również iż mieszkaniec może dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odporów Komunalnych zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady wielkogabarytowe.

17 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87), która w art. 11 stanowi, że uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych uchwał, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, i mogą być zmieniane w zakresie upoważnienia zawartego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym należało podjąć przedmiotową uchwałę.

Projekt ww. uchwały został poddany konsultacjom organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu Gminy Słubice. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do ww. projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Monika Milczarek


[1]) Zmiany uchwały opublikowano w Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 9841

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Plantronics

Plantronics jest pionierem technologii audio i liderem rynku rozwiązań komunikacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »