| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/2/16 Rady Powiatu Piaseczyńskiego

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/2/15 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 roku - uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 207.660.755 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 193.258.855 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 14.401.900 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 213.958.490 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 180.398.204 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 33.560.286 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.";

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.795.339 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.297.735 zł i określa się źródło sfinansowania tego deficytu jako przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.";

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 3.958.770 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.";

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 418.727 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.";

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 477.226 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.";

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 31.801.787 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.";

9) § 19 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.637.031 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c.";

10) tabela nr 1 "Plan dochodów na 2016 rok", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów bieżących budżetu o 67.301 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

11) tabele nr 2a i nr 2b "Plan wydatków na 2016 rok", w których zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków budżetu o 10.812.640 zł, w tym wydatków bieżących o 242.640 zł i wydatków majątkowych o 10.570.000 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,

12) tabela nr 3 "Plan przychodów i rozchodów", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 10.745.339 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

13) tabela nr 9 "Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 3.350.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

14) tabela nr 10 "Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów i planowanych wydatków o 48.404 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

15) tabela nr 11 "Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku", w której zostało ujęte zwiększenie planowanych wydatków o 10.570.000 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

16) załącznik nr 1c "Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych", w którym zostało ujęte zwiększenie planowanych dotacji o 21.220 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,

17) załącznik nr 2 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe powiatu prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Przewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego


Daniel Putkiewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2b.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/2/16
Rady Powiatu Piaseczyńskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »