| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/85/16 Rady Gminy Sterdyń

z dnia 15 czerwca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady zbierane w sposób selektywny, w tym :

a) papier i tektura,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) popiół,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno - budowlanej,

ł) zużyte opony,

m) odzież i tekstylia.

2) odpady komunalne zmieszane (niesegregowane).

2. Odpady wymienione w ust. 1 będą odbierane w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałych będą także dostarczone pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych według rodzajów i ilości określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń.

§ 3.

Gmina organizuje odbiór wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości zamieszkałych z urządzeń (worków i pojemników) przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń.

§ 4.

1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny:

- papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane będą z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące.

- szkło odbierane będzie z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na trzy miesiące .

3. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust.1-2, z terenu nieruchomości zamieszkałych dokonywany będzie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady według ustalonego harmonogramu.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone będą odbierane z nieruchomości w okresie kwiecień- październik z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące lub mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Przeterminowane leki będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mogą być przekazywane do punktu zlokalizowanego na terenie Urzędu Gminy lub w aptece.

6. Chemikalia będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Zużyte baterie i akumulatory będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania komunalnych oraz stale zbierane w wyznaczonych punktach (pojemnikach) na terenie gminy.

8. Zużyte opony odbierane będą dwa razy w roku w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady oraz mogą być przekazywane do w punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub według potrzeb odpady te mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

10. Popiół z palenisk domowych z nieruchomości zamieszkałych w okresie listopad - kwiecień odbierany będzie przez przedsiębiorcę w terminach określonych harmonogramem z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa miesiące lub może być przekazywany do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

11. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej, mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Odzież i tekstylia będą odbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mogą być przekazywane do odpowiednio oznaczonych pojemników na odzież na terenie gminy.

§ 5.

1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości mogą dostarczać bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wymienione w § 2 ust. 1pkt 1.

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zapewniają i finansują we własnym zakresie.

3. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie się przez osobę dostarczającą odpady komunalne dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz dowodem uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych nie będą przyjmowane odpady, jeżeli ich rodzaj oraz ilość wskazywałyby, że są one pochodzenia innego niż gospodarstwo domowe.

5. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowana na stronie internetowej Gminy Sterdyń.

§ 6.

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zastrzeżenia i uwagi mogą być złożone w następującej formie:

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy Sterdyń ul. T.Kościuszki 6 ,08-320 Sterdyń.

2) ustnie lub telefonicznie: pod numerem telefonu 25 787 00 04 wew.106

3) pocztą elektroniczną: mailto:ug_sterdyn@pro.onet.pl

§ 7.

1. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania, segregacji odpadów komunalnych i przekazywania ich do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady od właścicieli nieruchomości określa "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sterdyń".

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych o którym mowa § 4 ust. 3 zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowany na stronie internetowej Gminy Sterdyń.

§ 8.

Traci moc uchwała Nr XIX/120/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie w określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Sterdyń (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz.1381) i uchwała nr XXI/142/13 Rady Gminy Sterdyń z dnia 22 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu Gminy Sterdyń (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. poz., 5952).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sterdyń.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Pawluczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »