| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/77/2015 Rady Gminy Korczew

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 t.j.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2015r. o kwotę 431 600 zł

Dział 756 - DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 32 000 zł

Rozdział 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 000 zł

§0310 - wpływy z podatku od nieruchomości 15 000 zł

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 17 000 zł

§0320 - wpływy z podatku rolnego 17 000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 399 600 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 399 600 zł

§0970 - wpływy z różnych dochodów 140 111 zł

§6208 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 259 489 zł

2.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015r. o kwotę 32 000 zł

Dział 756 - DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 32 000 zł

Rozdział 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 32 000 zł

§0310 - wpływy z podatku od nieruchomości 17 000 zł

§0340 - podatek od środków transportowych 15 000 zł

§ 2

1.Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2015r.o kwotę 504 071 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 300 zł

Rozdziała 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 300 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 22 300 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 32 000 zł

Rozdziała 60016 - Drogi publiczne gminne 32 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 32 000 zł

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 30 171 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 000 zł

§8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 10 000 zł

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 20 171 zł

§8020 - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 20 171 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 399 600 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 399 600 zł

§6058 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 259 489 zł

§6059 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 111 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 20 000 zł

2.Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015r. o kwotę 104 471 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 22 300 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 300 zł

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 300 zł

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 38 000 zł

Rozdziała 60016 - Drogi publiczne gminne 38 000 zł

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia 3 000 zł

§6050 -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000 zł

Dział 700 - GODPODARKA MIESZKANIOWA 2 000 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 000 zł

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł

§4300 - zakup usług pozostałych 1 000 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 15 171 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 15 171 zł

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia 15 171 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 000 zł

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 2 000 zł

§4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 000 zł

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 000 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000 zł

§4260 - zakup energii 5 000 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 20 000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 zł

§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 zł

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 uchwały Rady Gminy Nr II/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok "Zadania inwestycyjne na rok 2015 r. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015-2017" gdzie:

W pozycji Lp.8 Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew" o 399 600 zł do wysokości 411 400 zł, w tym 333 621

planowana dotacja z PROW i 77 779 zł z własnych środków,

W pozycji Lp.13 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowejrozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm.Korczew" w wysokości 22 300 zł z własnych środków,

W pozycji Lp. 14 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn" Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś-Mogielnica oraz drogi gminnej nr360208W Bartków Nowy- Szczeglacin na odcinkuBartków Nowy-Sczeglacin" w wysokości 10 090 zł z własnych środków,

W pozycji Lp. 15 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki- Szczeglacin" w wysokości 7 550 zł z własnych środków,

W pozycji Lp. 16 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn " Przebudowa drogi gminnej nr 360202W Mogielnica-gr. gm. Repki- Skrzeszew" w wysokości 2 600 zł z własnych środków,

W pozycji Lp. 17 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn " Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple -Mogielnica" w wysokości 14 760 zł z własnych środków,

W pozycji Lp. 18 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn " Budowa świetlicy wiejskiej w Laskowicach gm. Korczew" w wysokości 10 000 zł z własnych środków,

W pozycji Lp. 19 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn " Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie gm.Korczew" w wysokości 10 000 zł z własnych środków.

Powyższe zmiany stanowią załącznik Nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Roszuk


Załącznik do Uchwały Nr XV/77/2015
Rady Gminy Korczew
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2015 oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2017

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2016 r.

2017 r.

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

150

15011

6639

przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

12 600

12 600

12 600

Urząd Marszałkowski

2

900

90001

6058 6059

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew

1 186 659

8) 722 213 9) 464 446

8) - 9)264 446

D 200 000

8) 722 213 9) -

Urząd Gminy

3

921

92109

6058 6059

Remont świetlicy wiejskiej w Rudzie, gm. Korczew

281 000

8) 145 963 9) 135 037

8) 9)135 037

8) 145 963 9)

Urząd Gminy

4

754

75412

6060

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Szczeglacin

14 202

14 202

6 750

A 7 452

Urząd Gminy

5

754

75404

6170

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego "oznakowany" dla potrzeb Komisariatu Policji w Mordach

4 300

4 300

4 300

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

6

750

75023

6060

Zakup ksero do Urzędu Gminy

5 500

5 500

5 500

Urząd Gminy

8

900

90095

6058 6059

Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew

411 400

8) 333 621 9) 77 779

8) 9) 77 779

8) 333 621 9)

Urząd Gminy

9

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej na dz. nr. ewid. 262 w m. Szczeglacin

258 000

258 000

158 000

A 100 000

Urząd Gminy

10

754

75412

6060

Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Korczew

16 600

16 600

7 150

A 9 450

Urząd Gminy

11

754

75412

6230

Dotacja na zadanie: Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Tokary

12 550

12 550

12 550

OSP Tokary

12

150

15011

6639

Dotacja na zadanie: Regionalne partnerstwo samorzadów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)

17 000

6 000

11 000

Urząd Marszałkowski

13

010

01010

6050

Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew

22 300

22 300

22 300

Urząd Gminy

14

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy-Czaple-Zaleś-Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy- Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy-Sczeglacin

10 090

10 090

10 090

Urząd Gminy

15

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple- Czaple Obrępałki- Szczeglacin

7 550

7 550

7 550

Urząd Gminy

16

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 360202W Mogielnica- gr. gm. Repki- Skrzeszew

2 600

2 600

2 600

Urząd Gminy

17

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica

14 760

14 760

14 760

Urząd Gminy

18

921

92109

6050

Budowa świetlicy wiejskiej w Laskowicach gm. Korczew

10 000

10 000

10 000

Urząd Gminy

19

921

92109

6050

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie gm. Korczew

10 000

10 000

10 000

Urząd Gminy

2 297 111

2 280 111

761 412

200 000

116 902

1 201 797

6 000

11 000

x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych (np. od wojewody, MEN, UKFiS, WFOŚiGW, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. wolne środki

D. Pożyczka z WFOŚiGW

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »