| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 111/XVIII/16 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit.d,e,i, art.51 ust.1, art.58, art.61 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy na 2016 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 200 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody po zmianie wynoszą 41.643.978,00 zł, w tym:

- dochody bieżące 36.955.694,00 zł,

- dochody majątkowe 4.688.284,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 200 035,00 zł oraz przeniesień zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 42.498.978,00 zł, w tym: - wydatki bieżące 30.295.892,22 zł, - wydatki majątkowe 12.203.085,78 zł Dokonuje się przeniesień wydatków majątkowych na 2016 r. i ustala się je w wysokości 12.203.085,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

1

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 r. § 10 otrzymuje brzmienie : "§ 10 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących''.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111/XVIII/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111/XVIII/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111/XVIII/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków majątkowych na 2016 rok.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 111/XVIII/16
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 21 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »