| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 290/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 1 czerwca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust 3, ust. 3b, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie z siedzibą w Chylicach, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są w każdej ilości wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych.

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady segregowane suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odzież i tekstylia),

3) szkło opakowaniowe,

4) odpady zielone,

5) odpady wielkogabarytowe,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 2. 1. Gmina Konstancin-Jeziorna dostarcza właścicielom nieruchomości jednorodzinnych w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów worki do selektywnego zbierania odpadów segregowanych suchych oraz szkła opakowaniowego.

2. Worki na odpady zielone dostarczane są w okresie od kwietnia do listopada w systemie worek za worek jednak w ilości nie większej niż 4 worki na nieruchomość. W przypadku wystąpienia większej ilości odpadów niż pojemność dostarczanych worków należy, we własnym zakresie, wyposażyć nieruchomość w dodatkowe worki o dowolnym kolorze, spełniające wymagania Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie,

b) odpady segregowane suche- raz na dwa tygodnie,

c) szkło opakowaniowe - raz w miesiącu,

d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy roku,

e) odpady zielone - raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.

2) W zabudowie wielolokalowej:

a) odpady zmieszane - trzy razy w tygodniu,

b) odpady segregowane suche- dwa razy w tygodniu,

c) szkło opakowaniowe - raz w miesiącu,

d) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w miesiącu,

e) odpady zielone - raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do listopada.

§ 4. Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbiera dostarczone przez właścicieli nieruchomości, zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady segregowane suche (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odzież i tekstylia),

2) szkło opakowaniowe,

3) odpady zielone,

4) odpady wielkogabarytowe,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

6) zużyte baterie i akumulatory,

7) przeterminowane leki,

8) zużyte opony,

9) odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne,

10) inne odpady komunalne w szczególności: chemikalia i opakowania po nich, lampy fluorescencyjne, termometry rtęciowe itp.

§ 5. Zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki zbierane są w wyznaczonych punktach na terenie gminy. Oznaczone pojemniki do zbierania ww. odpadów dostępne są w godzinach pracy placówek na terenie których są ustawione. Informacja o lokalizacji ww. punktów zostanie podana
w prasie lokalnej oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi.

§ 7. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne lub prowadzącego Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych należy zgłaszać:

1) pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna;

2) osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

3) telefonicznie do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

4) drogą e-mailowa na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl

2. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę wystąpienia nieprawidłowości. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody potwierdzające opisane nieprawidłowości w świadczonych usługach.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 308/VI/28/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Cieślawski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »