| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 371/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwalej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z póź. zm.) w związku z art. 403 ust. 2, 4 i 5-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z póź. zm.), w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłowych z pieców opalanych paliwem węglowym oraz ograniczenia emisji innych substancji stanowiących o przekroczeniu standardów jakości powietrza w gminie Grodzisk Mazowiecki, Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu gminy na zadania służące ochronie powietrza związane z trwała likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym planowane do realizacji na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

2. Dotowane mogą być wyłącznie inwestycje nieoddziaływujące znacząco na środowisko.

§ 2. Zasady udzielania dotacji, o której mowa w § 1, w tym kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania określa złącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Środki finansowe przeznaczone na udzielanie dotacji pochodzić będą z budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki, w szczególności ze środków zgromadzonych z opłat za korzystanie ze środowiska wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Wróblewska


Załącznik do Uchwały Nr 371/2016
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym ze środków budżetu gminy na zadanie służące ochronie powietrza, polegającej na trwalej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne planowane do realizacji na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Niniejsze zasady określają sposób udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Grodzisk Mazowiecki, zwanej dalej dotacją na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących:

1) trwałą likwidację w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowymi jego zamianę na:

a) ogrzewanie gazowe,

b) ogrzewanie elektryczne

2) przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji.

2. Od zasady likwidacji pieca kaflowego można odstąpić pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym, poświadczonego opinią kominiarską.

Rozdział 2.

Ogólne zasady udzielania dotacji

§ 2. 1. Beneficjentami dotacji mogą być podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 z póź. zm.).

2. Dotacja dla danego beneficjenta na daną nieruchomość przysługuje tylko raz.

§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego systemu ogrzewania (piece).

2. Dotacja nie może być wykorzystywana na: opracowanie dokumentacji sporządzanej w ramach przygotowania zadania (np. projekt budowlano-wykonawczy montażu instalacji), budowę zewnętrznych sieci energetycznych lub gazowych, zakup urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia mieszkań.

3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy Grodzisk Mazowiecki.

4. Ogłoszenie o naborze wniosków będzie zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim.

5. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

6. Dotacją objęte są urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

7. Dotacja nie może być udzielona na nieruchomość, na której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Rozdział 3.

Wysokość dotacji

§ 4. Dotacja przydzielana będzie w wysokości do 70% poniesionych kosztów ale nie więcej niż: 6.000 zł na jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość o charakterze mieszkalnym w przypadku zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub elektryczne (zakup pieca).

Rozdział 4.

Tryb postępowania

§ 5. 1. Dotacji udziela się na wniosek.

2. Wniosek wraz z załącznikami należy określonymi we wzorze wniosku o udzielenie dotacji, należy złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

3. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń.

4. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia zostaną odrzucone.

5. Dotujący może odmówić udzielenia dotacji z uwagi na:

1) wyczerpanie środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy,

2) złożenie wniosku w terminie nie gwarantującym w ocenie Dotującego możliwości wykonania i całkowitego rozliczenia zadania opisanego we wniosku w danym roku budżetowym (do 15.11).

6. Po zakwalifikowaniu wniosku, dotujący zawiadomi Beneficjenta o przyznaniu dotacji oraz terminie i miejscu podpisania umowy.

7. Niestawienie się Beneficjenta w miejscu i terminie, o których mowa w ust. 6 uznaje się za jego rezygnację z dotacji.

8. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawieranej w formie pisemnej.

9. Beneficjent podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.

10. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

11. Po wykonaniu zadania, Beneficjent przedkłada Dotującemu wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku.

12. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie i na zasadach wskazanych w umowie o udzieleniu dotacji.

13. Przekazanie Beneficjentowi dotacji nastąpi po przyjęciu przez Dotującego prawidłowego rozliczenia.

14. Beneficjenci wskazania w § 2 ust. 1, w przypadku gdy tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym przysługuje więcej niż jednemu Beneficjentowi zobowiązani są do wyznaczenia pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

15. Beneficjenci wskazani w § 2 ust. 1 niebędący właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym zobowiązani są do uzyskania zgody właściciela nieruchomości.

§ 6. 1. Dotujący zastrzega sobie prawo:

1) Odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia, ze Beneficjent nie zakończył realizacji zadania na które została udzielona dotacja lub odstąpił od jego wykonania lub nie rozliczył dotacji w terminie wskazanym w umowie,

2) Przeprowadzenie kontroli przedmiotu dotacji przed realizacją zadania i w okresie 5 lat od daty podpisania umowy.

2. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości lub w części wraz odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885,938 i 1646).


Uzasadnienie

W budżecie Gminy Grodzisk Mazowiecki na rok 2016 zostały zabezpieczone środki na realizację zadania pod nazwą "Dofinansowanie zmiany w budynkach mieszkalnych ogrzewania węglowego na proekologiczne".

Zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji.

Art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi,
że zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.

Przedłożona Radzie Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji
i sposób jej rozliczania, o których mowa powyżej.

Uchwalenie uchwały umożliwi przyznawanie uprawnionym podmiotom dotacji celowych na realizację zadań w zakresie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki. Umożliwi to realizację zadania określonego przez Radę Miejską do realizacji w budżecie Gminy Grodzisk Mazowiecki w 2016 roku.

Uchwalenie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2016 roku jest zatem uzasadnione.

Z uwagi na wyłączenie udzielenia dotacji podmiotom gospodarczym, uzyskano informację z Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o braku obowiązku opiniowania projektu niniejszej uchwały.

Projekt niniejszej uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dniach od 9.06.2016r. do 16.06.2016r. do godz. 14.00

W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła uwag do projektu uchwały.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »