| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ust. 1, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, położonych na obszarze Gminy Nasielsk, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Określa się wzór informacji o współwłaścicielach nieruchomości stanowiący załącznik nr 2 do uchwały, stosowany w przypadku większej ilości współwłaścicieli nieruchomości.

3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Nasielsk, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Nasielsku osobiście, przesyłają pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.

2. Deklaracje, o której mowa w ust. 1 w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości,

3) Do 31 sierpnia 2016 roku dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane tylko przez część roku.

§ 3. 1. Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustaw z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).

2. Dopuszcza się składanie deklaracji we wszystkich formatach wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów, kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1216 ze zm.)

3. Układ informacji i powiązań składanych deklaracji zgodny z wzorem deklaracji w formie pisemnej, określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Określa się, następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1. Oświadczenie wskazujące uczące się dzieci pozostające poza miejscem zamieszkania oraz zaświadczenie ze szkoły lub placówki oświatowej/uczelni.

2. Oświadczenie wskazujące osoby pozostające poza granicami kraju oraz dokument potwierdzający przebywanie poza granicami kraju np. potwierdzenie zgłoszenia organowi podatkowemu ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń lub innego równoważnego dokumentu.

3. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe poza granicami gminy lub kopia deklaracji z tej gminy bądź zaświadczenie z tej gminy potwierdzające, że taka deklaracja została złożona i dotyczy wskazanych osób.

4. Oświadczenie wskazujące osoby zamieszkałe na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 maja 2013r.
z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/158/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/158/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/158/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FAKRO Sp. z o.o

Lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »